Boende i Finland

Asuminen Suomessa
Här kan du läsa om olika boendeformer i Finland. Du kan också läsa om köp av tomt och sommarhus.

De vanligaste boendeformerna i Finland är ägarbostäder, bostadsrättslägenheter samt kommunala och privata hyresbostäder. På Åland gäller särskilda regler, som du kan läsa om på sidan Bostad på Åland. För studenter finns det särskilda studentbostäder som hyrs ut av stiftelser och företag. Mer information hittar du på sidan Studentbostäder i Finland.

I Finland kan man få många olika typer av bidrag till boende. Exempelvis kan man få bostadsbidrag, om man omfattas av socialförsäkringssystemet i Finland, och skattelättnader. Man bör noggrant ta reda på vilka olika bidrag som finns och villkoren för dessa innan man fattar beslut om vilken typ av bostad man ska skaffa sig. Läs mer på sidan Bostadsbidrag i Finland. Mer information om beskattning av bostad hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Att söka bostad

Merparten av bostadsannonserna finns numera på internet. Du kan även hitta bostadsannonser i dagstidningar, sociala medier och på anslagstavlor. Du kan också besöka en fastighetsmäklare eller publicera en egen annons där du söker bostad.

Boendeformer

De vanligaste boendeformerna i Finland är hyresboende och ägarboende. Du kan också läsa om bostadsrättsboende, sommarhus och andra boendeformer.

Hyresbostäder

I Finland är det möjligt att hyra bostad på den fria marknaden eller ansöka om kommunal hyresbostad med reglerad hyra som man väljer hyresgäster till efter behov.

Utbudet på hyresbostäder och hyresnivån varierar betydligt mellan olika delar av Finland. Om du flyttar till Finland i arbetet bör du också ta reda på om du kan få en hyresbostad som arbetsgivaren ordnar.

De kommunala hyresbostäderna har i regel en något lägre hyra än de privata. Dessa bostäder ägs av kommuner eller allmännyttiga bostadssamfund. Du ansöker om hyresbostad hos ägaren och bostäderna hyrs ut efter behov samt med hänsyn till inkomst och förmögenhet.

Det finns bostäder för unga som studerar eller arbetar. Hyran i dessa försöker man hålla på en rimlig nivå. 

Man bör kolla upp alternativen noggrant redan innan man flyttar till Finland. Speciellt i Helsingforsregionen råder det ständig brist på hyresbostäder.

Hyresgästernas rättigheter tillvaratas av Vuokralaiset VKL, som du kan kontakta om du får problem.

Ägarbostäder

Den vanligaste boendeformen i Finland är ägarbostad. I ett bostadsaktiebolag betalar andelsägarna bolagsvederlag varje månad. Läs mer på miljo.fi.

Köp av lägenhet eller hus finansieras vanligtvis genom besparingar och banklån. Det vanligaste sättet att finansiera köp av en ägarbostad är att ta ett bostadslån. Kostnaderna för bolån påverkas av allmän räntenivå, amorteringssätt, lånetid, egna besparingar, säkerheternas kvalitet och vilket kundförhållande man har med banken. Observera att om du ska köpa en bostad i Finland och ta bolån från en bank i ett annat nordiskt land får du i regel inte använda bostaden i Finland som säkerhet för lånet. Läs mer på sidan Bankkonto i Finland.

Bostadsrättslägenheter

Bostadsrättslägenhet är ett alternativ till att köpa eller hyra en bostad. Om du vill ansöka om en bostadsrättslägenhet med statligt lån eller räntestöd måste du uppfylla vissa villkor. Ägare till fastighet som byggts med annan finansiering kan själv välja boende.

Man betalar en bostadsrättsavgift för lägenheten och dessutom ett bruksvederlag varje månad. Bostadsinnehavaren får förvalta sin bostadsrättslägenhet på samma sätt som en ägarlägenhet, men en bostadsrättslägenhet kan aldrig ägas helt och hållet av bostadsinnehavaren. När bostadsinnehavaren flyttar ut ur lägenheten får hen tillbaka bostadsrättsavgiften korrigerad enligt index.

Bostadsrättslägenheter som byggts med statligt stöd ägs av kommunerna, allmännyttiga sammanslutningar och bostadsrättsföreningar. De som byggts med annan finansiering kan även ägas av aktiebolag eller stiftelser. För att ansöka om en bostadsrättslägenhet kontaktar du kommunens bostadskontor samt ägaren till den fastighet i vilken du vill ansöka om bostadsrättslägenhet.

Sommarbostäder

Förutom en permanent bostad kan du i Finland också köpa en semesterbostad i ett glesbygdsområde, det vill säga en stuga. Flest stugor finns det i landskapen Egentliga Finland, Birkaland och Södra Savolax. Fastighetsskatten för semesterbostäder är i de flesta kommuner högre än beskattningen av fastigheter som används för permanent boende.

Att bygga en ny stuga är inte alltid det bästa eller det enda alternativet. Du kan även få en bra stuga genom att renovera en gammal eller genom att hyra en.

För att få använda en sommarbostad som permanent bostad behöver du dispens om det inte finns någon plan över området eller om det inte redan är fastställt i planen att tomten är avsedd som plats för permanent bostad. Du som planerar att flytta permanent till en sommarbostad bör först ta kontakt med byggnadstillsynskontoret i kommunen, som hjälper dig att skaffa tillstånd och ger preliminära uppgifter om eventuella ändringar man måste göra på byggnaden.

Andra boendeformer

På Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst kan du läsa om andra boendeformer, såsom delägarbostäder, boende för grupper med särskilda behov och boende för äldre.

Att köpa och hyra tomt

När du köper en tomt bör du se på planläggning och bygglov för tomten samt användningssyfte, det vill säga hur mycket, hur och i vilket syfte man får bygga på tomten. På gravationsbeviset, fastighetsregisterutdraget och kartan framgår det om tomten belastas av inteckning, om tomten innefattar rättigheter till gemensamma mark- och vattenområden, tomtens ytstorlek samt tomtgränserna. Du bör även kontakta lantmäteriet och ta reda på om den väg som leder till stugan är allmän eller privat. På privatvägar får man inte köra bil regelbundet utan nyttjanderätt.

När du överlåter en tomt betalar du en överlåtelseskatt som uppgår till fyra procent av köpesumman. I samband med köpet överlämnas även anvisningar om lagfart och blanketter för ansökan om bygglov till köparen.

Det är kommunen som beslutar om bygglov. På kommunens generalplan framgår det om området är avsett för permanentbostäder eller semesterbostäder.

Du kan även hyra en tomt. Hyresavtal kan ingås med flera olika instanser, exempelvis kommunerna och Forststyrelsen.

    Mer information

    Fråga Info Norden

    Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

    OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

    Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.