Autorisation og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa
Her kan du læse om, hvilke erhverv i Finland der kræver autorisation eller anerkendelse af kvalifikationer eller uddannelse, samt hvordan du søger om dette. Du kan også læse om særlige regler inden for forskellige brancher og eksempler på disse.

Hvis du har en udenlandsk uddannelse og ønsker at arbejde i Finland, er det som regel arbejdsgiveren, som vurderer, hvilke kompetencer og hvilke kvalifikationer din udenlandske uddannelse giver. Inden for visse erhverv skal du have en autorisation fra en myndighed eller en anerkendelse af en udenlandsk uddannelse. Det gælder for eksempel regulerede erhverv samt arbejde, som kræver en universitetsuddannelse på et bestemt niveau.

Hvis du er interesseret i akademisk anerkendelse af uddannelser, og dermed på hvilke vilkår du kan søge om optagelse på en uddannelse i et nordisk land med en udenlandsk eksamen, eller på hvilke vilkår dine udenlandske studier kan meritoverføres til din uddannelse, kan du læse mere på siden Videregående uddannelse i Finland.

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Det er som regel arbejdsgiveren, der vurderer, hvilke kompetencer og hvilke kvalifikationer din udenlandske uddannelse har givet. Inden for visse erhverv skal du dog have en anerkendelse af din uddannelse eller en tilladelse til at udøve dit erhverv.

Regulerede erhverv i Finland

Et reguleret erhverv er et erhverv, som i henhold til loven kræver en særlig uddannelse, eksamen eller ret til at udøve erhvervet. Hvis du har udenlandske kvalifikationer i forhold til at udøve et sådant erhverv, og du ønsker at udøve dette erhverv i Finland, skal du have en autorisation fra en myndighed, som anerkender dine kvalifikationer. Du finder alle regulerede erhverv i Finland på Utbildningsstyrelsens netsted.

Autorisation eller anerkendelse af kvalifikationer udstedes af myndigheden inden for den pågældende branche. Du kan kontakte den pågældende myndighed, hvis du ønsker yderligere oplysninger om erhverv samt vejledning i, hvordan du søger om ret til at udøve et bestemt erhverv. Du kan læse mere på netstedet Suomi.fi.

Anerkendelse af uddannelse

Hvis du overvejer at søge et job eller påtage dig en opgave, som i henhold til finsk lov kræver en universitetsuddannelse, skal du søge om anerkendelse af din uddannelse hos Utbildningsstyrelsen. Som udgangspunkt kan du søge om anerkendelse af en uddannelse ved at udfylde et digitalt skema hos Studieinfo. Du kan læse mere om anerkendelse af uddannelser på Utbildningsstyrelsens netsted.

Branchespecifikke regler

Inden for visse brancher, især inden for bygge- og transportbranchen, er der indgået aftale om særlige regler. Det kan dreje sig om krav vedrørende videreuddannelse, legitimation og sikkerheds. Arbejdssikkerhedskort, hygiejnepas og serveringspas er eksempler på branchespecifikke krav.

Info Norden har ingen fuldstændig liste over alle branchespecifikke regler. Vi opfordrer derfor virksomheder, medarbejdere samt brancheorganisationer til at kontakte Info Norden med information om eksisterende regler og eventuelle hindringer, som er forårsaget af disse regler.

Arbejdssikkerhedskort

Skal jeg have et finsk arbejdssikkerhedskort, hvis jeg ønsker at arbejde i Finland?

Det afhænger af virksomheden. Mange finske virksomheder, især inden for det tekniske område, kræver, at deres ansatte eller deres underleverandørers ansatte har et finsk arbejdssikkerhedskort.

Skal jeg have et kursus, hvis jeg har et tilsvarende certifikat fra et andet nordisk land?

Det afhænger af virksomheden. Der findes tilsvarende uddannelser i andre nordiske lande, men indholdet af kurserne varierer, fordi lovgivningen vedrørende arbejdssikkerhed varierer fra land til land.

Hvordan tager jeg kurset?

Du kan tage kurset online i dit hjemland, før du rejser til Finland. Det tager cirka otte timer og koster normalt mellem 69 og 100 euro.

Kan jeg tage kurset på mit modersmål?

Kurset udbydes på mange forskellige sprog, herunder de nordiske sprog.

Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Du kan læse mere på Arbetarskyddscentralens netsted.

Hygiejnepas

Hvis du har arbejdsopgaver inden for fødevarebranchen, skal du kunne håndtere fødevarer på en sikker og hygiejnisk måde. Du skal have et hygiejnepas for at kunne arbejde med fødevarer og for at kunne håndtere upakkede, letforgængelige fødevarer. Du kan læse mere på Livsmedelsverkets netsted.

Serveringspas

Du skal have et serveringspas, hvis du arbejder som bestyrer af et serveringssted. Du kan læse mere på Valviras sider.

Erhverv som kun kan bestrides af finske statsborgere

I kapitel 3 i finske tjenestemandslov defineres de statslige erhverv, som kun kan bestrides af finske statsborgere. Det gælder for eksempel for politi, dommerhvervet og forsvaret. Du kan læse mere på Finlex' netsted.

Anerkendelse af finske uddannelser i udlandet

En finne som rejser til udlandet for at søge arbejde bør i forvejen undersøge, hvordan anerkendelsesproceduren er i det pågældende land, og hvilke dokumenter der kræves, for at uddannelsen kan anerkendes. Du kan læse mere på siderne herunder.

Hvis du søger om anerkendelse af din finske eksamen i udlandet kan Europass-dokumenter være nyttige, især som bilag til eksamensbeviser beregnet til internationalt brug. Du kan læse mere på EU's netsteder.

Det internationale princip i forbindelse med anerkendelse af uddannelser er, at den modtagende part foretager en vurdering af den udenlandske uddannelses niveau, og de kompetencer som den pågældende eksamen medfører. Der er ingen mulighed for fra finsk side direkte at påvirke den afgørelse, som myndighederne i et andet land kommer frem til. Selv om der findes visse generelle bestemmelser i EU's direktiver eller i internationale aftaler, træffer hvert enkelt land selv beslutningen om, hvordan reglerne skal gennemføres, og hvordan de skal bruges i specifikke situationer.

Utbildningsstyrelsen udarbejder mod betaling ekspertudtalelser om finske uddannelser med henblik på brug i internationale sammenhænge. En udtalelse kan udarbejdes for uddannelser inden for undervisnings- og kulturministeriets forvaltningsområde. Du kan læse mere på Utbildningsstyrelsens netsted.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.