Danskt personnummer

Kunde vælger nummer i køen hos Skattestyrelsen

Kunde vælger nummer i køen hos Skattestyrelsen

Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Ett personnummer är oumbärligt när du ska kommunicera med det offentliga och ett antal privata företag i Danmark. Du får ett danskt personnummer bland annat om du flyttar till Danmark eller om du ska arbeta i landet.

Danmark har sedan 1968 ett register över alla personer som bor eller har bott i Danmark. Registret heter Det Centrale Personregister (CPR). Syftet med CPR är att registrera grundläggande personuppgifter och se till att personerna registreras i CPR på den adress där de faktiskt bor eller uppehåller sig. Alla som är folkbokförda i CPR tilldelas ett personnummer (ofta kallat CPR-nummer).

Kan du få ett dansk personnummer?

Du får ett personnummer när din hemkommun har bedömt att du uppfyller kraven för att bli folkbokförd (blive bopælsregistreret/folkeregisreret).

Dessutom får barn som föds i Danmark av en mamma som redan är folkbokförd i CPR automatiskt ett personnummer och blir folkbokförda i CPR.

Om du inte ska folkbokföras i CPR kan du få ett personnummer för

  • betalning av skatt (tilldelas av den danska skattemyndigheten Skattestyrelsen)
  • deltagande i pensionssystemet ATP (tilldelas av ATP) 
  • personregistrering i kyrkoboken t.ex. vid födelse eller dop i den danska statskyrkan Folkekirken (tilldelas av församlingen)
  • utfärdande av särskilda uppehållstillstånd (tilldelas av Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
  • registrering av diplomater i utrikesministeriets protokoll enligt 47 § första stycket i den danska utlänningslagen (tilldelas av utrikesministeriet).

Om du ska betala skatt utan att bo i Danmark

Om du ska betala skatt i Danmark men inte ska folkbokföras, ska du kontakta Skattestyrelsen och be om ett personnummer.

Ett skattepersonnummer är ett riktigt personnummer, så om du senare flyttar till Danmark kommer du att folkbokföras i CPR med det personnummer som du fått av Skattestyrelsen.

Om du bor utomlands och får barn

Om ditt barn är fött och bor utomlands har det inte rätt att få ett personnummer, även om barnet skulle vara dansk medborgare.

Ditt barn får ett danskt personnummer först när det flyttar till Danmark och uppfyller kraven för att bli folkbokförd eller tilldelas ett personnummer av en annan myndighet.

Men om ditt barn döps i Folkekirken kommer församlingen att tilldela barnet ett personnummer. Om ditt barn senare flyttar till Danmark behåller barnet personnumret det fått av församlingen.

Observera att ditt barn som dansk medborgare kan få ett danskt pass utan att ha ett danskt personnummer. 

I vissa fall är det möjligt att få ett nytt personnummer

Du kan få ett nytt personnummer om det finns felaktigheter i ditt nuvarande personnummer, eller i särskilda fall där personnumret är kopplat till missbruk av din identitet.

Eftersom den sista siffran i personnumret anger kön har du som transperson möjlighet att få ett nytt personnummer så att numret överensstämmer med din könsidentitet.

Du kan läsa mer på CPR:s webbplats.

Det danska personnumrets konstruktion

Danska personnummer består av tio siffror. De första sex siffrorna är personens födelsedatum och de fyra sista siffrorna är ett så kallat löpnummer. Löpnumrets fjärde siffra är jämn för kvinnor och udda för män.

  • Position 1–2 anger personens födelsedag.
  • Position 3–4 anger personens födelsemånad.
  • Position 5–6 anger personens födelseår, utan århundrade.
  • Position 7–10 är ett löpnummer.
  • Kombinationen av löpnumrets första tre siffror anger vilket århundrade personen är född i och den sista siffran anger personens kön.
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.