Stöd till hjälpmedel och tjänster för personer med funktionsnedsättning i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa
Den nordiska konventionen om social trygghet säkrar tjänster för personer med funktionsnedsättning som vill flytta till ett annat nordiskt land. Här kan du läsa om de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har till olika tjänster och bidrag i Finland.

I Finland kan personer med funktionsnedsättning få många olika typer av bidrag. På den här sidan hittar du information om flytt och boende, assistenter och hjälpmedel, läkemedel, fordon, sysselsättning och bidrag. Dessutom hittar du information om införsel av hjälpmedel, läkemedel och ledarhund samt om hur socialvården fungerar och hur man överklagar beslut.

Flytt och boende

I enlighet med artikel 9 i den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster ska ansvariga myndigheter hjälpa personer med funktionsnedsättning vid flytt. De lokala myndigheterna är ansvariga för att se till att en person med funktionsnedsättning kan flytta om

 • personen flyttar av egen fri vilja
 • personen har särskilda band till det land han eller hon ska flytta till
 • man bedömer att personens livssituation kommer att förbättras i det nya landet.

Om en person med funktionsnedsättning själv bedömer att flytten skulle förbättra hans eller hennes livssituation är detta i sig ett tungt vägande skäl till att flytten ska genomföras. Kontakta din hemkommun för att få hjälp med flytten. Hänvisa vid behov till artikel 9 i den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Kontaktinformation till kommunerna i Finland hittar du på Kommunförbundets webbplats.

Mer information om att leva med funktionsnedsättning i Finland hittar du i Handbok om funktionshinderservice som ges ut av Institutet för hälsa och välfärd.

Allmän information om att bo i Finland hittar du på sidan Boende i Finland.

Bostäder och serviceboende för personer med funktionsnedsättning

I vissa kommuner finns det så kallade handikappbostäder för personer med funktionsnedsättning. Huruvida man får en handikappbostad beror mycket på vilken kommun man flyttar till och i vilken typ av bostad man kan bo i.

När det gäller boende för personer med funktionsnedsättning ska man beakta att i Finland måste kommunen se till att vissa sociala tjänster tillhandahålls oavsett anslag. Kommunen har alltså en särskild skyldighet att erbjuda dessa tjänster.

Enligt 8 § i lagen om handikappservice ska kommunen bland annat ordna serviceboende för en person med svår funktionsnedsättning om det är nödvändigt för att personen på grund av sin funktionsnedsättning ska klara av de sysslor som hör till en normal livsföring. Det här gäller dock inte personer som vårdas på institution.

Vid frågor om flytt bör du kontakta din nya hemkommun, som kan ge dig information om hur bostadssituationen ser ut för personer med funktionsnedsättning i just den kommunen. Vid behov kan du även be myndigheterna i din nuvarande hemkommun att ta kontakt med din blivande hemkommun.

Personlig assistent, ledarhund och hjälpmedel

Många personer med funktionsnedsättning behöver en assistent för att få sin vardag att fungera. Det gäller naturligtvis även vid resa och flytt.

Personlig assistent

Om personen flyttar permanent till ett annat nordiskt land ansöker man om bidrag till en personlig assistent i den nya hemkommunen. Eftersom handläggningstiden kan vara lång är det viktigt att kontakta den nya hemkommunen i god tid före flytten.

Om det rör sig om ett kortare besök i ett annat nordiskt land kan kommunen endast i specialfall bevilja ersättning för personlig assistans på din resa. Vid kortare resor eller längre studieuppehåll på upp till sex månader står kommunen i hemlandet för assistansen endast i undantagsfall. Fråga din hemkommun vilka bidrag du kan få.

Ledarhund

I finsk lag finns det inga särskilda anvisningar om införsel av ledarhundar till Finland, utan samma regler gäller för ledarhundar som för andra hundar. Reglerna för införsel av hundar kan du läsa om på sidan Resa med hund eller katt till Finland.

Hjälpmedel

Om du bor eller arbetar i Finland får du de hjälpmedel du behöver på samma sätt som varaktigt bosatta i Finland.

Om du vistas tillfälligt i Finland får du under vistelsen medicinskt nödvändiga hjälpmedel på samma sätt och till samma pris som varaktigt bosatta i Finland när du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort, pass eller id-kort.

Om det är fråga om tillfällig vistelse i Finland, såsom semester eller besök hos släktingar, får hjälpmedel föras från ett nordiskt land till ett annat.

Var hämtar du hjälpmedel?

