Dansk seniorpensjon

Ældre kvinde og lille pige på en bænk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
For å være berettiget til seniorpensjon må du ha høyst seks år igjen til pensjonsalderen og oppfylle en rekke betingelser. Her kan du lese mer om ordningen.

Seniorpensjon er for deg som har høyst 6 år igjen til folkepensjonsalderen, har hatt en langvarig tilknytning til arbeidsmarkedet med sammenlagt minst 20–25 års sysselsetting og med arbeidsevnen varig nedsatt til høyst 15 timer i uka i forhold til din siste jobb.

Kan du få dansk seniorpensjon?

Du kan være berettiget til seniorpensjon hvis du har høyst 6 år igjen til folkepensjonsalderen, har hatt en langvarig tilknytning til arbeidsmarkedet med sammenlagt minst 20–25 års sysselsetting og hvis arbeidsevnen din er varig nedsatt til høyst 15 timer i uka i forhold til din siste jobb.

Du er ikke berettiget til seniorpensjon hvis du bare mister arbeidsevnen i en periode.

Hvis du bor i Danmark, er det kommunen din som vurderer om du har rett til seniorpensjon.

Du må kontakte kommunen din hvis du vil vite mer om seniorpensjon.

Hvis du bor utenfor Danmark, er det Udbetaling Danmark som vurderer om du har rett til seniorpensjon. For å søke om dansk seniorpensjon må du kontakte pensjonsmyndigheten i landet der du bor.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark hvis du vil vite mer om dansk seniorpensjon.

Hvordan opptjener du rett til dansk seniorpensjon?

Du opptjener som hovedregel rett til danske trygdeytelser når du bor eller jobber i Danmark. Hvis du bor i Danmark og jobber i et annet nordisk land, vil du som hovedregel tjene opp rett til trygdeytelser i landet du jobber i. Hvis du jobber i to eller flere land eller er utstasjonert i et annet nordisk land, bør du kontakte myndighetene hvis du er i tvil om hvor du opptjener rett til trygdeytelser. I Danmark skal du kontakte Udbetaling Danmarks kontor for internasjonal sosial sikring.

Du har rett til full seniorpensjon hvis du har bodd i Danmark i minst 4/5 av tiden fra du fylte 15 år til du begynner å motta seniorpensjon, og du ikke har opptjent pensjon i et annet land i samme periode. Hvis du ikke oppfyller betingelsene for full seniorpensjon, blir uføretrygden din fastsatt etter forholdet mellom din botid og 4/5 av tiden fra du fylte 15 år til tidspunktet du får seniorpensjon innvilget fra. Er du født 1. juli 1958 eller senere, må du ha bodd i Danmark i 9/10 av tiden fra du fylte 15 år til du blir innvilget seniorpensjon, for å få rett til full seniorpensjon.

Du har ikke rett til dansk seniorpensjon hvis din danske opptjeningstid er under 1 år. 

Du kan lese mer og se et eksempel på beregning på borger.dk.

Hvordan søker du om seniorpensjon?

Hvis du bor i Danmark, er det kommunen din som behandler din sak om seniorpensjon.

Hvis du har opptjent rett til seniorpensjon fra ett eller flere andre nordiske land, vil Udbetaling Danmark sørge for å sende søknaden videre til behandling i de andre nordiske landene. Du kan lese om hvordan du søker, og hvilken dokumentasjon du trenger, på borger.dk.

Hvis du bor i et annet nordisk land og har opptjent rett til trygdeytelser i Danmark, skal du som hovedregel søke seniorpensjon hos myndighetene i landet der du bor.

Hvis du har jobbet eller bodd i flere nordiske land, er det viktig at du er oppmerksom på at landene kan ha forskjellige betingelser for seniorpensjon. Du kan kontakte myndighetene i landene du har bodd og jobbet i, for nærmere opplysninger.

