Folkbokföring i Danmark

Folkeregistrering i Danmark
Här kan du läsa om när du har rätt och skyldighet att folkbokföra dig i Danmark när du flyttar från utlandet till Danmark.

Du kan bli folkbokförd (blive bopælsregistreret) i det danska personregistret, Det centrale personregister (CPR), när du flyttar från utlandet till Danmark. Du har olika rättigheter och skyldigheter när det gäller folkbokföring i CPR beroende på vilket land du är medborgare i och vilket land du flyttar från till Danmark.

När du flyttar mellan de nordiska länderna, medräknat Färöarna, Grönland och Åland, omfattas du oavsett medborgarskap av det så kallade nordiska folkbokföringsavtalet. Avtalet innebär att du kan vara folkbokförd endast i ett land i Norden.

Hur gör du för att bli folkbokförd i Danmark?

Du ska anmäla flytt till din nya hemkommun senast fem dagar efter att du har flyttat till Danmark och uppfyller villkoren för att bli folkbokförd. Du kan inte bli folkbokförd om du inte vistas lagligt i Danmark eller har en bostad eller fast uppehållsort i landet.

Du kan bli folkbokförd genom att kontakta Borgerservice i din kommun. På kommunens hemsida hittar du mer information om vad du ska göra. I många fall går det även att bli folkbokförd i något av landets sex International Citizen Service-center. På flera center kan du själv ladda upp dokument och boka tid online. Du kan läsa mer på borger.dk.

Vid folkbokföringen i CPR får du ett danskt personnummer.

Nordiska medborgare

Om du är medborgare i ett av de nordiska länderna och flyttar till Danmark ska du folkbokföras i Danmark om du ska vistas i landet i mer än sex månader.

Du har rätt – men inte skyldighet – att bli folkbokförd i Danmark om du ska vistas i landet i mer än tre månader.

Om du flyttar från ett annat nordiskt land kommer folkbokföringsmyndigheten i det land du flyttar från automatiskt att få besked om att du har blivit folkbokförd i Danmark. Därefter registreras du som utflyttad från ditt tidigare hemland. I några av de nordiska länderna är du också skyldig att anmäla till den lokala folkbokföringsmyndigheten att du flyttar från landet.

Medborgare i EU- och EES-länder samt Schweiz

Om du är medborgare i ett icke-nordiskt EU-/EES-land eller i Schweiz kan du bli folkbokförd i Danmark om du ska vistas i landet i mer än tre månader.

Du ska folkbokföras i Danmark om du ska vistas i landet i mer än sex månader.

Detsamma gäller för dina eventuella familjemedlemmar från tredje land som omfattas av Europeiska gemenskapens regler om fri rörlighet, etablering och utbyte av tjänster med mera, men som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz.

Om du flyttar från ett annat nordiskt land kommer folkbokföringsmyndigheten i det land du flyttar från automatiskt att få besked om att du har blivit folkbokförd i Danmark. Därefter registreras du som utflyttad från ditt tidigare hemland. I några av de nordiska länderna är du också skyldig att anmäla till den lokala folkbokföringsmyndigheten att du flyttar från landet.

Medborgare i andra länder

Om du är medborgare i ett land utanför Norden, EU, EES och Schweiz och flyttar till Danmark ska du anmäla flytten om din vistelse är längre än tre månader, om du inte flyttar från ett nordiskt land. I så fall är du skyldig att anmäla inflyttningen endast om du ska vistas i Danmark i mer än sex månader.

Du kan endast bli folkbokförd som inflyttad i CPR om du har uppehållstillstånd i Danmark. Du kan ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd på nyidanmark.dk.

Om du flyttar från ett annat nordiskt land kommer folkbokföringsmyndigheten i det land du flyttar från automatiskt att få besked om att du har blivit folkbokförd i Danmark. Därefter registreras du som utflyttad från ditt tidigare hemland. I några av de nordiska länderna är du också skyldig att anmäla till den lokala folkbokföringsmyndigheten att du flyttar från landet.

Om du flyttar från Danmark eller Grönland till utlandet

Om du flyttar från Danmark eller Grönland till utlandet ska du anmäla flytt till din hemkommun innan du flyttar, även om du flyttar till ett annat nordiskt land.

Flyttar du till antingen Norge, Sverige, Finland, Island eller Färöarna ska du anmäla flytt till den lokala folkbokföringsmyndigheten i landet du flyttar till. Din tidigare hemkommun i Danmark eller på Grönland kan registrera dig som utflyttad från Danmark i CPR först när kommunen har fått besked från folkbokföringsmyndigheten i landet du flyttar till om att du har folkbokförts där.

Anmäl flytt till utlandet på borger.dk.

Personnummer om du inte kan folkbokföras i Danmark

Om du inte uppfyller villkoren för att folkbokföras i Danmark, men du ska betala skatt till exempel för att du arbetar i Danmark, kan SKAT tilldela dig ett så kallat administrativt personnummer.

Du kan ansöka om skattekort och administrativt personnummer på skat.dk. Om du har några frågor ska du kontakta Skattestyrelsen.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.