Isländsk ålderspension

Ellilífeyrir á Íslandi
Här kan du läsa om den isländska folkpensionen, d.v.s. den ålderspension som betalas ut från den isländska socialförsäkringen.

Island har ett pensionssystem som vilar på följande tre grundpelare: socialförsäkring, de olika pensionsfonderna och ett så kallat tilläggspensionssparande (frivilligt privat pensionssparande).

På den här sidan finns information om pension från socialförsäkringen. Om de båda andra pelarna kan du läsa på Info Nordens sidor under rubriken ”Det isländska pensionssystemet”.

Det vanligaste är att man börjar ta ut folkpension vid 67 års ålder, men i och med ändrade regler kan pensionsåldern nu anpassas mer än tidigare. Ålderspension kan beviljas från 65 års ålder, om vissa villkor är uppfyllda, vilket medför att det utbetalade månadsbeloppet minskas varaktigt. På vissa villkor har man numera också möjligheten att ta ut halv ålderspension som då kombineras med en halv pension från en eller flera pensionsfonder. Pensionsuttaget kan också uppskjutas, längst till 80 års ålder. I sådana fall gäller att från 67 års ålder ökas pensionsbeloppet på försäkringsteknisk grund för varje uppskjuten månad.

 

Har jag rätt till isländsk ålderspension?

Den som har hunnit bli 65 år och har bott på Island under sammanlagt minst tre års tid mellan 16 och 67 års ålder har rätt till en ålderspension.

Full ålderspension betalas till dem som har varit bosatta på Island under sammanlagt minst 40 års tid mellan 16 och 67 års ålder. Kontinuerlig bosättning är inte ett krav. Den som har varit bosatt i landet under kortare tid än 40 år har rätt till proportionell pension. 

 

När kan jag börja ta ut pension?

De flesta börjar ta ut ålderspension när de fyller 67 år. Den som så önskar kan börja ta ut pension redan vid 65 års ålder vilket medför en varaktig minskning av det utbetalade beloppet, beräknat på försäkringsteknisk grund. Det förutsätts i detta fall att personen i fråga från samma tidpunkt också tar ut pension från en eller flera pensionsfonder, samt att det sammanlagda pensionsbeloppet motsvarar minst full ålderspension från Tryggingastofnun (Socialförsäkringsverket). 

Tryggingastofnun kan också bevilja uttag av halv ålderspension från 65 års ålder på det villkoret att halv pension då också tas ut från en eller flera pensionsfonder. Det sammanlagda pensionsbeloppet måste också i detta fall motsvara minst full ålderspension från Tryggingastofnun. Fram till 67 års ålder ökas det utbetalade pensionsbeloppet för den uppskjutna delen av ålderspensionen och minskas för den delen som tas ut före 67 års ålder.

Den som sedan väljer att skjuta upp uttaget av ålderspension efter 67 års ålder får på samma sätt högre pension för varje månad som uttaget skjuts upp, beräknat på försäkringsteknisk grund. Uttag av ålderspension kan skjutas upp längst till 80 års ålder. Detta sker på villkor att uttag av pension från pensionsfond(er) också skjuts upp.

Ändring av pensionsbeloppet som följd av uppskjutet eller tidigarelagt pensionsuttag sker alltid på försäkringsteknisk grund.

Hur ansöker jag om ålderspension?

Om du bor på Island

Ansökan om isländsk ålderspension ska skickas till Tryggingastofnun.

 

För att nyttja sin rätt till pension från ett annat nordiskt land 

De som har bott i ett annat nordiskt land kan få hjälp av Tryggingastofnun med att ansöka om pension därifrån. Det är viktigt att komma ihåg att reglerna om när pensionsuttag kan påbörjas varierar mellan länderna.

 

Om du bor i ett annat nordiskt land och har rätt till ålderspension från Island 

Utomlands bosatta som vill ansöka om ålderspension från Island måste ta kontakt med Tryggingastofnuns systerorganisation i bosättningslandet. 

 

 

Kan man få isländsk ålderspension om man bor i ett annat nordiskt land?

När man flyttar inom Norden gäller vanligtvis att ålderspension betalas ut oberoende av bosättningsland medan bosättningsbaserade tilläggsförmåner, t.ex. stöd för dem som bor ensamma i eget hushåll (heimilisuppbót) samt bilstöd, inte kan betalas till ett annat land.  Pension från pensionsfonder betalas normalt till bosättningslandet, men det rekommenderas att man tar kontakt med sin pensionsfond för att bekräfta detta.

Hur betalas ålderspension ut när en person har avlidit?

Rätt till ålderspension upphör när personen i fråga avlider. En persons död medför enligt isländsk lag att en självständig juridisk person, dödsboet, tillfälligt övertar den avlidnes rättigheter och skyldigheter. Vilka rättigheter och skyldigheter dödsboet och arvingarna har gentemot Tryggingastofnun beror på hur arvskiftet genomförs.

Får jag arbeta under den tid jag får ålderspension?

Om en person får full ålderspension från Tryggingastofnun påverkas förmånsbeloppet av eventuella löneinkomster om de överstiger en viss nivå per månad/år. Den som uppfyller villkoren för att få halv pension från Tryggingastofnun kan arbeta utan att löneinkomster påverkar pensionsstödet.

 

Tilläggsförmåner i samband med ålderspension 

Förutom själva ålderspensionen kan pensionärer ha rätt till tilläggsförmåner som t.ex. stöd för dem som bor ensamma i eget hushåll samt bilstöd för personer med fysisk funktionsnedsättning. Ytterligare tilläggsförmåner betalas ut i samband med vissa specifika kostnader, t.ex. för:

  • Medicin och sjukvård 
  • Hemvård 
  • Boende för personer med funktionsnedsättning 
  • Elförbrukning i samband med användning av oxygenkoncentrator 
  • Hörapparat 
  • Hyra som inte ger rätt till bostadstillägg

Man får ändå komma ihåg att de allra flesta tilläggsförmåner är förbundna med villkor som t.ex. kan gälla pensionärens inkomster, bosättning på Island, bostadssituation o.s.v.

Var betalas skatt på ålderspension från Island om man är bosatt i ett annat nordiskt land?

Information om skatt på pension som betalas ut i de nordiska länderna finns på den nordiska informationsportalen Nordisk eTax. 

Vem ska kontaktas om frågor uppstår?

Utförligare information finns på Tryggingastofnuns hemsida. Du kan också få mer information genom att ta kontakt med en rådgivare på telefon +354 560 4400. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.