Isländsk förtidspension

Örorkulífeyrir á Íslandi
Här kan du läsa om förtidspension (sjukersättning) i Island.

Har jag rätt till isländsk förtidspension?

De som är mellan 18 och 67 år kan ansöka till Tryggingastofnun (Socialförsäkringsverket) om örorkumat, d.v.s. en bedömning av hur mycket arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Om arbetsförmågan är nedsatt på grund av skada ska ansökan om sådan bedömning däremot skickas till Sjúkratryggingar Íslands (Sjukförsäkringskassan).

Rätt till förtidspension grundas på bosättning i Island mellan 16 och 67 års ålder. Ett krav är att den ansökande har varit bosatt i Island under åtminstone de tre år som föregår ansökan. Det samma gäller bosättning i ett annat nordiskt land i enlighet med den nordiska konventionen om social trygghet. Det är dock alltid ett krav att man har bott i Island i minst ett år från 16 års ålder. För full förtidspension krävs att man har varit bosatt i Island i minst 40 år.

Ansökan måste åtföljas av ett läkarintyg och ett frågeformulär som utgör patientens egen bedömning av sitt hälsotillstånd.

Uppgifter om inkomster måste lämnas för att möjliggöra en beräkning av pensionen. Pensionen beräknas på nytt varje år när skattedeklarationen har lämnats in.
Man måste också bifoga ett intyg på att ersättning från pensionsfond har sökts.
Bedömning av nedsatt arbetsförmåga gäller vanligtvis under en begränsad period. När den perioden går mot sitt slut kan man ansöka om förlängning.
Förtidspensionens grundförmåner delas in i förtidspension, åldersrelaterat pensionstillägg (som är desto högre ju yngre den berättigade personen är när pensionsuttag påbörjas) och pensionstillägg.
Förmånen minskas om personen i fråga har andra inkomster och bortfaller helt om inkomsten överskrider en viss nivå.

Hur man ansöker om isländsk förtidspension

Om du bor i Island

Ansökan om isländsk förtidspension ska skickas till Tryggingastofnun. 

Om du bor i ett annat nordiskt land och har tidigare varit socialförsäkrad i Island

Utomlands bosatta som vill ansöka om isländsk förtidspension måste ta kontakt med Tryggingastofnuns systerorganisation i bosättningslandet. 

Andra förmåner som du kan ha rätt till

Bostadstillägg för de som bor ensamma i eget hushåll
Särskilt försörjningstillägg
Barnpension
Bidrag till ensamstående föräldrar
Ersättning för kostnader för medicin, hörapparater eller hemvård.
Bostadsbidrag 

Att tänka på när man söker förtidspension eller sjukersättning från flera länder

Olika länder har olika socialförsäkringssystem, vilket medför att bedömning av funktionsnedsättning inte alltid sker på samma sätt och att förtidspension eller sjukersättning inte alltid betalas ut till andra länder. Precis som pension från isländska pensionsfonder minskar inkomster i form av pension från andra länder den förtidspension man har rätt till.

 

Kan man få isländsk förtidspension om man bor i ett annat nordiskt land?

Vid flyttning till ett annat nordiskt land gäller som regel att den som har rätt till isländsk förtidspension får med sig grundförmånerna, d.v.s. själva förtidspensionen, det åldersrelaterade pensionstillägget och det allmänna pensionstillägget, samt barnpension i givet fall. Bosättningsbaserade förmåner får man inte med sig. Detta gäller t.ex. bostadstillägg och särskilt försörjningstillägg. Pension från pensionsfonder betalas normalt till bosättningslandet, men det rekommenderas att man tar kontakt med pensionsfonden/-erna i fråga för att bekräfta detta.

Får jag arbeta om jag får förtidspension?

Förtidspensionärer får arbeta, men inkomst som överskrider en viss nivå minskar pensionen enligt bestämda regler. Information om hur stor inkomst man får ha per månad/år utan att pensionen minskas finns på Tryggingastofnuns hemsida.

Hur betalas förtidspension ut när en person har avlidit?

Rätt till förtidspension upphör när förmånstagaren dör.  En persons död medför enligt isländsk lag att en självständig juridisk person, dödsboet, tillfälligt övertar den avlidnes rättigheter och skyldigheter. Vilka rättigheter och skyldigheter dödsboet och arvingarna har gentemot Tryggingastofnun beror på hur arvskiftet genomförs.

 

Var betalas skatt på förtidspension från Island om man är bosatt i ett annat nordiskt land?

Information om skatt på pension som betalas ut i de nordiska länderna finns på den nordiska informationsportalen Nordisk eTax.

Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

Utförligare information finns på Tryggingastofnuns hemsida. Du kan också få mer information genom att ta kontakt med en rådgivare på telefon +354 560 4400.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.