Skatt i Finland

Verot Suomessa
På denne siden finner du informasjon om når du skal betale skatt til Finland. Du kan lese om skatt for arbeidstakere, studenter og pensjonister i ulike situasjoner. Du kan også lese om hvordan du skaffer skattekort og leverer skattemelding.

Den generelle regelen er at du betaler skatt i landet der du jobber eller har inntekt. Hvis du bor i et annet land, kan inntektene også virke inn på beskatningen i landet du bor i. Derfor må inntektene oppgis både i bostedslandet og landet du jobber i. Når du beskattes i bostedslandet, sørges det for at du ikke må betale dobbel skatt for samme inntekt.

Hva slags skatt må du betale i Finland, og når?

Skatten i Finland avhenger av om du er allment eller begrenset skattepliktig, om du bor og jobber i en grensekommune, eller om du jobber i utlandet eller i flere land samtidig. Under finner du mer informasjon om reglene som gjelder for deg.

Arbeidstaker

Bor og jobber du i Finland?

Hvis du både bor og jobber i Finland, er du allment skattepliktig i landet. I Finland beskattes personinntekt for allment skattepliktige progressivt, det vil si at skatteprosenten øker når inntektene øker. Skattepliktig personinntekt er blant annet lønn og pensjon samt ytelser eller støtte som utbetales i stedet for slike inntekter. Med Skatteförvaltningens skatteprosentberegner kan du undersøke størrelsen på din egen skatteprosent. Beregneren tar ikke hensyn til inntekter fra utlandet.

For å betale skatt trenger du et skattekort. Les mer om skattekortet lenger nede, under punktet Skattekort.

Bor eller jobber du i et annet nordisk land?

Hvis du bor i Norden og jobber i et annet nordisk land, er du som regel allment skattepliktig i bostedslandet og begrenset skattepliktig i landet du jobber i. Du må oppgi inntektene i begge land, og dobbeltbeskatning fjernes i bostedslandet.

Begrenset skattepliktige i Finland betaler normalt kildeskatt på lønnsinntekt. Skatteprosenten kan du finne på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax. For å betale skatt trenger du et skattekort. Les mer om skattekortet lenger nede, under punktet Skattekort.

Begrenset skattepliktige i Finland kan søke om progressiv beskatning i stedet for kildeskatt. Da avhenger skatteprosenten av samlet årlig inntekt og utgifter. Med progressiv beskatning har du for eksempel rett til fradrag for utgifter til reise mellom bolig og arbeidsplass og for inntektsrelaterte utgifter.

Les mer på Nordisk eTax.

Selvstendig næringsdrivende

Hvis du både bor og jobber i Finland, les mer på Skatteförvaltningens nettside.

Hvis du bor eller jobber i et annet nordisk land, les mer om reglene som gjelder for deg, på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Utsendt arbeidstaker

Hvis du sendes til utlandet som arbeidstaker, må arbeidsgiveren finne ut hvilken stat du betaler skatt til som arbeidstaker. Les mer på Skatteförvaltningens nettside.

Grensearbeider

Du som bor og jobber i en grensekommune i Finland, Norge eller Sverige, beskattes i henhold til den nordiske skatteavtalen. Du må oppfylle visse forutsetninger for å regnes som grensearbeider etter den nordiske skatteavtalen.  

Hvis du bor og jobber i en grensekommune

Hvis du bor i ett land og arbeider i et annet, skattlegges du for lønnsinntektene i landet du bor i, under den forutsetning at du bor i en kommune som grenser til riksgrensen mellom Finland og Sverige eller Finland og Norge, og arbeider i en kommune som ligger i det andre landet og grenser til samme riksgrense. I tillegg skal du oppholde deg regelmessig, minst to dager i uken, i din faste bolig i hjemlandet.

Som grensekommuner mellom Finland og Sverige regnes Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio og Enontekiö på den finske siden og Haparanda, Övertorneå, Pajala og Kiruna på den svenske siden.

Som grensekommuner mellom Finland og Norge regnes Enontekiö, Inari og Utsjoki på den finske siden og Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sør-Varanger og Tana på den norske siden.

Hvis du ikke bor og jobber i en grensekommune

Hvis du bor i ett land og jobber i et annet land, men ikke i en grensekommune, betaler du inntektsskatt til landet du jobber i. Les mer under punktet Arbeidstaker.

