Folkeregistrering i Danmark

Folkeregistrering i Danmark
Les her om når du har rett og plikt til å bli folkeregistrert (“bopelsregistrert”) i Danmark når du flytter fra utlandet.

Du kan bli bopelsregistrert i det danske personregisteret, Det Centrale Pesonregister (CPR), når du flytter fra utlandet til Danmark. Du har forskjellige rettigheter og plikter når det gjelder å bli folkeregistrert i CPR, avhengig av hvilket land du er statsborger i, og hvilket land du flytter til Danmark fra.

Når du flytter mellom de nordiske landene, inklusive Færøyene, Grønland og Åland, er du uansett statsborgerskap omfattet av den såkalte internordiske folkeregistreringsavtalen. Avtalen innebærer at du bare kan være folkeregistrert ett sted i Norden.

Du må melde tilknytning til bostedskommunen senest fem dager etter at du har flyttet til Danmark og oppfyller betingelsene for å bli folkeregistrert. Du kan ikke bli bopelsregistrert hvis du ikke har bolig eller fast oppholdssted, har lovlig opphold og skal oppholde deg her i landet i mer enn tre måneder.

Hvis du ikke er dansk statsborger og flytter fra utlandet til København kommune eller en rekke andre kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland, kan du melde flytting på nettet. Se avsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" lenger nede på denne siden

Hvis du flytter til en annen dansk kommune, melder du flytting fra utlandet ved å henvende deg personlig til et borgerservicesenter i kommunen du har flyttet til. Du må alltid ta med legitimasjon og opplyse om din adresse i Danmark. Dessuten må du ta med annen dokumentasjon, avhengig av hvor du er statsborger og hvilket land du flytter fra.

Ved bopelsregistreringen i CPR får du et dansk personnummer.

Nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et av de nordiske landene og flytter til Danmark, må du folkeregistreres i Danmark hvis du skal oppholde deg i landet i mer enn seks måneder.

Du har rett – men ikke plikt – til å bli folkeregistrert hvis du skal være i Danmark i mer enn tre måneder.

Hvis du flytter til Danmark fra et nordisk land
 • Du må ta med deg pass eller annen legitimasjon til Borgerservice (hvis du ikke er dansk statsborger og flytter til hovedstadsområdet, kan du imidlertid melde flytting på nettet. Se avsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du må oppgi personnummeret ditt i landet du flytter fra.
 • Du må oppgi adressen du flytter fra.
 • Du må oppgi adressen din i Danmark.
 • Du må ta med eventuell dokumentasjon på ekteskap og barn.

Registreringsmyndigheten i det nordiske landet du flytter fra, får automatisk beskjed når du har blitt folkeregistrert i Danmark. Da blir du registrert som utreist i fraflytningslandet.

I noen av de nordiske landene har du også plikt til å melde fra til den lokale folkeregistreringsmyndigheten om at du flytter fra landet.

Hvis du flytter til Danmark fra et ikke-nordisk land
 • Du må ta med deg pass eller annen legitimasjon til Borgerservice (hvis du ikke er dansk statsborger og flytter til hovedstadsområdet, kan du imidlertid melde flytting på nettet (se avsnittet “Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du må oppgi adressen din i Danmark.
 • Du må ta med eventuell dokumentasjon på ekteskap og barn.

Statsborgere fra EU- og EØS-land samt Sveits

Hvis du er statsborger i et ikke-nordisk EU- eller EØS-land eller Sveits, kan du bli folkeregistrert i Danmark hvis du skal være i landet i mer enn tre måneder.

Du må folkeregistreres i Danmark hvis du skal være i landet i mer enn seks måneder.

Det samme gjelder for dine eventuelle familiemedlemmer fra tredjeland som er omfattet av Det europeiske fellesskapets regler om fri bevegelighet, etablering og utveksling av tjenesteytelser med videre, men som ikke er statsborgere i et EU-land, et EØS-land eller Sveits.

Hvis du flytter til Danmark fra et nordisk land
 • Du må ta med deg pass eller annen legitimasjon til Borgerservice (hvis du flytter til hovedstadsområdet, kan du imidlertid melde flytting på nettet. Se avsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du må ta med et EU-registreringsbevis. Det kan du søke om på nyidanmark.dk.
 • Du må oppgi personnummeret ditt i landet du flytter fra.
 • Du må oppgi adressen du flytter fra.
 • Du må oppgi adressen din i Danmark.
 • Du må ta med eventuell dokumentasjon på ekteskap og barn.

