Autorisering og godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa
På denne siden kan du lese om hvilke yrker i Finland som krever autorisering eller godkjenning av utdanning, og hvordan du søker om det. Du kan også lese om spesielle regler som gjelder i ulike sektorer, og eksempler på dette.

Hvis du har tatt utdanning i utlandet og vil jobbe i Finland, er det som regel arbeidsgiver som vurderer kvalifikasjonene og kompetansen utdanningen gir. Men i visse yrker må du ha autorisasjon fra en myndighet eller godkjenning av utenlandsk utdanning. Dette gjelder regulerte yrker og arbeid som krever høyere utdanning på et visst nivå.

Hvis du er interessert i akademisk godkjenning av utdanning, altså på hvilke vilkår du kan søke om opptak til studier i Norden med en utenlandsk eksamen, eller på hvilke vilkår studier fra utlandet kan inngå i utdanningen din, kan du lese mer på siden Høyere utdanning i Finland.

Godkjenning av utenlandske studier i Finland

Som regel er det arbeidsgiveren som vurderer kvalifikasjonene og kompetansen den utenlandske utdanningen din gir. Men i visse yrker trenger du godkjenning av utdanningen din eller tillatelse til å utøve yrket.

Regulerte yrker i Finland

Et regulert yrke er et yrke der det etter lov kreves en spesiell utdanning, eksamen eller rett til å utøve yrket. Hvis du har kvalifikasjoner fra utlandet til å utøve et slikt yrke og du vil utøve yrket i Finland, trenger du autorisasjon fra en myndighet som godkjenner yrkeskvalifikasjonene dine. Du finner alle regulerte yrker i Finland på Utbildningsstyrelsens sider.

Autorisasjon innvilges av myndigheten med ansvar for den aktuelle sektoren. Ytterligere informasjon om yrkene og veiledning om hvordan du søker om rett til å utøve et yrke, får du hos den relevante myndigheten. Les mer på nettstedet Suomi.fi.

Godkjenning av utdanning

Hvis du har tenkt å søke på en stilling eller et oppdrag som etter finsk lov krever høyere utdanning, må du søke om godkjenning av utdanningen hos Utbildningsstyrelsen. Som regel søker man om godkjenning ved å fylle ut et elektronisk skjema på tjenesten Studieinfo. Les mer om å søke om godkjenning av utdanning på Utbildningsstyrelsens sider.

Sektorspesifikke regler

I visse sektorer, spesielt innenfor bygg og transport, er det avtalt særskilte regler. Det kan gjelder krav om videreutdanning, autorisasjon og sikkerhet. Arbeidssikkerhetskort, hygienepass og serveringspass er eksempler på sektorspesifikke krav.

Info Norden har ikke en dekkende oversikt over alle sektorspesifikke regler. Vi oppfordrer derfor bedrifter, ansatte og bransjeorganisasjoner til å kontakte oss med opplysninger om eksisterende reguleringer og eventuelle hindringer som disse reguleringene kan medføre.

Arbeidssikkerhetskortet

Må jeg ha finsk arbeidssikkerhetskort hvis jeg vil jobbe i Finland?

Det er opp til den enkelte bedrift. Men mange finske bedrifter krever et finsk arbeidssikkerhetskort av sine medarbeidere eller av medarbeidere hos sine underleverandører – spesielt kreves det av mange bedrifter i teknisk sektor.

Kan jeg slippe å ta kurset hvis jeg har et sertifikat fra et annet nordisk land?

Det er opp til den enkelte bedrift. Det finnes tilsvarende sertifikater i andre nordiske land, men innholdet i kursene varierer – bl.a. fordi lovgivningen om arbeidssikkerhet er ulik fra land til land.

Hva krever det å gjennomføre kurset?

Du kan ta kurset på nettet i hjemlandet ditt før du reiser til Finland. Det kan gjennomføres på ca. 8 timer og koster normalt 69–100 euro.

Kan jeg gjennomføre kurset på morsmålet mitt?

Kurset tilbys på en lang rekke språk – inklusive de nordiske.

Hvor får jeg mer informasjon?

Du kan lese mer på Arbetarskyddscentralens sider.

Hygienepass

Har du arbeidsoppgaver i matvarebransjen, må du kunne håndtere matvarer på en trygg og hygienisk måte. Du må ha et hygienepass for å kunne jobbe i et matvarelokale og håndtere uinnpakkede, lett bedervelige matvarer. Les mer på Livsmedelsverkets nettsider.

Serveringspass

Du trenger et serveringspass hvis du jobber som bestyrer for et serveringssted. Les mer på Valviras nettsider.

Yrker som bare kan utøves av finske statsborgere

I tredje kapittel i den finske statstjenestemannsloven defineres de statlige stillingene som bare finske statsborgere kan inneha. Eksempler er politi, dommer og stillinger i forsvaret. Les mer på Finlex.fi.

Godkjenning av finske eksamener i utlandet

En finsk statsborger som reiser utenlands for å søke arbeid, bør på forhånd undersøke hvordan prosedyren for godkjenning av eksamen er i landet det gjelder, og hvilke dokumenter som er nødvendige ved godkjenningen. Les mer på siden om det aktuelle landet.

Når du søker om å få godkjent en finsk eksamen i utlandet, kan du ha nytte av Europass-dokumenter, spesielt vitnemålsvedlegg ment for internasjonal bruk. Les mer på EUs nettsider.

Det internasjonale prinsippet ved godkjenning av eksamener er at den mottakende instansen foretar en vurdering av den utenlandske eksamenens nivå og av kompetansen den gir. Fra finsk side er det ikke mulig å påvirke beslutningsprosessene i et annet land direkte. Selv om det finnes visse generelle bestemmelser i EUs direktiver eller internasjonale avtaler, bestemmer hvert land selv hvordan bestemmelsene iverksettes og hvordan de anvendes i enkelttilfeller.

Utbildningsstyrelsen gir ekspertuttalelser om finske eksamener for internasjonal bruk, mot betaling. En uttalelse kan utarbeides for utdanninger innenfor Undervisnings- og kulturministeriets forvaltningsområde. Les mer på Utbildningsstyrelsens sider.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.