Hvis du jobber i flere land

Når det gjelder skatt, er hovedregelen at du er skattepliktig også for inntekter fra arbeid i utlandet. Inntekten er som regel skattepliktig også i landet der du jobber. Inntektene må oppgis i landene du henholdsvis jobber og bor i, og eventuell dobbel beskatning fjernes ved beskatningen i bostedslandet.

Jobbe på distanse

Hvis du jobber en del av eller hele tiden på distanse i utlandet, finner du instrukser på Skatteförvaltningens sider. Hvis du jobber på distanse i utlandet, ta kontakt med den lokale skattemyndigheten.

Student

Finland skattlegger ikke studiestøtte som mottas fra et annet nordisk land. Finsk studiestøtte blir ikke skattlagt hvis det er den eneste inntekten du har. Les mer på Skatteförvaltningens nettside. 

Pensjonist

Hvis du bor i et annet nordisk land, men mottar pensjon fra Finland, blir pensjonen beskattet i Finland. Inntekten må imidlertid oppgis for beskatning også i landet du bor i.

Hvis du bor i Finland og mottar pensjon fra et annet nordisk land, blir pensjonen beskattet i det landet. Inntekten må imidlertid oppgis for beskatning også i Finland. 

Les mer på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Andre situasjoner

Hvis du har formue eller investeringer i et annet nordisk land, finner du informasjon om beskatning av dette på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Hvis du mottar arv eller gave i Finland, finner du informasjon om beskatning på siden til Skatteförvaltningen.

Informasjon om bilavgifter finner du på siden Kjøretøy i Finland.

Blir du skattlagt to ganger?

Du trenger ikke betale skatt til to land for samme inntekt, men inntektene må oppgis både i bostedslandet og landet du jobber i. Den nordiske skatteavtalen inneholder bestemmelser om hvilket nordisk land som kan beskatte inntekt, og hvordan en unngår dobbel beskatning.

Skattekort i Finland

Som arbeidstaker skal du levere skattekort til arbeidsgiveren så det kan trekkes forskuddsvis skatt av lønnen. Hvis kortet ikke blir lagt fram for arbeidsgiveren, er denne vanligvis forpliktet til å foreta et forskuddstrekk på 60 % av lønnen din.

Informasjon om ulike måter å skaffe skattekort på finner du på Skatteförvaltningens sider.

Skattemelding i Finland

Allment skattepliktige og enkelte begrenset skattepliktige må levere skattemelding i Finland. 

Må du levere skattemelding?

Alle som bor permanent i Finland og altså er allment skattepliktige, og som i løpet av året har hatt skattepliktig inntekt, skal levere skattemelding året etter.

Hvis du bor permanent i utlandet og altså er begrenset skattepliktig, leverer du skattemelding i Finland i følgende tilfeller:

  • du har i løpet av skatteåret eid fast eiendom eller aksjeleilighet i Finland
  • du har drevet næringsvirksomhet i Finland på et fast virksomhetssted
  • du har søkt om progressiv beskatning i stedet for kildeskattekort
  • du har mottatt pensjon fra Finland

Hvordan levere skattemelding?

Skattepliktige får en forhåndsutfylt skattemelding fra skattemyndighetene i posten om våren. Skattemyndighetene har samlet opplysninger om lønn, pensjoner, avkastninger og andre inntekter i Finland og oppgitt disse på skjemaet. Dersom du ser at opplysningene på skjemaet er riktige, og du ikke har noe å tilføye, er det ikke nødvendig å returnere skattemeldingen. Hvis noe skal rettes, må du melde fra om endringene før fristen utløper.

Forhåndsutfylt skattemelding inneholder som regel ikke inntekter fra utlandet. Inntekter fra utlandet må imidlertid oppgis. Les mer om skattemelding på Skatteförvaltningens og Nordisk eTax’ sider.

Hva om du flytter?

Hvis du har flyttet til Finland i løpet av forrige kalenderår og ikke har fått forhåndsutfylt skattemelding tilsendt, må du be skattekontoret om skattemeldingsskjema.

Hvis du flytter, må du levere skattemelding både i landet du flytter fra, og i landet du flytter til. Skattemelding skal leveres til Finland så lenge du er allment skattepliktig i landet.

Hvis du flytter til utlandet og er finsk statsborger, er du som regel generelt skattepliktig i Finland i flytteåret og de tre påfølgende årene. Den allmenne skatteplikten kan imidlertid opphøre tidligere hvis du selv kan vise at du ikke har vesentlig tilknytning til Finland i skatteåret. Du kan lese mer om allmenn skatteplikt på Nordisk eTax.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.