Registreringsmyndigheten i det nordiske landet du flytter fra, får automatisk beskjed når du har blitt folkeregistrert i Danmark. Da blir du registrert som utreist i fraflytningslandet.

I noen av de nordiske landene har du også plikt til å melde fra til den lokale folkeregistreringsmyndigheten om at du flytter fra landet.

Hvis du flytter til Danmark fra et ikke-nordisk land
 • Du må ta med deg pass eller annen legitimasjon til Borgerservice (hvis du flytter til hovedstadsområdet, kan du imidlertid melde flytting på nettet. Se avsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du må ta med et EU-registreringsbevis. Det kan du søke om på nyidanmark.dk.
 • Du må oppgi adressen din i Danmark.
 • Du må ta med eventuell dokumentasjon på ekteskap og barn.

Statsborgere i andre land

Hvis du er statsborger i et land utenfor Norden, EU, EØS og Sveits og flytter til Danmark, må du melde flytting hvis oppholdet skal vare mer enn tre måneder, med mindre du flytter fra et nordisk land. I så fall har du bare plikt til å melde flytting hvis oppholdet skal vare mer enn seks måneder.

Du kan bare bli registrert som tilflyttet i CPR hvis du har oppholdstillatelse i Danmark. Du kan søke om oppholds- og arbeidstillatelse på nyidanmark.dk.

Hvis du flytter til Danmark fra et nordisk land
 • Du må ta med deg pass eller annen legitimasjon til Borgerservice (hvis du flytter til hovedstadsområdet, kan du imidlertid melde flytting på nettet. Se avsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du må ta med oppholdstillatelsen din.
 • Du må oppgi personnummeret ditt i landet du flytter fra.
 • Du må oppgi adressen du flytter fra.
 • Du må oppgi adressen din i Danmark.
 • Du må ta med eventuell dokumentasjon på ekteskap og barn.

Registreringsmyndigheten i det nordiske landet du flytter fra, får automatisk beskjed når du har blitt folkeregistrert i Danmark. Da blir du registrert som utreist i fraflytningslandet.

I noen av de nordiske landene har du også plikt til å melde fra til den lokale folkeregistreringsmyndigheten om at du flytter fra landet.

Hvis du flytter til Danmark fra et ikke-nordisk land
 • Du må ta med deg pass eller annen legitimasjon til Borgerservice (hvis du flytter til hovedstadsområdet, kan du imidlertid melde flytting på nettet. Se avsnittet "Hvis du flytter til hovedstadsområdet" nedenfor).
 • Du må ta med oppholdstillatelsen din.
 • Du må oppgi adressen din i Danmark.
 • Du må ta med eventuell dokumentasjon på ekteskap og barn.

Hvis du flytter til hovedstadsområdet

I København kommune og en rekke andre kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland kan du melde flytting til Danmark på nettet hvis du ikke er dansk statsborger. Du må fylle ut et søknadsskjema på nettet og etterpå møte fram personlig i International House, Gyldenløvesgade 11, 1600 København V, der du vil bli folkeregistrert og få dansk personnummer.

Hvis du flytter fra Danmark eller Grønland til utlandet

Hvis du flytter fra Danmark eller Grønland til utlandet, må du melde flytting til bostedskommunen før flyttingen, også selv om du flytter til et annet nordisk land.

Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøyene, må du sørge for å melde flytting til den lokale registreringsmyndigheten i landet du flytter til. Din tidligere bostedskommune i Danmark eller Grønland kan først registrere deg som utreist fra Danmark i CPR når kommunen har fått beskjed fra registreringsmyndigheten i landet du flytter til, om at du har blitt folkeregistrert i dette landet.

Du må melde flytting til utlandet på borger.dk.

Personnummer hvis du ikke kan bli folkeregistrert i Danmark

Hvis du ikke oppfyller betingelsene for å bli folkeregistrert i Danmark, men du må betale skatt for eksempel fordi du jobber i Danmark, kan SKAT tildele deg et såkalt administrativt personnummer.

Du kan søke om skattekort og administrativt personnummer på skat.dk. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Skattestyrelsen.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.