Stemmerett i Finland

Äänioikeus Suomessa
Her kan du lese om statlige og kommunale valg i Finland, og om hvem som har stemmerett ved de ulike valgene.

På visse vilkår har nordiske statsborgere stemmerett og er valgbare ved finske kommunevalg og rådgivende kommunale folkeavstemninger, og det samme gjelder statsborgere i nordiske EU-medlemsland ved valg til Europa-parlamentet. Ved riksdags- og presidentvalg og statlige folkeavstemninger er det bare finske statsborgere som har stemmerett. Mer detaljert informasjon finner du på justisministeriets valgnettsted.

Kommunevalg

Finske statsborgere samt statsborgere i EU-medlemsland, Island og Norge har stemmerett ved finske kommunevalg, hvis de fyller 18 år senest på valgdagen og den aktuelle kommunen var deres hjemkommune den 51. dagen før valgdagen.

Stemmerett har også andre lands statsborgere som fyller 18 år senest på valgdagen og som har den aktuelle kommunen som hjemkommune den 51. dagen før valgdagen, og som da har hatt hjemkommune i Finland i minst to år sammenhengende.

En person er valgbar i sin hjemkommune og kan altså stille som kandidat ved kommunevalg dersom han eller hun har stemmerett ved det aktuelle valget og ikke er under formynderskap (umyndig).

Det er kommunevalg hvert fjerde år.

Europaparlamentvalg

Enhver finsk statsborger som fyller 18 år senest på valgdagen er, uavhengig av bosted, stemmeberettiget ved europaparlamentvalg som gjennomføres i Finland.

Stemmerett har også statsborgere fra alle andre medlemsland i Den europeiske union som fyller 18 år senest på valgdagen, og som har hjemkommune i Finland i henhold til "Lag om hemkommun" 51. dag før valgdagen. Det er imidlertid en forutsetning for stemmeretten at personen melder seg til stemmerettsregisteret i Finland. Man må registrere seg senest den 80. dagen før valgdagen til magistraten. En kan bruke Befolkningsregistercentralens skjema ved registreringen.

En stemmeberettiget kan bare stemme i ett EU-medlemsland ved samme europaparlamentvalg: enten i hjemlandet eller i landet der vedkommende bor.

En finsk statsborger som innen angitt frist har registrert seg som velger ved europaparlamentvalget i et annet EU-medlemsland, er ikke stemmeberettiget ved det finske europaparlamentvalget.

Valg til Europaparlamentet avholdes hvert femte år.

Riksdagsvalg

Stemmeberettiget ved riksdagsvalg er alle finske statsborgere som fyller 18 år senest på valgdagen, uavhengig av bosted. Også alle finske statsborgere bosatt i utlandet kan stemme ved riksdagsvalg. Stemmerettsregisteret hentes fra befolkningsdatasystemet 51 dager før valget. Det er bare de som er registrert som finsk statsborger før stemmerettsregisteret opprettes, som har stemmerett ved riksdagsvalg.

Enhver stemmeberettiget som ikke er umyndig, er valgbar og kan stille som kandidat, med unntak av enkelte høyere embetsmenn og yrkesmilitære.

Det er riksdagsvalg hvert fjerde år.

Presidentvalg

Stemmeberettiget ved presidentvalg er enhver finsk statsborger som fyller 18 år senest på valgdagen, uavhengig av bosted. Stemmerettsregisteret hentes fra befolkningsdatasystemet 51 dager før valget. Det er bare de som er registrert som finske statsborgere før stemmerettsregisteret opprettes, som har stemmerett ved presidentvalg.

Republikkens president må være født finsk statsborger.

Republikkens president velges hvert sjette år.

Folkeavstemninger

Ved kommunale rådgivende folkeavstemninger gjelder samme regler for stemmerett som ved kommunevalg.

Ved statlige rådgivende folkeavstemninger gjelder samme regler for stemmerett som ved riksdagsvalg. Hittil er det avholdt to statlige folkeavstemninger i Finland: om oppheving av forbudsloven i 1931 og om medlemskap i Den europeiske union i 1994.

Ytterligere informasjon på justisministeriets valgnettsted.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.