Det isländska pensionssystemet

Íslenska lífeyriskerfið
På den här sidan hittar du information om det isländska pensionssystemet i allmänhet.

Island har ett pensionssystem som vilar på tre grundpelare.

Socialförsäkring

Socialförsäkringssystemet är ett offentligt pensionssystem som tjänar alla som bor i Island och som finansieras med skatter.

Rätt till stöd från socialförsäkringen bildas genom bosättning i Island.

Pensionsfonder

Alla som arbetar i Island måste betala premie till en pensionsfond.

De isländska pensionsfonderna fungerar enligt fonderingsprincipen, d.v.s. varje generation sparar ihop solidariskt till sin egen pension.

Pensionsfonder betalar också ut förmåner som förtidspension, efterlevandepension och barnpension.

Tilläggspensionssparande

Tilläggspensionssparande är ett frivilligt privat pensionssparande som ger individuella rättigheter.

De rättigheterna överförs till arvingar vid dödsfall enligt den isländska arvsrätten.

Andra typer af pension som finns inom socialförsäkringssystemet

Andra typer af pension och andra förmåner som omfattas av socialförsäkringen

Barnpension

Efterlevandepension

Invaliditetsbidrag

Åldersrelaterad invaliditetsförmån

Garantipension

Bostadstillägg för de som bor ensamma i eget hushåll

Pension från pensionsfonder 

Har jag rätt till pension från en isländsk pensionsfond? 

Din rätt till pension från en isländsk pensionsfond beror på hur mycket du har betalat i premier under den tid du jobbade i Island.

Ta kontakt med den pensionsfond som du betalade till när du jobbade i Island för att få information om dina rättigheter.

Pension från pensionsfonder betalas i allmänhet ut från 67 års ålder, men det finns också fonder som använder 65 år som pensionsålder.

Pension från isländska pensionsfonder betalas vanligtvis ut oavsett i vilket nordiskt land man bor, men det rekommenderas att ta kontakt med pensionsfonden i fråga för att bekräfta detta.

Tilläggspensionssparande

Tilläggspensionssparande är ett privat sparande som bildar ett tillägg till det obligatoriska pensionssparandet.

En löntagare som väljer att pensionsspara på detta sätt kan lägga undan 2–4 procent av sin lön till tilläggspensionssparande. Det blir då obligatoriskt för arbetsgivaren att bidra till detta sparande.

Tilläggspensionssparandet kan betalas ut om en allvarlig olycka eller sjukdom inträffar och leder till minskad arbetsförmåga.

I andra fall kan tilläggspensionssparande börja betalas ut vid 60 års ålder eller senare. Detta sker med jämna utbetalningar till 67 års ålder eller över en längre period.

Tilläggspensionssparande överförs till arvingar vid dödsfall enligt den isländska arvsrätten.

Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

Utförligare information finns på Tryggingastofnuns hemsida. Du kan också få mer information genom att ta kontakt med en rådgivare på telefon +354 560 4400. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.