Nordisk råd vil samarbeide mer om utenrikspolitikk

01.11.17 | Nyhet
Bertel Haarder
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Nordisk råd vil at de nordiske landene skal styrke sitt samarbeid om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikken. Det kommer til uttrykk i rådets nye internasjonale strategi, som ble godkjent på sesjonen i Helsingfors 1. november.

I strategien, som gjelder for 2018–2022, oppfordrer rådet de nordiske regjeringene til å i høyere grad utnytte mulighetene som ligger i det nordiske samarbeidet, til tross for ulike allianseforhold.

– Sammen har vi stor strategisk, militær og sikkerhetspolitisk betydning. Nordisk forsvarssamarbeid truer ingen, men bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i regionen, heter det i strategien.

Nordisk råd vil at de nordiske landene viderefører sin innsats innenfor fredsmekling og sivil krisehåndtering og arbeider for at demokrati, rettsstatprinsippene, alle menneskers likeverd og menneskelige rettigheter alltid står høyt på den internasjonale dagsordenen.

I strategien sies det også at all erfaring viser at når de nordiske landene har snakket sammen før møter i internasjonale fora, så kan de få stor og ofte avgjørende innflytelse. Formøter og koordinering bør være regelen heller enn unntaket.

Presidenten stolt

Nordisk råds president Britt Lundberg er stolt av dokumentet og sier at det viser en tydelig retning for rådets internasjonale arbeid.

– I strategien har vi også noen spesielle anbefalinger til regjeringene våre. Nordisk råd har ofte påpekt betydningen av at nordiske ambassader og diplomatiske representasjoner samlokaliseres. Vi tror at dette, i tillegg til kostnadseffektivitet, også kan bidra til økt profesjonelt samarbeid og en sterkere felles nordisk identitet og synlighet, sa Lundberg.

Felles nordiske verdier framheves

Nordisk råd vil også at de nordiske landene viderefører sin innsats innenfor fredsmekling og sivil krisehåndtering og arbeider for at demokrati, rettsstatprinsippene, alle menneskers likeverd og menneskelige rettigheter alltid står høyt på den internasjonale dagsordenen.

På klimaområdet konstaterer Nordisk råd at Norden er en pioner og pådriver når det gjelder FNs bærekraftmål. Rådet vil bidra til at FN-målene får økt oppmerksomhet i “bilaterale samtaler og i internasjonale fora der vi deltar”.

Nordisk råd vil spesielt prioritere samarbeid i nærområdene, der Østersjøen, Arktis og EU står i en særstilling.

Kontakt