Dansk ålderspension

Dansk alderspension
Här kan du läsa om reglerna för dansk ålderspension.

Det finns flera typer av pensioner i Danmark. Här kan du läsa om den danska ålderspensionen (folkepension). Du kan läsa om andra danska pensionsformer på sidan om pensionssystemet i Danmark.

Har du rätt till dansk ålderspension?

I regel intjänar du rätt till dansk ålderspension när du bor eller arbetar i Danmark. Om du bor i Danmark och arbetar i ett annat nordiskt land intjänar du i regel rätt till pension i det land där du arbetar. Om du arbetar i två eller flera länder eller är utstationerad i ett annat nordiskt land, ska du kontakta myndigheterna om du är osäker på var du intjänar rätt till pension. I Danmark ska du kontakta Udbetaling Danmarks kontor för internationell socialförsäkring.

Hur intjänar du rätt till dansk pension?

Du intjänar rätt till dansk pension utifrån den tid du har bott i Danmark från att du fyllde 15 år och tills du når ålderspensionsåldern eller blir beviljad seniorpension eller förtidspension.

Du har rätt till full ålderspension om du har bott 40 år på Färöarna under intjänandeperioden. Om du inte har varit det, kan du ha rätt till en del av ålderspensionen – så kallad bråkpension (brøkpension). Din bråkpension beräknas enligt den tid du har bott i Danmark under intjäningsperioden. Är du född 1 juli 1958 eller senare måste du ha bott i Danmark under 9/10 av tiden från 15 års ålder tills du når pensionsåldern för att ha rätt till full ålderspension. 

Om du har varit socialförsäkrad utomlands under en period medan du har bott i Danmark, räknas denna period inte in i din boendetid i Danmark. Men du har inte rätt att få dansk ålderspension om din danska intjänandetid är under ett år.

När kan du få dansk ålderspension?

När du kan gå i pension beror på när du är född. För närvarande är pensionsåldern mellan 66 och 68 år.

Du kan skjuta upp din ålderspension. Ju längre tid du skjuter upp din pension, desto större blir din ålderspension.

Hur ansöker du om ålderspension?

Ålderspension betalas inte ut automatiskt. Därför ska du själv ansöka om den. Du kan ansöka om ålderspension ett halvår innan du uppnår ålderspensionsåldern.

Om du bor i Danmark

Om du bor i Danmark ska du ansöka om din danska ålderspension hos Udbetaling Danmark.

Du kan läsa mer om dansk ålderspension och om hur du ansöker på borger.dk.

Om du har intjänat rätt till ålderspension från ett eller flera andra nordiska länder ska du i regel ansöka om pensionen i Danmark. Du kan läsa hur du ansöker och vilka handlingar du behöver på borger.dk.

Om du bor i ett annat nordiskt land

Om du bor i ett annat nordiskt land och har intjänat rätt till dansk ålderspension ska du i regel ansöka hos myndigheterna i det land där du bor.

Andra förmåner

Det finns ett antal möjligheter att få tillägg till dansk ålderspension: kompletterande pensionsbidrag (ældrecheck), mediebidrag (mediecheck), värmetillägg, hälsotillägg och personligt tillägg. Dem kan du läsa mer om på borger.dk.

Bostadsbidrag

Du kan ha rätt till bostadsbidrag. Det beror bland annat på din hyra, din inkomst, storleken på din bostad och hur många som bor i den. Du kan läsa mer på borger.dk.

Kan du ta med din ålderspension till ett annat nordiskt land?

Om du är dansk medborgare eller medborgare i ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz kan du i regel ta med din pension till ett annat nordiskt land. Ansök hos Udbetaling Danmark om att ta med din pension till utlandet.

Du kan inte ta med dig din danska pension till Färöarna eller Grönland. Istället ska du ansöka om färöisk eller grönländsk pension.

Du kan läsa mer på borger.dk.

Hur betalas ålderspension ut vid dödsfall?

Om du bor ihop med din äkta hälft, registrerade partner eller sambo som också får antingen förtidspension, seniorpension eller ålderspension kan utbetalningen av din pension fortsätta i upp till tre månader efter din död. Det kallas efterlevandepension.

Dina anhöriga behöver inte göra något gällande din förtidspension, seniorpension eller ålderspension när du dör. Udbetaling Danmark och kommunen får besked om dödsfallet från folkbokföringsregistret (folkeregistret) och tar automatiskt ställning till vad som ska ske med pensionen. Men om du bor utomlands ska dina anhöriga själv kontakta Udbetaling Danmark.

Hur kan du få veta om du har intjänat pension i Danmark?

Om du har frågor om din danska ålderspension kan du kontakta Udbetaling Danmark.

Var ska du betala skatt när du får dansk ålderspension utomlands?

Du får närmare information om beskattning av pension i Norden på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.