Det danska pensionssystemet

Det danske pensionssystem
Här kan du läsa om de olika typerna av pensioner som finns i Danmark.

I Danmark finns det olika typer av pensioner. På den här sidan får du en överblick över dem. Du kan läsa mer på borger.dk.

Lagstadgade pensioner och förmåner

Du kan läsa mer om dansk ålderspension (folkepension), seniorpension och förtidspension på Info Nordens webbsidor.

ATP livslång pension

ATP livslång pension är en lagstadgad pension som nästan alla betalar in till. Pensionen betalas ut automatiskt när du når pensionsåldern.

Vid dödsfall kan din maka/make, sambo eller dina barn få utbetalt ett belopp från ATP.

Du kan läsa mer om ATP på borger.dk.

Obligatorisk pension

Om du får bidrag från något av de offentliga förmånssystemen, såsom arbetslöshetsersättning, föräldrapenning (barselsdagpenge), frivillig förtidspension (efterløn), flexbidrag (fleksydelse), förtidspension, ekonomiskt bistånd (kontanthjælp), seniorpension eller sjukersättning, betalar staten in ett pensionsbidrag till dig.

Du kan se hela listan över förmåner och läsa mer om obligatorisk pension på borger.dk.

Frivillig förtidspension (efterløn)

Den danska s.k. efterlönen är en frivillig förtidspension som gör det möjligt för dig att dra dig tillbaka från arbetsmarknaden fyra år innan du når din pensionsålder. Du måste uppfylla en rad villkor för att ha rätt till denna pension. Vilka villkor som gäller för dig beror på när du är född.

För att få frivillig förtidspension när du har åldern inne måste du vara medlem i en a-kassa, ha betalt efterlönsbidrag i 30 år och påbörjat betalningarna senast på din 30-årsdag.

Du kan läsa mer på borger.dk.

Tjänstepensioner (arbejdsmarkedspensioner) och privata pensioner

Tjänstepensioner avtalas mellan arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal inom ett avtalsområde. Om du vill ha information om tjänstepension på din arbetsplats kan du kontakta din arbetsgivare.

En privat pension är ett sparande som du öppnar själv i en bank eller ett pensionsbolag, oberoende av din arbetsgivare.

De flesta danska banker och pensionsbolag finns med hos Pensionsinfo. Här kan du hitta en översikt över dina danska pensioner. Du måste ha den danska e-legitimationen NemID för att logga in.

Om du har frågor om din pension ska du kontakta ditt pensionsbolag eller din bank.

Du kan läsa mer på borger.dk.

Om du är egenföretagare

Om du är egenföretagare har du rätt till ålderspension som alla andra, men du har ingen tjänstepension och du måste själv välja om du vill betala in till ATP livslång pension.

Du kan läsa mer på borger.dk.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.