Personer med funktionsnedsättning i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge
Här kan du läsa om vilka möjligheter och rättigheter personer med funktionsnedsättning har i Norge till bland annat resor och flytt över landsgränserna.

Nordiska medborgare och andra personer som är lagligen bosatta i ett nordiskt land omfattas av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Denna konvention innehåller bestämmelser om flytt till ett annat nordiskt land för personer som har behov av långvarig behandling eller vård. Det innebär att ansvariga myndigheter i till- och frånflyttningslandet ska hjälpa till med flytt om en nordisk medborgare som har behov av behandling eller vård vill flytta till ett annat nordiskt land. Personen ska flytta av egen fri vilja och ha en särskild anknytning till det land han eller hon vill flytta till, och det förväntas att flytten kommer att förbättra personens livssituation.

Om du befinner dig i en sådan situation och vill flytta bör du ta kontakt med din hemkommun för att få hjälp med flytten. Hänvisa vid behov till konventionen om socialt bistånd.

Rättigheter och möjligheter i Norge

Här kan du läsa om några av de erbjudanden och möjligheter till stöd som finns i Norge om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning och ni ska flytta till Norge. Det finns ett flertal stödsystem, och du bör därför kontakta din kommun för att få reda på vad ni kan ha rätt till.

Hjälpmedel för dig som har en funktionsnedsättning

I Norge kan du ha rätt till hjälpmedel när du har en permanent funktionsnedsättning. Det är arbets- och välfärdsmyndigheten NAV:s hjälpmedelscentraler som har det övergripande ansvaret för hjälpmedel i fylkena. Hjälpmedelscentralerna kan bistå med anpassning och hjälpmedel för hem, arbete, utbildning och fritid. Du kan till exempel få syn- eller hörselhjälpmedel, få bostaden anpassad eller få hjälp med transport eller bil. 

Ekonomiskt stöd för dig eller ditt barn med funktionsnedsättning

Om du är bosatt i Norge kan du få tilläggsbidrag (hjelpestønad) för att täcka extrakostnader eller särskilda behov kopplade till en funktionsnedsättning. Tilläggsbidrag ges till personer som har särskilda behov av vård och tillsyn på grund av sjukdom, skada eller medfödd funktionsnedsättning. Det är arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som ansvarar för tilläggsbidrag i Norge. 

NAV kan ge olika bidrag om du som förälder förlorar arbetsinkomst på grund av att du är hemma med ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning. Du kan då ha rätt till vård- eller omsorgspenning. Familjer med barn med allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning kan också ha rätt till tilläggsbidrag. Barn med funktionshinder kan dessutom få hjälpmedel som underlättar träning, stimulering och olika typer av aktiviteter.

Resor och flytt

Du kan normalt ta med dig hjälpmedel från Norge utomlands om du ska åka på en kortare utlandsvistelse. Om du ska flytta utomlands eller vistas utomlands i mer än 12 månader ska du ansöka hos NAV om att få behålla hjälpmedlen när du flyttar.

Vid flytt till och från utlandet ska du ta reda på vilka hjälpmedel och bidrag du kan ta med dig och vilka du måste ansöka om i det nya landet. I regel skaffar man hjälpmedel lokalt från det land där man är bosatt. Men det kan finnas undantag. 

Bil

Du kan ha rätt till bil eller bilbidrag på grund av din funktionsnedsättning. Om du har fått en bil genom den norska socialförsäkringen, folketrygden, kan du resa ut ur landet med bilen och köra både i och utanför EES i upp till tre månader utan att ansöka om tillstånd. Om du har särskilda skäl kan du ansöka om dispens för att få ta med bilen utomlands i mer än tre månader. Ansökan skickar du till NAV Bilsenter.

Ledarhund

Vid användning av ledarhund gäller samma regler vid in- och utförsel som för andra hundar.

Läkemedel

Reglerna skiljer sig mellan att skicka läkemedel per post och att ta med läkemedel på resa. Om du reser utomlands med receptbelagda läkemedel bör du vara beredd på att kunna visa papper på att du är den rättmätiga innehavaren av läkemedlen. 

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.