Folkeregistrering i Danmark

Folkeregistrering i Danmark
Les her om når du har rett og plikt til å bli folkeregistrert (“bopælsregistreret”) i Danmark når du flytter fra utlandet til Danmark.

Du kan bli registrert i det danske personregisteret, Det Centrale Pesonregister (CPR), når du flytter fra utlandet til Danmark. Du har forskjellige rettigheter og plikter når det gjelder å bli folkeregistrert i CPR, avhengig av hvilket land du er statsborger i, og hvilket land du flytter til Danmark fra.

Når du flytter mellom de nordiske landene, inklusive Færøyene, Grønland og Åland, er du uansett statsborgerskap omfattet av den såkalte internordiske folkeregistreringsavtalen. Avtalen innebærer at du bare kan være folkeregistrert ett sted i Norden.

Hvordan blir du folkeregistrert i Danmark?

Du må melde tilknytning til bostedskommunen senest fem dager etter at du har flyttet til Danmark og oppfyller betingelsene for å bli folkeregistrert. Du kan ikke bli folkeregistrert hvis du ikke oppholder deg lovlig i Danmark eller har bolig eller fast oppholdssted i landet.

Du kan bli folkeregistrert ved å henvende deg til Borgerservice i kommunen din. På kommunens hjemmeside finner du nærmere informasjon om hva du må gjøre. I mange tilfeller er det dessuten mulig å bli registrert i et av landets seks International Citizen Service-sentre. Flere sentre gir deg mulighet for å laste opp dokumenter selv og bestille tid på nettet. Du kan lese mer på borger.dk.

Ved registreringen i CPR får du et dansk personnummer.

Nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et av de nordiske landene og flytter til Danmark, må du folkeregistreres i Danmark hvis du skal oppholde deg i landet i mer enn seks måneder.

Du har rett – men ikke plikt – til å bli folkeregistrert i Danmark hvis du skal være i landet i mer enn tre måneder.

Hvis du flytter fra et annet nordisk land, vil registreringsmyndigheten i landet du flytter fra, automatisk få beskjed når du har blitt folkeregistrert i Danmark. Da blir du registrert som utreist i fraflytningslandet. I noen av de nordiske landene har du også plikt til å melde fra til den lokale folkeregistreringsmyndigheten om at du flytter fra landet.

Statsborgere fra EU- og EØS-land samt Sveits

Hvis du er statsborger i et ikke-nordisk EU- eller EØS-land eller Sveits, kan du bli folkeregistrert i Danmark hvis du skal være i landet i mer enn tre måneder.

Du må folkeregistreres i Danmark hvis du skal være i landet i mer enn seks måneder.

Det samme gjelder for dine eventuelle familiemedlemmer fra tredjeland som er omfattet av Det europeiske fellesskapets regler om fri bevegelighet, etablering og utveksling av tjenesteytelser med videre, men som ikke er statsborgere i et EU-land, et EØS-land eller Sveits.

Hvis du flytter fra et annet nordisk land, vil registreringsmyndigheten i landet du flytter fra, automatisk få beskjed når du har blitt folkeregistrert i Danmark. Da blir du registrert som utreist i fraflytningslandet. I noen av de nordiske landene har du også plikt til å melde fra til den lokale folkeregistreringsmyndigheten om at du flytter fra landet.

Statsborgere i andre land

Hvis du er statsborger i et land utenfor Norden, EU, EØS og Sveits og flytter til Danmark, må du melde flytting hvis oppholdet skal vare mer enn tre måneder, med mindre du flytter fra et nordisk land. I så fall har du bare plikt til å melde flytting hvis oppholdet skal vare mer enn seks måneder.

Du kan bare bli registrert som tilflyttet i CPR hvis du har oppholdstillatelse i Danmark. Du kan søke om oppholds- og arbeidstillatelse på nyidanmark.dk.

Hvis du flytter fra et annet nordisk land, vil registreringsmyndigheten i landet du flytter fra, automatisk få beskjed når du har blitt folkeregistrert i Danmark. Da blir du registrert som utreist i fraflytningslandet. I noen av de nordiske landene har du også plikt til å melde fra til den lokale folkeregistreringsmyndigheten om at du flytter fra landet.

Hvis du flytter fra Danmark eller Grønland til utlandet

Hvis du flytter fra Danmark eller Grønland til utlandet, må du melde flytting til bostedskommunen før flyttingen, også selv om du flytter til et annet nordisk land.

Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøyene, må du sørge for å melde flytting til den lokale registreringsmyndigheten i landet du flytter til. Din tidligere bostedskommune i Danmark eller Grønland kan først registrere deg som utreist fra Danmark i CPR når kommunen har fått beskjed fra registreringsmyndigheten i landet du flytter til, om at du har blitt folkeregistrert i dette landet.

Du må melde flytting til utlandet på borger.dk.

Personnummer hvis du ikke kan bli folkeregistrert i Danmark

Hvis du ikke oppfyller betingelsene for å bli folkeregistrert i Danmark, men du må betale skatt for eksempel fordi du jobber i Danmark, kan SKAT tildele deg et såkalt administrativt personnummer.

Du kan søke om skattekort og administrativt personnummer på skat.dk. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Skattestyrelsen.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.