Nordiska klimat- och miljöministrar – vägen till COP26 och vidare

12.05.21 | Nyhet
Woman speaking at a debate at Nordic Climate Action Weeks in Stockholm
Photographer
Moa Karlberg
Vid sitt möte den 12 maj diskuterade de nordiska klimat- och miljöministrarna status för förberedelserna inför COP26.

Ministrarna uttryckte sin uppskattning för de många internationella möten på hög nivå som fortsätter arbetet med ambitiösa klimatåtgärder, såsom Joe Bidens klimattoppmöte och Petersbergs klimatdialog.

Ministrarna uttryckte förväntningar om att klimatåtgärder ska vara i fokus vid det kommande G7-toppmötet och inom G20. Ministrarna erinrade om den nordiska deklarationen om åtaganden för den globala klimatagendan från den 30 april 2020. I deklarationen gav de nordiska ministrarna sitt fulla stöd till det kommande ordförandeskapet för COP26 för att uppnå det mest ambitiösa resultatet från klimatkonferensen.

COP26 kommer att vara ett avgörande ögonblick för världen att manifestera vårt gemensamma åtagande att slutföra Parisavtalets regelbok och det ambitiösa genomförandet av Parisavtalet genom uppdaterade nationellt fastställda bidrag i linje med målet om noll nettoutsläpp i mitten av århundradet. De investeringar som görs över hela världen som svar på den ekonomiska kris som orsakats av pandemin ger en möjlighet till en bättre och grönare återuppbyggnad och till att påskynda genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030 för en grön återhämtning.

Mot denna bakgrund betonade ministrarna vissa inslag som nordiska bidrag till stöd för ett ambitiöst resultat. De nordiska länderna åtar sig följande:

  • Vi ska fortsätta att stödja utvecklingsländerna när det gäller att stärka kapaciteten för rapporteringskrav för att uppfylla det ramverk för öppenhet som fastställs i Parisavtalet. Ramverket utgör en viktig pelare i avtalet.
  • Vi ska fortsätta att utveckla pilotprojekt för att undersöka formerna för genomförandet av artikel 6 i Parisavtalet och betona behovet av robusta regler som bidrar till ökad ambition och lämpliga skyddsåtgärder.
  • Vi erinrar om det orubbliga engagemanget för målet att mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från 2020. De nordiska länderna är fortfarande några av världens främsta leverantörer av klimatfinansiering och uppmanar andra givare att öka sin andel av klimatfinansieringen som andel av bni. De nordiska länderna förväntar sig att alla länder – både utvecklade länder och utvecklingsländer – integrerar klimatåtgärder i nationella budget- och planeringsprocesser, vilket underlättar en förstärkning av nationella klimatpolitiska ramar och regelverk som drar till sig de investeringar som krävs för omställningen.
  • Vi står redo att reagera på prioriteringar som lyfts fram av utvecklingsländer, såsom klimatanpassning, bland annat genom att använda vår röst för att fullfölja detta i internationella finansinstitut, relevanta FN-organisationer och multilaterala fonder.
  • Vi välkomnar det kommande COP-ordförandeskapets strategi för att utveckla initiativ till stöd för ett ambitiöst resultat från COP26 och ser fram emot fortsatt engagemang i samband med dessa fem COP26-kampanjer.
  • Vi erinrar om initiativ som tagits av de nordiska länderna och samarbetspartner, såsom ledarskapsgruppen för industrins omställning, finansministerkoalitionen för klimatåtgärder och den globala kommissionen för människocentrerad omställning till ren energi. Ministrarna har åtagit sig att öka medlemsantalet i dessa initiativ för att öka klimatåtgärderna globalt.
  • Vi ska fortsätta att samarbeta med partner över hela världen för att stödja omställningen till klimatneutralitet genom att erbjuda stöd för att utveckla lämpliga politiska ramar, finansiera klimatåtgärder och genom de innovativa lösningar som nordiska företag kan leverera. Omställningen till klimatneutralitet innebär en möjlighet till nya arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Vid tidigare COP-möten har den nordiska paviljongen varit en mötesplats för regeringar, företrädare för det civila samhället, forskarvärlden och företag. Ministrarna erkände betydelsen av processer som sammanför klimataktörer med olika perspektiv på de klimatåtgärder vi behöver vidta. Ministrarna betonade särskilt den viktiga roll som unga spelar för att säkerställa ambitiösa klimatåtgärder globalt.