Rösträtt i Finland

Äänioikeus Suomessa
I det här avsnittet hittar du information om de statliga och kommunala valen som hålls i Finland i vilka som har rätt att rösta i dem.

Nordbor är på vissa villkor röstberättigade och valbara i kommunalvalen i Finland och i rådgivande kommunala folkomröstningar och medborgare i nordiska EU-länder i valet till Europaparlamentet. Endast finska medborgare är röstberättigade i riksdags- och presidentvalen samt i statliga folkomröstningar. Närmare information om valen får du på justitieministeriets valwebbplats.

Kommunalval

Man har som finsk medborgare och medborgare i ett annat EU-medlemsland samt Island och Norge rösträtt i kommunalval i Finland om man fyller 18 år senast på valdagen och den aktuella kommunen är ens hemkommun sedan minst 51 dagar före valdagen.

Rätt att rösta har även medborgare i ett annat land som senast på valdagen fyller 18 år och som har den aktuella kommunen som hemkommun sedan minst 51 dagar före valdagen samt vid den tidpunkten har haft sin hemkommun i Finland under en sammanhängande period om minst två år.

En person är valbar i sin hemkommun, det vill säga har rätt att ställa upp som kandidat i kommunala val, om han eller hon är röstberättigad i det aktuella valet och inte är under förmyndarskap (omyndig).

Kommunalval hålls vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet

I val till Europaparlamentet som hålls i Finland är alla finska medborgare röstberättigade som senast på valdagen fyller 18 år, oavsett var de är bosatta.

Även andra medborgare i ett EU-medlemsland som senast på valdagen fyller 18 år och som har en hemkommun i Finland, enligt det som avses i lagen om hemkommun, sedan minst 51 dagar före valdagen får rösta. En förutsättning för att få rösta är emellertid att man anmäler sig till röstlängden i Finland. Anmälan till röstlängden måste göras senast 80 dagar före valdagen till magistraten. Anmälan kan göras genom att fylla i Befolkningsregistercentralens blankett.

Den röstberättigade får endast rösta i valet till Europaparlamentet i ett EU-medlemsland: antingen i hemlandet eller i det land han eller hon är bosatt.

Finska medborgare som inom den tid som gäller enligt bestämmelserna har anmält sig för att rösta i valet till Europaparlamentet i ett annat medlemsland är inte röstberättigade i valet till Europaparlamentet i Finland.

Valet till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Riksdagsvalet

Alla finska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen är röstberättigade i riksdagsvalet, oberoende av boendeort. Även alla finska medborgare som bor utomlands får rösta i riksdagsvalet. Röstlängden upprättas med utgångspunkt i folkbokföringen 51 dagar före valet, vilket innebär att endast de finska medborgare som är registrerade som finska medborgare innan röstlängden upprättas har rätt att rösta i riksdagsvalet.

Alla som har rösträtt är valbara, det vill säga får ställa upp som kandidat i valet, förutsatt att man inte är omyndig, med undantag av vissa högre tjänstemän och yrkessoldater.

Riksdagsval hålls vart fjärde år.

Presidentvalet

I presidentvalet är alla finska medborgare röstberättigade som senast på den första valdagen fyller 18 år, oavsett var de är bosatta. Röstlängden upprättas med utgångspunkt i folkbokföringen 51 dagar före valet, vilket innebär att endast de finska medborgare som är registrerade som finska medborgare innan röstlängden upprättas har rätt att rösta i presidentvalet.

Presidenten ska vara infödd finsk medborgare.

Republikens president väljs vart sjätte år.

Folkomröstningar

I kommunala rådgivande folkomröstningar gäller samma regler för rösträtt som i kommunala val.

I statliga rådgivande folkomröstningar gäller samma regler för rösträtt som i riksdagsvalet. I Finland har man hittills hållit två statliga rådgivande folkomröstningar: folkomröstningen om upphävandet av förbudslagen år 1931 och folkomröstningen om medlemskapet i Europeiska unionen år 1994.

Mer information hittar du på justitieministeriets valwebbplats.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.