Skatt i Finland

Verot Suomessa
Här hittar du information om när du ska betala skatt i Finland. Du kan läsa om beskattning av arbetstagare i olika situationer, om beskattning av studerande och pensionärer samt om beskattning i andra situationer. Dessutom kan du läsa om hur man ansöker om skattekort och lämnar in sin skattedeklaration.

I regel ska skatten betalas i det land där du arbetar eller får inkomst. Om du bor i ett annat land kan din inkomst även påverka beskattningen i ditt bosättningsland. Därför ska inkomsterna deklareras i både bosättningslandet och arbetslandet. I bosättningslandets beskattning ser man till att du inte tvingas betala dubbel skatt för samma inkomst.

När ska man betala skatt i Finland och vilka skatter ska man betala?

Beskattningen i Finland beror på om du är allmänt eller begränsat skattskyldig, om du bor och arbetar i en gränskommun eller om du arbetar på distans utomlands eller i flera länder samtidigt. Mer information om reglerna för dig hittar du nedan.

Arbetstagare

Bor och arbetar du i Finland?

Om du både bor och arbetar i Finland är du allmänt skattskyldig i Finland. Förvärvsinkomsterna för dig som är allmänt skattskyldig beskattas progressivt i Finland, det vill säga skattesatsen ökar med stigande inkomst. Beskattningsbara inkomster är bland annat lön, pension och förmåner eller ersättning som man fått i stället för sådan inkomst. Med hjälp av skatteförvaltningens skatteprocenträknare kan du räkna ut hur stor din skattesats blir. Räknaren tar inte hänsyn till inkomster från utlandet.

Du behöver ett skattekort för att betala skatt. Läs mer om skattekort nedan under Skattekort.

Bor eller arbetar du i ett annat nordiskt land?

Om du bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat är du vanligtvis allmänt skattskyldig i bosättningslandet och begränsat skattskyldig i arbetslandet. Inkomster ska deklareras i båda länderna – dubbelbeskattning elimineras i bosättningslandets beskattning.

Du som är begränsat skattskyldig i Finland betalar normalt källskatt på dina förvärvsinkomster. Skattesatsen kan du kontrollera på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. Du behöver ett skattekort för att betala skatt. Läs mer om skattekort nedan under Skattekort.

Som begränsat skattskyldig i Finland kan du ansöka om progressiv beskattning istället för källskatt. Då påverkas skattesatsens storlek av dina sammanlagda inkomster och utgifter under året. Genom progressiv beskattning har du rätt till avdrag exempelvis för resekostnader mellan bostad och arbetsplats samt för utgifter för inkomstförvärv.

Läs mer på Nordisk eTax.

Enskild näringsidkare

Om du både bor och arbetar i Finland kan du läsa mer på Skatteförvaltningens webbplats.

Om du bor eller arbetar i ett annat nordiskt land kan du läsa mer om reglerna för dig på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Utstationerad arbetstagare

Om du utstationeras utomlands ska arbetsgivaren ta reda på i vilket land du som arbetstagare ska betala din skatt. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.

Gränsarbetare

Beskattning av personer som bor och arbetar i gränskommuner i Finland, Sverige och Norge avtalas i det nordiska skatteavtalet. Du räknas som gränsarbetare enligt det nordiska skatteavtalet endast om du uppfyller vissa villkor.

Bor och arbetar du i en gränskommun?

Om du bor i ett land och arbetar i ett annat beskattas dina arbetsinkomster i bosättningslandet förutsatt att du bor i en kommun vid gränsen mellan Finland och Sverige eller mellan Finland och Norge och arbetar i landet på andra sidan gränsen. Du måste dessutom vistas regelbundet i din ordinarie bostad i hemlandet – minst två dagar i veckan. 

Till gränskommuner mellan Sverige och Finland räknas på den finska sidan Torneå, Övertorneå, Pello, Kolari, Muonio och Enontekis och på den svenska sidan Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna. 

Till gränskommuner mellan Finland och Norge räknas på den finska sidan Enontekis, Enare och Utsjoki och på den norska sidan Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana. 

Bor och arbetar du inte i en gränskommun? 

Om du bor i ett land och arbetar i ett annat, men inte i en gränskommun, betalar du i regel inkomstskatt i arbetslandet. Läs mer under Arbetstagare. 

