Det islandske pensjonssystemet

Íslenska lífeyriskerfið
Her finner du informasjon om det islandske pensjonssystemet.

Det islandske pensjonssystemet bygger på tre hovedpilarer. 

Folketrygden

Folketrygden er en skattefinansiert, offentlig ordning som alle borgere er medlemmer av.

Hvilke rettigheter du har i folketrygden, avhenger av om du er bosatt på Island.

Pensjonskasser

Alle som jobber på Island har plikt til å betale innskudd til en pensjonskasse.

Pensjonskassene er basert på sparing i fond.

Hos pensjonskassene kan man også søke om uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon.

Individuell pensjonssparing

Individuell pensjonssparing er en frivillig form for sparing som gir eieren rettigheter på individnivå.

Rettighetene går i arv ved dødsfall i tråd med gjeldende arvelov.

Andre typer pensjon som hører til folketrygden

Andre typer pensjon og tilleggsstønader i folketrygdordninga

Barnepensjon

Ektefellepensjon

Uførestønad

Aldersavhengig uføretillegg

Inntektsforsikring

Boligtillegg

Pensjon fra pensjonskasser 

Har du rett på utbetaling fra en islandsk pensjonskasse? 

Rettigheter i islandske pensjonskasser er basert på innskudd personer har satt inn i perioden de jobbet på Island.

Du finner informasjon om dine rettigheter hos pensjonskassa du betalte inn til da du jobbet på Island.

Vanligvis starter utbetalinger fra pensjonskassene ved 67 års alder, men noen starter ved fylte 65 år.

Utbetalinger fra pensjonskassene blir som regel flyttet med når man flytter til et annet nordisk land, men det anbefales å ta kontakt med den aktuelle pensjonskassa.

Individuell pensjonssparing

Individuell pensjonssparing er særeie og kommer i tillegg til folketrygden.

Hvis en lønnsmottaker ønsker å spare til individuell pensjon, kan vedkommende spare 2–4 prosent av månedslønna, og da betaler arbeidsgiver dessuten inn en arbeidsgiverandel.

Ved alvorlig ulykke eller sykdom som fører til innskrenket arbeidsevne, kan du bruke midler fra den individuelle pensjonssparinga.

Utbetaling av individuell pensjon kan starte ved fylte 60 år eller senere, og blir deretter betalt i jevne utbetalinger til fylte 67 år eller lenger.

Individuell pensjon går i arv ved dødsfall i tråd med arveloven.

Hvem skal man kontakte om man har spørsmål?

Flere opplysninger finner du på Rikstrygdeverkets hjemmeside. Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 560 4400 .

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.