Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge
Her kan du lese om hvilke muligheter og rettigheter personer med nedsatt funksjonsevne har i Norge til blant annet reising og flytting på tvers av grensene.

Nordiske statsborgere og andre personer med lovlig bopel i et nordisk land, er dekket av Nordisk konvensjon om sosial bistand og sosiale tjenester. Denne konvensjonen inneholder bestemmelser om flytting til et annet nordisk land for personer som har behov for langvarig behandling eller pleie. Dette betyr at ansvarlige myndigheter i til- og fraflyttingslandet skal hjelpe til med flytting hvis en nordisk borger med behov for behandling eller pleie, ønsker å flytte til et annet nordisk land. Personen skal flytte av egen fri vilje, ha en særlig tilknytning til landet han eller hun ønsker å flytte til, og det er forventet at flytting vil forbedre personens livssituasjon.

Er du i en slik situasjon og har lyst til å flytte, bør du ta kontakt med din hjemkommune for å få hjelp med flyttingen. Vis om nødvendig til konvensjonen om sosial bistand.

Rettigheter og muligheter i Norge   

Her kan du lese om noen av de tilbudene og støttemulighetene som finnes i Norge dersom du eller barnet ditt har en funksjonshemming og dere skal flytte til Norge. Det finnes en rekke ordninger, og du bør derfor kontakte kommunen din for å høre hva dere kan ha rett til.

Hjelpemidler til deg som har en funksjonshemming

I Norge kan du ha rett på hjelpemidler når du har en varig funksjonshemming. Det er Arbeids- og velferdsetaten, NAV, sine hjelpemiddelsentraler som har overordnet ansvar for hjelpemidler i sine fylker. Hjelpemiddelsentralene kan bistå med tilrettelegging og hjelpemidler til hjem, arbeid, utdanning og fritid. Du kan for eksempel få dekket syns- eller hørselshjelpemidler, få tilrettelagt bolig eller få hjelp til transport eller bil. 

Økonomisk støtte til deg, eller barn med funksjonshemming

Hvis du er bosatt i Norge, kan du motta hjelpestønad for å dekke ekstrautgifter eller særskilte behov knyttet til en funksjonshemming. Hjelpestønad gis til personer som har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming. Det er Arbeids- og velferdsetaten, NAV som har ansvar for hjelpestønad i Norge. 

NAV kan gi ytelser hvis du som forelder taper arbeidsinntekt fordi du er hjemme med et barn som er sykt eller har funksjonshemminger. Du kan ha rett på pleie- eller omsorgspenger. Familier med alvorlig syke eller funksjonshemmede barn kan også ha rett til hjelpestønad. Barn med funksjonshemming kan dessuten søke om hjelpemidler som tilrettelegger for trening, stimulering, og ulike former for aktiviteter.

Reising og flytting

Du kan i utgangspunktet ta med deg hjelpemidler fra Norge til utlandet hvis du skal ha et kortere utenlandsopphold. Skal du flytte til utlandet eller oppholde deg utenlands utover 12 måneder må du søke Arbeids- og velferdsetaten, NAV, om å få beholde hjelpemidlene når du flytter.

Ved flytting til og fra utlandet må du undersøke hvilke hjelpemidler og stønader du kan ta med deg eller som du må søke om i det nye landet. Hjelpemidler skal i hovedsak skaffes lokalt fra det landet hvor du er bosatt. Det kan finnes unntak for dette. 

Bil

Noen kan ha rett til bil eller stønad til bil på grunn av sin funksjonshemming. Har du fått bil gjennom folketrygden, kan du reise ut av landet både i og utenfor EØS i opptil tre måneder uten å søke. Er det særlige grunner for det kan du søke om dispensasjon, slik at du kan ta med bilen utenlands i mer enn tre måneder. Søknaden sendes til NAV Bilsenter.

Førerhund

Ved bruk av førerhund gjelder de samme reglene som for andre hunder ved inn- og utførsel.

Legemidler

Det er ulike regler for postforsendelse og medbringing av legemidler på reise. Hvis du reiser til utlandet med reseptpliktige legemidler, bør du være forberedt på å kunne dokumentere at du er den rettmessige eier av legemidlene. 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.