Auktorisation och erkännande av utländska kvalifikationer i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa
Här kan du läsa om vilka yrken i Finland som kräver auktorisation eller erkännande av kvalifikationer och examina samt hur du ansöker om dessa. Du kan också läsa om och särskilda regler i olika sektorer och exempel på dessa.

Om du har en utländsk examen och vill arbeta i Finland är det ofta arbetsgivaren som bedömer vilken kompetens och vilket kunnande din utländska examen ger. Men för vissa yrken behöver du auktorisation från en myndighet eller erkännande av utländsk examen. Det gäller till exempel reglerade yrken och uppgifter som kräver en högskoleexamen på en viss nivå.

Om du är intresserad av akademiskt erkännande av examina, det vill säga på vilka villkor du kan ansöka om att studera i de nordiska länderna med en utländsk examen eller på vilka villkor studier utomlands kan ingå i din examen, kan du besöka sidan Högre utbildning i Finland.

Akademiskt erkännande av utländska examina i Finland

I allmänhet är det arbetsgivaren som bedömer vilken kompetens och vilket kunnande din utländska examen har gett. Men för vissa yrken behöver du erkännande av examen eller rätt att utöva yrket.

Reglerade yrken i Finland

Ett reglerat yrke är ett yrke för vilket det enligt lag krävs en särskild utbildning, examen eller rätt att utöva yrket. Om du har utländska kvalifikationer för ett sådant yrke och vill utöva det även i Finland behöver du auktorisation från en myndighet som erkänner dina yrkeskvalifikationer. Alla yrken som är reglerade i Finland hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Auktorisation eller erkännande av yrkeskvalifikationer beviljas av behörig sektorsmyndighet. Kontakta den behöriga myndigheten om du vill ha mer information om yrkena och instruktioner om hur du ansöker om rätt att utöva ett visst yrke. Läs mer om tjänsten Suomi.fi.

Erkännande av examen

Om du tänker söka en tjänst eller ett uppdrag som enligt finsk lag kräver en högskoleexamen ska du ansöka om erkännande av din examen hos Utbildningsstyrelsen. I regel ansöker du om ett erkännande av examen genom att fylla i en elektronisk blankett i tjänsten Studieinfo. Läs mer om att ansöka om erkännande av examen på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Sektorsspecifika regler

Inom vissa sektorer, särskilt inom bygg- och transportsektorerna, har man kommit överens om särskilda regler. Det kan handla om krav på vidareutbildning, legitimation och säkerhetsstandarder. Arbetssäkerhetskort, hygienpass och serveringspass är exempel på sektorsspecifika krav.

Info Norden har ingen heltäckande lista över alla branschregler. Vi uppmanar därför företag, anställda och branschorganisationer att kontakta oss med information om befintliga regler och eventuella hinder som dessa regler kan orsaka.

Arbetssäkerhetskort

Behöver jag ett finskt arbetssäkerhetskort om jag vill arbeta i Finland?

Det beror på företaget. Många finländska företag, särskilt inom den tekniska sektorn, kräver att deras anställda eller deras underleverantörers anställda har ett finskt arbetssäkerhetskort.

Behöver jag gå en kurs om jag har ett motsvarande certifikat från ett annat nordiskt land?

Det beror på företaget. Det finns motsvarande utbildningar i andra nordiska länder, men kursernas innehåll varierar eftersom lagstiftningen om arbetssäkerhet varierar från land till land.

Vad krävs för att gå kursen?

Du kan gå kursen online i ditt hemland innan du kommer till Finland. Den tar cirka åtta timmar och kostar vanligtvis cirka 69–100 euro.

Ges kursen på mitt modersmål?

Kursen ges på många olika språk, bland annat nordiska språk.

Var kan jag läsa mer?

Du kan läsa mer på Arbetarskyddscentralens webbplats.

Hygienpass

I arbetsuppgifter inom livsmedelsbranschen måste du kunna hantera livsmedel på ett säkert och hygieniskt sätt. Du måste ha ett hygienpass för att arbeta i en livsmedelslokal och hantera oförpackade lättfördärvliga livsmedel. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Serveringspass

Du behöver ett serveringspass om du arbetar på ett serveringsställe som ansvarig föreståndare. Läs mer på Valviras webbplats.

Yrken för endast finska medborgare

I kapitel 3 i den finska statstjänstemannalagen definieras de statliga tjänster till vilka endast finska medborgare kan väljas. Sådana tjänster är till exempel polis, domare och tjänster inom försvarsmakten. Läs mer på Finlex webbplats.

Erkännande av finländska examina utomlands

En person från Finland som ska söka jobb utomlands bör på förhand ta reda på vad som gäller för att få en examen erkänd i det aktuella landet och vilka handlingar som krävs för det. Läs mer på sidan om det aktuella landet.

När du ansöker om erkännande av en finländsk examen utomlands kan Europass-dokumenten vara till hjälp, i synnerhet examensbilagorna som är avsedda för internationellt bruk. Läs mer om Europeiska unionens webbplats.

Den internationella principen när det gäller erkännande av examina är att den mottagande parten gör en bedömning av nivån på den utländska examen och den yrkesbehörighet den ger. Det går inte att från Finland direkt påverka myndigheternas beslutsfattande i ett annat land. Även om det finns vissa allmänna bestämmelser i EU:s direktiv eller i internationella avtal beslutar varje land självständigt hur bestämmelserna genomförs och hur de tillämpas i enskilda fall.

Utbildningsstyrelsen ger mot en avgift expertutlåtanden om finländska examina för internationellt bruk. Ett utlåtande kan utfärdas för examina inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.