Kvinnor som inte deltar i integrationsprogram

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
I denna studie kartläggs kunskap om kvinnor som har rätt att delta i de nordiska integrationsprogrammen men som inte gör det. Studien ämnar besvara tre frågor:• Hur stor är problematiken med icke-deltagande i integrationsprogrammen?• Vilka faktorer ligger bakom icke-deltagandet och hur kan deltagandet stärkas genom att undanröja hinder och stärka incitament? • Hur kan alternativa insatser stärka upp de reguljära programmen?Kartläggningen har gjorts genom dokumentstudier, intervjuer med aktörer med insyn i integrations-programmen, intervjuer med aktörer som arbetar nära målgruppen, samt intervjuer med personer som själva tillhör målgruppen. Därtill har fallstudier av etableringsfrämjande insatser utanför de reguljära programmen genomförts – 4–5 i mindre format och en djupgående fallstudie per land.
Julkaisunumero
2021:514