Hvis du bor i Danmark, har du mulighet for å få supplerende økonomisk hjelp til seniorpensjonen hvis den er så lav at du ikke kan klare deg selv. Hvis du bor i utlandet, kan du som hovedregel ikke få supplerende økonomisk hjelp fra Danmark, men må søke hjelp i landet der du bor.

Enkeltytelser og bostøtte

Hvis du mottar seniorpensjon og bor i Danmark, kan du søke kommunen din om økonomisk hjelp til for eksempel medisin eller uforutsette enkeltutgifter hvis du ikke har mulighet for å betale for utgiftene.

Du kan ha rett til bostøtte. Det avhenger blant annet av husleie, inntekt, størrelse på boligen og hvor mange som bor i den. Du kan lese mer på borger.dk.

Kan du ta med deg dansk seniorpensjon til et annet nordisk land?

Hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et EU- eller EØS-land, kan du som hovedregel ta med deg ytelsen til et annet nordisk land. Du må søke Udbetaling Danmark om å ta med trygden til utlandet.

Du kan ikke ta med deg din danske trygd til Færøyene eller Grønland. I stedet må du søke om færøysk eller grønlandsk trygd.

Du kan lese mer på borger.dk.

Kan du arbeide mens du mottar seniorpensjon?

Du og din ektefelle/samboer kan gjerne arbeide når du får seniorpensjon, men det kan ha betydning for hvor mye du kan få i seniorpensjon. Du må opplyse Udbetaling Danmark om endringer i dine økonomiske forhold, for eksempel om du har begynt å jobbe, og du må være oppmerksom på at din seniorpensjon vil bli tatt opp til fornyet gjennomgang hvis du har yrkesmessig beskjeftigelse. Det kan bety at din seniorpensjon kan gjøres hvilende.

Hvordan utbetales seniorpensjon ved dødsfall?

Bor du sammen med en ektefelle, registrert partner eller en samboer som også mottar enten uføretrygd, seniorpensjon eller folkepensjon, kan utbetalingen av trygden fortsette i opp til tre måneder etter din død. Det kalles etterlattepensjon (efterlevelsespension). Når de tre månedene har gått, vil ektefellens, den registrerte partnerens eller samboerens pensjon være tilpasset satsene og reglene som gjelder for enslige.

Dine pårørende skal ikke gjøre noe i forhold til din uføretrygd, seniorpensjon eller alderspensjon når du dør. Udbetaling Danmark og kommunen får beskjed om dødsfallet fra Folkeregistret og tar automatisk stilling til hva som skal skje med ytelsen. Dine pårørende må imidlertid selv ta kontakt med Udbetaling Danmark hvis du bor i utlandet.

Hvor skal du betale skatt når du får dansk seniorpensjon i utlandet?

Du kan få vite mer om beskatning av pensjon i Norden på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Supplerende tjenestepensjon

Supplerende tjenestepensjon (Supplerende Arbejdsmarkedspension – SUPP) er en pensjon som du kan velge å betale til hvis du er seniorpensjonist. Hvis du betaler til SUPP, får du en ekstra utbetaling hver måned når du blir alderspensjonist.

Obligatorisk pensjonsordning 

Det innbetales bidrag til obligatorisk pensjonsordning av seniorpensjonen. Bidraget til obligatorisk pensjonsordning i 2020 beregnes med en prosentsats på 0,3, stiger årlig med 0,3 prosentpoeng i de følgende årene til og med 2030, slik at den i 2030 er på 3,3 prosent. Obligatorisk pensjonsordning for seniorpensjonister betales av staten.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du bor i Danmark og har spørsmål om dansk seniorpensjon, må du kontakte kommunen din.

Hvis du bor i utlandet og har spørsmål om dansk seniorpensjon, må du kontakte Udbetaling Danmark, internasjonal pensjon.

Hvis du bor i Danmark og har spørsmål om utenlandsk uføretrygd eller seniorpensjon, må du kontakte Udbetaling Danmark, utenlandsk pensjon.

Du finner kontaktopplysningene i den blå boksen øverst til høyre på denne siden.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.