I Finland deltar ett flertal olika aktörer i ordnandet av hjälpmedelstjänster.

 • Huvudansvaret för att ordna hjälpmedelstjänster ligger hos kommuner och samkommuner.
 • Hälso- och sjukvården ordnar hjälpmedelstjänster för medicinsk rehabilitering.
 • Socialväsendet eller funktionshinderservicen kan bevilja ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt anskaffning av redskap och anordningar till bostaden.
 • Undervisningsväsendet ordnar hjälpmedel för skolor och klassrum.
Var kan du hitta ansökningsformulär och mer information om kraven?

På Rehabiliteringshuset på Hälsobyns webbplats hittar du information om hjälpmedelstjänster och hjälpmedel. På webbplatsen finns dessutom information om de offentliga tjänsternas och försäkringsbolagens ansvar för att ordna hjälpmedelstjänster samt om tjänster vid flytt utomlands eller från utlandet.

Dessutom bekostar Folkpensionsanstalten (FPA), arbetskraftsförvaltningen, Statskontoret samt försäkrings- och arbetspensionsanstalterna de hjälpmedelstjänster de ansvarar för. Endast så kallade krävande hjälpmedel kan fås via FPA. Krävande hjälpmedel är till exempel teknisk specialutrustning, såsom läs-tv, punktskrifts- och storskärmar samt datorer. Hjälpmedelstjänster i Finland är i regel gratis för kunden.

Även Institutet för hälsa och välfärds Handbok om funktionshinderservice innehåller information om hjälpmedel.

Om du på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar av ditt arbete eller dina studier utan personliga hjälpmedel kan FPA skaffa de hjälpmedel du behöver och ge dig instruktioner om hur de används och underhålls.

Bil

För införsel av bil som används av en person med funktionsnedsättning gäller samma regler som för införsel av andra bilar. Införsel av bil kan du läsa om på sidan Fordon i Finland.

Fordonsbeskattning

Personer med funktionsnedsättning kan befrias från fordonsskattens grundskatt utan ansökan om det i fordonsregistret finns en anteckning om återbäring av bilskatt enligt 50 eller 51 § i bilskattelagen. Om personen har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan han eller hon befrias från skatten genom att ansöka om det.

Man måste ansöka på nytt varje gång man byter bil och när parkeringstillståndets giltighetstid löper ut. Befrielse från grundskatten för fordonsskatt kan endast beviljas för ett fordon åt gången till en och samma person med funktionsnedsättning. Oavsett om ansökan gått igenom måste fordonsskatten betalas på förfallodagen. Om ansökan godkänns återbetalas skatten. Mer information hittar du på Traficoms webbplats.

Bilskatteåterbäring eller bilskattelättnad

Enligt 51 § i bilskattelagen kan man i Finland vid första registreringen av en bil vars ägare eller innehavare har en funktionsnedsättning betala tillbaka den bilskatt som ingår i priset för bilen, antingen i sin helhet eller delvis. Återbetalningen av skatten baseras på funktionsnedsättningens art och svårighetsgrad, och det finns ett maxbelopp. Bedömningen av funktionsnedsättningens art och svårighetsgrad görs alltid av läkare.

I vissa fall kan bilskatten betalas tillbaka på grund av funktionsnedsättning i form av så kallad bilskattelättnad. Tullen kan bevilja bilskattelättnad enligt 50 § i bilskattelagen. Det innebär att skatten av tungt vägande skäl kan återbetalas antingen i sin helhet eller till en del som anses skälig. Bilskatt har återbetalats som bilskattelättnad till exempelvis föräldrar för vilka bilen är nödvändig för transport av barn med svår funktionsnedsättning.

Stöd för anskaffning av bil

Enligt handikappservicelagen kan man bevilja stöd för anskaffning av begagnad eller ny bil. Ersättningsbeloppet är hälften av de faktiska kostnader som uppkommer vid anskaffningen av bilen. Ersättningen minskas med återbäring på bilskatt, eventuell kreditering för en gammal bil som ges i utbyte och eventuellt annat bidrag till bilen. Man kan ansöka om bidrag för anskaffning av bil trots att man inte har fått återbäring på bilskatt.

Enligt trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfall kan stöd för anskaffning av bil endast beviljas en förvärvsarbetande person med svår funktionsnedsättning.

