Dansk förtidspension

Dansk førtidspension
Här kan du läsa om dansk förtidspension.

Om du har fyllt 40 år och din arbetsförmåga är varaktigt och så väsentligt nedsatt att du inte kan arbeta i ett vanligt jobb eller ett så kallat flexjobb, kan du ha rätt till förtidspension.

Kan du få dansk förtidspension?

Förtidspension kan vara en möjlighet om du har fyllt 40 år och din arbetsförmåga är varaktigt och så väsentligt nedsatt att du inte kan arbeta i ett vanligt jobb eller ett så kallat flexjobb. Om du är under 40 år kan du endast i undantagsfall bli beviljad förtidspension.

Du är inte berättigad till förtidspension om du enbart mister din arbetsförmåga i en viss tid, eller om du kan förbättra din arbetsförmåga genom aktivering, behandling eller liknande.

Om du bor i Danmark är det din kommun som värderar om du har rätt till förtidspension. Du ska i regel först ha deltagit i ett så kallat resursförlopp (ressourceforløb). I värderingen ser kommunen på en mängd omständigheter, till exempel din utbildning, din erfarenhet från arbetsmarknaden och din hälsa.

För att bedöma din arbetsförmåga tar kommunen fram en rehabiliteringsplan i samarbete med dig. Planen beskriver bland annat dina resurser och möjligheter i förhållande till de krav som ställs på arbetsmarknaden.

Du ska kontakta din kommun om du vill veta mer om förtidspension.

Om du bor utanför Danmark är det Udbetaling Danmark som bedömer om du har rätt till förtidspension. För att ansöka om dansk förtidspension ska du kontakta pensionsmyndigheten i ditt boendeland.

För att bedöma din arbetsförmåga utarbetar Udbetaling Danmark en resursprofil utifrån de förhållanden och omständigheter som kan uppges av den utländska myndigheten och av dig själv. Udbetaling Danmark genomför en bedömning av dina resurser och möjligheter i förhållande till de krav som ställs på arbetsmarknaden efter danska regler som om du var bosatt i Danmark.

Du ska kontakta Udbetaling Danmark om du vill veta mer om dansk förtidspension.

Hur tjänar du in rätt till dansk förtidspension?

I regel tjänar du in rätt till dansk pension när du bor eller arbetar i Danmark. Om du bor i Danmark och arbetar i ett annat nordiskt land tjänar du i regel in rätt till pension i det land där du arbetar. Om du arbetar i två eller flera länder eller är utstationerad i ett annat nordiskt land ska du kontakta myndigheterna ifall du är osäker på var du tjänar in rätt till pension. I Danmark ska du kontakta Udbetaling Danmarks kontor för internationell socialförsäkring.

Du har rätt till full förtidspension om du har bott i Danmark minst 4/5 av tiden från att du fyllde 15 år tills du blir förtidspensionerad och du inte har tjänat in social pension från ett annat land under samma period. Om du inte uppfyller villkoren för full förtidspension blir din förtidspension fastställd enligt förhållandet mellan din boendetid och 4/5 av tiden från att du fyllde 15 år till den tidpunkt från vilken du blir beviljad förtidspension. Är du född 1 juli 1958 eller senare måste du ha bott i Danmark under 9/10 av tiden från 15 års ålder tills du beviljas förtidspension för att ha rätt till full förtidspension.

Du har inte rätt till dansk förtidspension, om din danska intjäningstid är under 1 år.

Du kan läsa mer och se ett exempel på beräkningen på borger.dk.

Hur ansöker du om förtidspension?

Om du bor i Danmark är det din kommun som behandlar ditt ärende om förtidspension.

Om du har tjänat in rätt till förtidspension från ett eller flera andra nordiska länder skickar Udbetaling Danmark din ansökan vidare för behandling i de andra nordiska länderna. Du kan läsa hur du ansöker och vilken dokumentation du behöver på borger.dk.

Om du bor i ett annat nordiskt land och har tjänat in rätt till pension i Danmark ska du i regel ansöka om förtidspension hos myndigheterna i det land där du bor.

Vad bör du tänka på när du ansöker om förtidspension från två olika länder?

Om du har arbetat eller bott i flera nordiska länder, är det viktigt att du är uppmärksam på att länderna kan ha olika villkor för förtidspension. Du kan kontakta myndigheterna i de länder där du har bott och arbetat för närmare upplysningar.