Arbete i flera länder

När det gäller beskattning är du i regel skattskyldig i bosättningslandet även för inkomster från arbete utomlands. Inkomsten är i vanligtvis skattepliktig även i arbetslandet. Inkomster ska deklareras i både arbets- och bosättningslandet – dubbelbeskattning elimineras i bosättningslandets beskattning.

Distansarbete

Om du arbetar delar eller hela arbetstiden på distans från Finland till utlandet ska du läsa instruktionerna på Skatteförvaltningens webbplats. Om du arbetar på distans från utlandet till Finland ska du kontakta din lokala skattemyndighet.

Studerande

Finland beskattar inte studiestöd från andra nordiska länder. Det finska studiestödet beskattas inte heller om det är din enda inkomst. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats. 

Pensionär

Om du bor i ett annat nordiskt land men får pension från Finland beskattas pensionen i Finland. Men inkomsten ska även deklareras i bosättningslandet.

Om du bor i Finland och får pension från ett annat nordiskt land beskattas pensionen i det landet. Men inkomsten ska även deklareras i Finland.

Läs mer på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Andra situationer

Om du har tillgångar eller investeringar i ett annat nordiskt land hittar du information om beskattning av dem på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Om du får ett arv eller en gåva i Finland hittar du information om beskattning på Skatteförvaltningens webbplats. 

Mer information om bilbeskattning hittar du på sidan Bil i Finland.

Beskattas du två gånger?

Du behöver inte betala skatt på samma inkomst i två olika länder, men du måste deklarera dina inkomster i både arbets- och bosättningslandet. Det nordiska skatteavtalet innehåller bestämmelser om vilket nordiskt land som ska beskatta inkomsten och hur man undviker dubbelbeskattning.

Skattekort

För att preliminär skatt ska kunna dras på din lön ska du förse din arbetsgivare med ett skattekort. Om du inte visar upp ett skattekort för arbetsgivaren är denna i regel skyldig att dra av 60 procent av din lön i preliminär skatt.

Information om olika sätt att ansöka om skattekort hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Skattedeklaration

I regel ska skattskyldiga och vissa begränsat skattskyldiga lämna in en skattedeklaration i Finland.

Måste du lämna in en skattedeklaration?

Alla som bor permanent i Finland, det vill säga är allmänt skattskyldiga, som under året haft beskattningsbara inkomster, måste lämna in en skattedeklaration året därpå.

Om du är permanent bosatt utomlands, det vill säga är begränsat skattskyldig, ska du lämna in en skattedeklaration i Finland om 

  • du under skatteåret har ägt en fastighet eller ägarlägenhet i Finland
  • du har bedrivit näringsverksamhet från ett fast driftställe i Finland 
  • du har ansökt om progressiv beskattning istället för ett källskattekort 
  • du har fått pension från Finland.
  • Hur lämnar man in en skattedeklaration?

Hur lämnar man in en skattedeklaration?

Alla skattskyldiga får en förtryckt deklarationsblankett med posten på våren. På blanketten har skattemyndigheten samlat information om löner, pensioner, aktieutdelning m.m. från finska utbetalare Om uppgifterna på blanketten är korrekta och du inte har något att tillägga behöver du inte lämna in skattedeklarationen. Om det är något som ska korrigeras ska du anmäla ändringarna inom anmälningstiden. 

Den förtryckta deklarationsblanketten innehåller normalt inte inkomster från utlandet. Men inkomsterna från utlandet ska ändå deklareras. 

Om du flyttar

Om du har flyttat till Finland under föregående kalenderår och inte fått hem någon förtryckt skattedeklaration ska du begära en deklarationsblankett från skattekontoret.

Om du flyttar lämnar du in en skattedeklaration både till landet du flyttar från och landet du flyttar till. Du ska lämna en skattedeklaration i Finland så länge du är allmänt skattskyldig i Finland.

En finsk medborgare som har flyttat utomlands är vanligtvis allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och de tre efterföljande åren. Den allmänna skattskyldigheten kan dock upphöra tidigare om du själv visar att du inte har någon betydande anknytning till Finland under beskattningsåret. Du kan läsa mer om allmän skattskyldighet på Nordisk eTax webbplats.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.