Rätt till hälso- och sjukvård på Grönland

Ret til sundhedsydelser i Grønland
Här kan du läsa om vilka hälso- och sjukvårdstjänster du har rätt till och vem du ska kontakta om du blir sjuk.

Liksom i alla nordiska länder har du som bosatt på Grönland rätt till gratis hälso- och sjukvårdstjänster samt receptbelagda läkemedel. Men du betalar själv för hjälpmedel, såsom proteser och glasögon. Tandvården är gratis i viss utsträckning.

På grund av Grönlands geografiska utmaningar rekommenderas man att teckna en försäkring som täcker transport från olycksplatsen till närmaste bygd eller annan plats med åretruntboende.

Vad har du rätt till om du arbetar på Grönland och blir sjuk?

Om du är bosatt på Grönland har du rätt till samma hälso- och sjukvård som landets medborgare.

Om du bor i Danmark eller på Färöarna och arbetar på Grönland har du rätt till gratis sjukvård vid akut sjukdom.

Utanför riksgemenskapen men inom Norden omfattas du av den nordiska konventionen om social trygghet.

Du har rätt till behandling av akut sjukdom samt merkostnader för hemresa till landet där du bor.

Du kan inte få det europeiska sjukförsäkringskortet på Grönland.

Vad har du rätt till om du blir sjuk medan du vistas tillfälligt på Grönland?

Om du bor i Danmark och arbetar eller studerar på Grönland har du rätt till gratis sjukvård vid akut sjukdom. Kom ihåg att ta med ditt gula sjukförsäkringskort vid tillfällig vistelse på Grönland. Om du bor på Färöarna och arbetar eller studerar på Grönland har du likaså rätt till gratis sjukvård. Du ska ta med dokumentation över att du har rätt till hälso- och sjukvård genom en färöisk sjukförsäkringskassa.

Om du bor utanför riksgemenskapen men i ett annat nordiskt eller EU-/EES-land omfattas du av den nordiska konventionen om social trygghet. Kom ihåg att ta med dokumentation över din rätt till sjukvård i ditt boendeland, exempelvis EU-sjukförsäkringsintyg, nationellt sjukförsäkringsintyg eller liknande.

Du har alltså rätt till behandling av akut sjukdom samt merkostnader för hemresa till ditt boendeland, men du ska kunna dokumentera var du bor för att ha rätt till tjänsterna.

Har du rätt till planerad vård i ett annat nordiskt land?

Som medborgare på Grönland har du bara rätt till planerad vård i ett annat nordiskt land om den har ordinerats av en läkare. När det gäller vård som normalt inte erbjuds på Grönland kan detta prövas i hälso- och sjukvårdens visitationsnämnd (visitationsnævn).

Vilka grönländska hälso- och sjukvårdstjänster har du rätt till om du vistas tillfälligt utanför Grönland?

Om du vistas tillfälligt utanför Grönland har du inte rätt till planerad sjukvård i landet. Den grönländska hälso- och sjukvården kan endast ge vård på Grönland.

Vad kostar hälso- och sjukvården på Grönland?

De flesta hälso- och sjukvårdstjänster på Grönland är offentliga och gratis för medborgarna. I den utsträckning de lokala och geografiska förhållandena tillåter har du som bosatt på Grönland därför rätt till följande tjänster utan patientavgift (egenbetaling):

  • allmänläkare och offentliga sjukhus
  • bygdemottagningar, vårdstationer och vårdcentraler
  • offentlig tandvård
  • specialistläkare
  • receptbelagda läkemedel
  • hemvård.

Om du bor i ett område utan den hälso- och sjukvård som du behöver har du rätt till transport till regionsjukhus eller Landshospitalet. Förutsättningen är ett en läkare har ordinerat behandlingen.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.