Dansk seniorpension

Ældre kvinde og lille pige på en bænk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
För att vara berättigad till seniorpension ska du ha högst sex år till pensionsåldern och uppfylla vissa krav. Här kan du läsa mer om dansk seniorpension.
Seniorpension är för dig som har högst sex år kvar till ålderspensionsåldern, har haft en långvarig anknytning till arbetsmarknaden med sammanlagt minst 20–25 års sysselsättning och vars arbetsförmåga har varit nedsatt till högst 15 timmar per vecka i ditt senaste jobb.

Kan du få dansk seniorpension?

Du kan vara berättigad till seniorpension om du har högst sex år kvar till ålderspensionsåldern, har haft en långvarig anknytning till arbetsmarknaden med sammanlagt minst 20–25 års sysselsättning och vars arbetsförmåga har varit nedsatt till högst 15 timmar per vecka i ditt senaste jobb. Du är inte berättigad till seniorpension om du bara förlorar arbetsförmågan under en period. Om du bor i Danmark är det din kommun som bedömer om du har rätt till seniorpension. Kontakta din kommun om du vill veta mer om seniorpension. Om du bor utanför Danmark är det Udbetaling Danmark som bedömer om du har rätt till seniorpension. För att ansöka om dansk seniorpension ska du kontakta pensionsmyndigheten i landet du bor i. Du kan kontakta Udbetaling Danmark om du vill veta mer om dansk seniorpension.

Hur tjänar du in rätt till dansk seniorpension?

I regel tjänar du in rätt till dansk pension när du bor eller arbetar i Danmark. Om du bor i Danmark och arbetar i ett annat nordiskt land tjänar du i regel in rätt till pension i det land där du arbetar. Om du arbetar i två eller flera länder eller är utstationerad i ett annat nordiskt land ska du kontakta myndigheterna ifall du är osäker på var du tjänar in rätt till pension. I Danmark ska du kontakta Udbetaling Danmarks kontor för internationell socialförsäkring. Du har rätt till full seniorpension om du har bott i Danmark minst 4/5 av tiden från att du fyllde 15 år tills du går i seniorpension och du inte har tjänat in social pension från ett annat land under samma period. Om du inte uppfyller villkoren för full seniorpension blir din seniorpension fastställd enligt förhållandet mellan din boendetid och 4/5 av tiden från att du fyllde 15 år till den tidpunkt från vilken du blir beviljad seniorpension. Är du född 1 juli 1958 eller senare måste du ha bott i Danmark under 9/10 av tiden från 15 års ålder tills du beviljas seniorpension för att ha rätt till full seniorpension. Du har inte rätt till dansk seniorpension om din danska intjänandetid är under ett år.  Du kan läsa mer och se ett exempel på beräkningen på borger.dk.

Hur ansöker du om seniorpension?

Om du bor i Danmark är det din kommun som behandlar ditt ärende om seniorpension. Om du har tjänat in rätt till seniorpension från ett eller flera andra nordiska länder skickar Udbetaling Danmark din ansökan vidare för behandling i de andra nordiska länderna. Du kan läsa hur du ansöker och vilka handlingar du behöver på borger.dk. Om du bor i ett annat nordiskt land och har tjänat in rätt till pension i Danmark ska du i regel ansöka om seniorpension hos myndigheterna i det land där du bor. Om du har arbetat eller bott i flera nordiska länder, är det viktigt att du är uppmärksam på att länderna kan ha olika villkor för seniorpension. Du kan kontakta myndigheterna i de länder där du har bott och arbetat för närmare upplysningar. Om du bor i Danmark har du möjlighet att få kompletterande ekonomiskt bidrag till din seniorpension om pensionen är så låg att du inte kan klara dig själv. Om du bor utomlands kan du i regel inte få kompletterande ekonomiskt bidrag från Danmark, men du kan ansöka om bidrag i det land där du bor.

Enskilda förmåner och bostadsbidrag

Om du får seniorpension och bor i Danmark kan du hos din kommun ansöka om ekonomiskt bidrag till exempel för läkemedel eller oförutsedda engångsutgifter om du inte har möjlighet att betala utgifterna. Du kan ha rätt till bostadsbidrag. Det beror bland annat på din hyra, din inkomst, storleken på din bostad och hur många som bor i den. Du kan läsa mer på borger.dk.

Kan du ta med dansk seniorpension till ett annat nordiskt land?

Om du är dansk medborgare eller medborgare i ett EU- eller EES-land kan du i regel ta med dig din pension till ett annat nordiskt land. Ansök om att ta med dig din pension till utlandet hos Udbetaling Danmark. Du kan inte ta med dig din danska pension till Färöarna eller Grönland. Istället ska du ansöka om färöisk eller grönländsk pension. Du kan läsa mer på borger.dk.

Får du arbeta medan du får seniorpension?

Du och din äkta hälft/sambo får gärna arbeta när du får seniorpension, men det kan påverka hur mycket du kan få i seniorpension. Meddela Udbetaling Danmark om ändringar i din ekonomiska situation, till exempel om du börjar arbeta. Och observera att din seniorpension blir föremål för ny genomgång om du utövar yrkesverksamhet. Detta kan innebära att din seniorpension pausas.

Hur betalas seniorpension ut vid dödsfall?

Om du bor ihop med din äkta hälft, registrerade partner eller sambo som också får antingen förtidspension, seniorpension eller ålderspension kan utbetalningen av din pension fortsätta i upp till tre månader efter din död. Det kallas efterlevandepension. När de tre månaderna har gått anpassas pensionen för din äkta hälft, registrerade partner eller sambo enligt de regler som gäller för ensamstående. Dina anhöriga behöver inte göra något gällande din förtidspension, seniorpension eller ålderspension när du dör. Udbetaling Danmark och kommunen får besked om dödsfallet från folkbokföringsregistret (folkeregistret) och tar automatiskt ställning till vad som ska ske med pensionen. Men om du bor utomlands ska dina anhöriga själv kontakta Udbetaling Danmark.

Var ska du betala skatt när du får dansk seniorpension utomlands?

Du kan få mer information om beskattning av pension i Norden på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Kompletterande arbetsmarknadspension

Kompletterande arbetsmarknadspension (Supplerende arbejdsmarkedspension – SUPP) är en pension som du kan välja att betala till om du är seniorpensionär. Om du betalar till SUPP, får du en extra utbetalning varje månad när du blir folkpensionär.

Obligatoriskt pensionssystem 

Man betalar till det obligatoriska pensionssystemet av seniorpensionen. Bidraget till det obligatoriska pensionssystemet år 2020 beräknas med en procentsats på 0,3. Bidraget stiger årligen med 0,3 procentenheter under de kommande åren fram till 2030, så att det 2030 är 3,3 procent. Obligatoriskt pensionssystem för seniorpensionärer betalas av staten.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du bor i Danmark och har frågor om dansk seniorpension ska du kontakta din kommun. Om du bor utomlands och har frågor om dansk seniorpension ska du kontakta Udbetaling Danmark, internationell pension. Om du bor i Danmark och har frågor om utländsk förtidspension eller seniorpension ska du kontakta Udbetaling Danmark, utländsk pension. Kontaktuppgifterna hittar du i den blå rutan uppe till höger på den här sidan.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.