Om du bor i Danmark har du möjlighet att få kompletterande ekonomiskt bidrag till din förtidspension om pensionen är så låg att du inte kan klara dig själv. Om du bor utomlands kan du i regel inte få kompletterande ekonomiskt bidrag från Danmark, men du kan ansöka bidrag i det land där du bor.

Pensionstillägg och engångsbidrag

Om du får dansk förtidspension enligt reglerna som gällde fram till den 1 januari 2003 kan du ha rätt till värmetillägg, hälsotillägg eller personligt tillägg. Du kan läsa mer på borger.dk.

Om du får förtidspension enligt reglerna som gäller från den 1 januari 2003 och bor i Danmark kan du hos din kommun ansöka om ekonomiskt bidrag till exempel för läkemedel eller oförutsedda engångsutgifter om du inte har möjlighet att betala utgifterna.

Bostadsbidrag

Du kan ha rätt till bostadsbidrag. Det beror bland annat på din hyra, din inkomst, storleken på din bostad och hur många som bor i den. Du kan läsa mer på borger.dk.

Kan du ta med dansk förtidspension till ett annat nordiskt land?

Om du är dansk medborgare eller medborgare i ett EU- eller EES-land kan du i regel ta med dig din pension till ett annat nordiskt land. Ansök om att ta med dig din pension till utlandet hos Udbetaling Danmark.

Du kan inte ta med dig din danska pension till Färöarna eller Grönland. Istället ska du ansöka om färöisk eller grönländsk pension.

Du kan läsa mer på borger.dk.

Får du arbeta medan du får förtidspension?

Du och din äkta hälft/sambo får gärna arbeta när du får förtidspension, men det kan påverka hur mycket du kan få i förtidspension och pensionstillägg. Du ska meddela Udbetaling Danmark om ändringar i din ekonomiska situation, bland annat om du börjar arbeta, och du ska vara uppmärksam på att din förtidspension blir föremål för ny genomgång om du har en anställning. Det kan innebära att din förtidspension kan läggas vilande eller bli indragen.

Läs reglerna under rubriken ”Må jeg eller min ægtefælle/samlever arbejde, mens jeg får førtidspension?” på borger.dk.

Hur utbetalas förtidspension vid dödsfall?

Om du bor ihop med din äkta hälft, registrerade partner eller sambo som också får antingen förtidspension, seniorpension eller ålderspension kan utbetalningen av din pension fortsätta i upp till tre månader efter din död. Det kallas efterlevandepension. När de tre månaderna har gått anpassas pensionen för din äkta hälft, registrerade partner eller sambo enligt de regler som gäller för ensamstående.

Dina anhöriga behöver inte göra något gällande din förtidspension, seniorpension eller ålderspension när du dör. Udbetaling Danmark och kommunen får besked om dödsfallet från folkbokföringsregistret (folkeregistret) och tar automatiskt ställning till vad som ska ske med pensionen. Men om du bor utomlands ska dina anhöriga själv kontakta Udbetaling Danmark.

Kompletterande arbetsmarknadspension

Kompletterande arbetsmarknadspension (Supplerende Arbejdsmarkedspension - SUPP) är en pension som du kan välja att betala till om du är förtidspensionär. Om du betalar till SUPP, får du en extra utbetalning varje månad när du blir folkpensionär.

Obligatoriskt pensionssystem

När du får förtidspension betalar staten in ett pensionsbidrag till dig. Bidraget beror på dina förmåner. 2020 betalar staten in ett bidrag som motsvarar 0,3 procent av din förtidspension. Bidraget ökar varje år fram till 2030 då staten betalar in 3,3 procent.

Du behöver själv inte betala till obligatorisk pension. Det är staten som automatiskt betalar in bidragen till din pensionsplan. Du kommer därför inte uppleva att pensionen dras från din förtidspension.

Du kan läsa mer på borger.dk.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du bor i Danmark och har frågor om dansk förtidspension ska du kontakta din kommun.

Om du bor utomlands och har frågor om dansk förtidspension ska du kontakta Udbetaling Danmark, internationell pension.

Om du bor i Danmark och har frågor om utländsk förtidspension ska du kontakta Udbetaling Danmark, utländsk pension.

Var ska du betala skatt när du får dansk förtidspension utomlands?

Du får närmare information om beskattning av pension i Norden på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.