Ändringsarbeten i bilen

Med stöd av handikappservicelagen ersätts nödvändiga ändringsarbeten i en bil av standardmodell som är nödvändiga med tanke på funktionsnedsättningen (bland annat manövreringsanordningar, servostyrning, svängbart bilsäte, lyftanordning för rullstol/hiss). Ändringsarbeten i bilen ersätts i sin helhet, dock inom ramen för tillgängliga anslag, eftersom det inte är fråga om en så kallad subjektiv rättighet. Med stöd av handikappservicelagen kan även hälften av kostnaderna ersättas för utrustning som underlättar användningen av bilen.

Även försäkringsbolag som tillhandahåller trafik- och olycksfallsförsäkringar ersätter kostnader för ändringsarbeten i en bil. Mer information får du hos ditt försäkringsbolag.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ajovarma beviljar parkeringstillstånd för rörelsehindrade för personer med svår funktionsnedsättning eller för transport av personer med svår funktionsnedsättning. Man ansöker om parkeringstillståndet på Ajovarmas betjäningsställen eller elektroniskt på Traficoms webbtjänst.

Rabatt på trafikförsäkringen

Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatt på trafikförsäkringen för personer med funktionsnedsättning. Hör efter med ditt försäkringsbolag. 

Funktionsnedsättningens inverkan på sysselsättning

Om du på grund av en funktionsnedsättning behöver förändringar eller specialarrangemang i ditt arbete kan du få hjälp av en sakkunnig hos TE-byrån eller de kommunala sysselsättningsförsöken. Den sakkunniga hjälper dig när du behöver information om möjligheterna att få arbete och behålla din arbetsplats trots funktionsnedsättningen.

Även arbetsgivaren kan få stöd från TE-byrån för specialarrangemang på arbetsplatsen så att personen med funktionsnedsättning kan stanna kvar på arbetsplatsen eller börja på en ny arbetsplats.

Läs mer på Jobbmarknaden.

FPA:s handikappbidrag och tolktjänst

Med stöd av lagen om handikappförmåner kan Folkpensionsanstalten (FPA) bevilja handikappbidrag. Syftet med handikappbidraget är att stödja personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom i deras dagliga liv, arbete eller studier samt upprätthålla deras funktionsförmåga, boende hemma, rehabilitering och vård. Dessutom stöder FPA personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada med tolktjänst.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Utbytesstudier

Utbytesstudenter eller personal på högskola som har en funktionsnedsättning, sjukdom, inlärningssvårigheter eller något annat särskilt behov kan få extra ekonomiskt stöd för att delta i internationellt utbyte. Tillgänglighetsstödet är avsett till exempel för arrangemang i anslutning till tillgängligt boende, rörlighet eller studier, exempelvis läromedel.

Läkemedel

De nordiska länderna har som en del av Schengenavtalet förbundit sig till generösa regler för införsel av läkemedel för personligt bruk. Från Norden får man i regel föra in receptbelagda läkemedel för personligt bruk i en mängd som motsvarar högst ett års användning.

Klagomål

Om man inte är nöjd med socialvårdens service, hjälp, vård eller behandling kan man

 • kontakta chefen för det kontor som fattat beslutet
 • kontakta socialombudsmannen
 • göra en anmärkning om behandlingen till ansvarig person på socialvårdsenheten eller ledande tjänsteman inom socialvården
 • lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, det vill säga regionförvaltningsverket, riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern. I vissa fall kan regionförvaltningsverket överföra ett klagomål till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira för behandling.

Den som ansöker om socialvårdstjänster eller utkomststöd har rätt att få ett skriftligt beslut. I beslutet står det hur man kan ansöka om ändring. Man kan inom 14 dagar ansöka om ändring i ett beslut som fattats av en tjänsteman inom socialvården hos den instans som ansvarar för kommunens socialvård. Den som är missnöjd med ett beslut som har fattats av ett ämbetsverk eller bolag, till exempel FPA eller försäkringsbolaget, kan söka ändring i beslutet hos social- och hälsovårdsministeriets besvärsnämnder som fungerar som första besvärsinstanser.

Ett beslut av ett kommunalt organ (såsom socialnämnden) kan ansöka om ändring hos förvaltningsdomstolen genom att överklaga inom 30 dagar.

Man kan överklaga hos justitieombudsmannen eller justitiekanslern om det finns misstanke om att en myndighet eller tjänsteman inte har iakttagit lagen eller fullgjort sina skyldigheter. Justitieombudsmannen eller justitiekanslern kan dock inte ändra eller upphäva förvaltningsbeslut som en myndighet tidigare har fattat. De kan ge tjänstemannen en anmärkning eller varning eller starta en förundersökning om brott.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.