Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit – COP26-kokoukseen valmistautuminen ja sen jälkeinen aika

12.05.21 | Uutinen
Woman speaking at a debate at Nordic Climate Action Weeks in Stockholm
Valokuvaaja
Moa Karlberg
Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit keskustelivat 12. toukokuuta pitämässään kokouksessa COP26-kokouksen valmistelujen etenemisestä.

Ministerit ilmaisivat tyytyväisyytensä moniin kansainvälisiin korkean tason tapaamisiin, joilla on edistetty kunnianhimoisia ilmastotoimia. Esimerkkeinä ovat presidentti Bidenin Leaders’ Summit on Climate ja Petersberg Climate Dialogue.

Ministerit totesivat odottavansa ilmastotoimien nousevan keskiöön tulevassa G7-huippukokouksessa sekä G20-ryhmässä. Ministerit viittasivat 30. huhtikuuta 2020 hyväksyttyyn julkilausumaan, joka koski Pohjoismaiden sitoutumista kansainväliseen ilmastoagendaan ja jossa Pohjoismaiden ministerit ilmaisivat täyden tukensa tulevalle COP26-puheenjohtajamaalle mahdollisimman kunnianhimoisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

COP26:sta tulee näytön paikka, jossa maailman on ilmaistava yhteinen sitoutumisensa Pariisin sääntökirjan viimeistelyyn ja Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoiseen täytäntöönpanoon kansallisesti määritellyillä ilmastopanoksilla, jotka ovat linjassa vuosisadan puolivälin hiilineutraaliustavoitteiden kanssa. Pandemian aiheuttaman talouskriisin vuoksi tehtävät investoinnit tarjoavat mahdollisuuden rakentaa entistä parempaa ja vihreämpää maailmaa sekä kiihdyttää Pariisin sopimuksen ja Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanoa vihreän elvytyksen tukemiseksi.

Tältä pohjalta ministerit korostivat seuraavia toimia, joilla Pohjoismaat antavat panoksensa kunnianhimoisen lopputuloksen saavuttamiseen. Pohjoismaat

  • Jatkavat kehittyvien maiden tukemista raportointivaatimuksiin liittyvien valmiuksien vahvistamiseksi, jotta Pariisin sopimuksessa luodut avoimuuspuitteet toteutuisivat. Puitteet muodostavat sopimuksen keskeisen osan.
  • Jatkavat pilottihankkeiden kehittämistä selvittääkseen Pariisin sopimuksen 6 artiklan täytäntöönpanon sääntöjä ja korostavat tavoitetason nostamista edistävien järeiden sääntöjen ja sopivien suojatoimien tarvetta.
  • Muistuttavat vahvasta sitoutumisesta rahoitustavoitteeseen, jonka mukaan vuodesta 2020 lähtien mobilisoidaan 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Pohjoismaat ovat yhä maailman johtavia ilmastorahoittajia ja kehottavat muita lahjoittajia kasvattamaan ilmastorahoituksen BKTL-osuutta. Pohjoismaat edellyttävät kaikkien maiden – niin kehittyneiden kuin kehittyvienkin – sisällyttävän ilmastotoimet kansallisiin budjetti- ja suunnitteluprosesseihin ja tukevan siten kansallisten ilmastopoliittisten kehysten ja sääntelykehysten vahvistumista siirtymän vaatimien investointien houkuttelemiseksi.
  • Ovat valmiita vastaamaan kehittyvien maiden korostamiin tavoitteisiin, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, muun muassa käyttämällä ääntään asian edistämiseksi kansainvälisissä rahoituslaitoksissa, asianmukaisissa YK-organisaatioissa ja monenvälisissä rahastoissa.
  • Pitävät tervetulleina tulevan COP-puheenjohtajamaan pyrkimyksiä kehittää aloitteita, jotka tukevat kunnianhimoisen lopputuloksen saavuttamista COP26-kokouksessa, ja odottavat jatkoa näihin viiteen COP26-kampanjaan liittyville sitoumuksille.
  • Muistuttavat Pohjoismaiden ja niiden kumppanien, kuten Leadership Group for Industry Transition -johtoryhmän, valtiovarainministerien ilmastokoalition ja Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions -maailmankomission, käynnistämistä aloitteista. Ministerit ovat sitoutuneet laajentamaan aloitteiden jäsenpohjaa globaalien ilmastotoimien lisäämiseksi.
  • Sitoutuvat jatkossakin yhteistyöhän eri puolilla maailmaa olevien kumppanien kanssa tukeakseen siirtymää kohti ilmastoneutraaliutta. Tämä tapahtuu tarjoamalla tukea sopivien politiikkakehysten kehittämiseen, rahoittamalla ilmastotoimia sekä tarjoamalla pohjoismaisten yritysten kehittämiä innovatiivisia ratkaisuja. Siirtymä ilmastoneutraaliuteen mahdollistaa uusien työpaikkojen ja talouskehityksen luomisen. Edellisten COP-kokousten pohjoismainen paviljonki on tarjonnut kohtaamispaikan hallituksille, kansalaisyhteiskunnan edustajille, tutkimusyhteisölle ja yrityksille. Ministerit tunnustivat sellaisten prosessien tärkeyden, jotka saattavat yhteen ilmastotoimijoita ja mahdollistavat siten tarvittavien ilmastotoimien tarkastelun eri näkökulmista. Ministerit korostivat erityisesti nuorten tärkeää roolia kunnianhimoisten kansainvälisten ilmastotoimien varmistamisessa.