Forskare och stipendiater i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa
Här kan du läsa om vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av om du får stipendium från Finland eller utlandet för vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet.

Om du bedriver doktorandstudier, forskning eller konstnärlig verksamhet med stöd av ett stipendium bör du teckna en försäkring för ditt stipendiearbete. Reglerna beror på om stipendiet beviljats i Finland eller utomlands och var arbetet eller forskningen äger rum. Åland räknas som en del av Finland.

Stipendium från Finland

Om du får stipendium för vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet som utförs i Finland måste du enligt lag teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring. I Finland hanteras den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för stipendiater av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).

Om du bedriver forskning, konstnärlig verksamhet eller doktorandstudier i Finland med stöd av ett stipendium som försäkras enligt lagen om pension för lantbruksföretagare har du rätt till Finlands sociala trygghet och Folkpensionsanstaltens (FPA) förmåner under stipendiearbetet eller doktorandstudierna.

Om du arbetar utomlands med finskt stipendium måste du separat ta reda på ifall du behåller ditt försäkringsskydd. Försäkringen gäller om du under arbetsperioden utomlands omfattas av den finska socialförsäkringslagstiftningen. Du bör ansöka om ett A1-intyg från Pensionsskyddscentralen för att få reda på om du omfattas av den finska socialförsäkringslagstiftningen när du arbetar i ett EU-/EES-land eller ett land med ett avtal om social trygghet. Om du arbetar utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritannien ska du kontakta FPA.

Om du utöver stipendiet får lön från en part utomlands omfattas du av den sociala tryggheten i det land du arbetar i. Läs mer på sidan Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Stipendium från Finland, arbete utomlands?

Om du arbetar med finskt stipendium utomlands måste du kontakta LPA för att få reda på ifall du behåller försäkringsskyddet. Försäkringen gäller om stipendiaten under arbetsperioden utomlands omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Beslut om ifall du omfattas av den sociala tryggheten fattas av antingen Pensionsskyddscentralen eller FPA.

Om du utöver stipendiet får lön från en part utomlands omfattas du av den sociala tryggheten i det land du arbetar i.

Stipendium från utlandet

Om du får stipendium från utlandet kan du inte teckna pensionsförsäkring hos LPA. Om du får stipendium från utlandet men är bosatt i Finland ska du kontakta den instans som har hand om pensionsskyddet i ursprungslandet.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.