Svensk allmän pension

Svensk alderspension
Här kan du läsa om reglerna för svensk allmän pension. Du hittar information om hur du ansöker om att få din svenska pension utbetald och vad som gäller om du har tjänat in pension i flera nordiska länder.

I Sverige finns det olika typer av pensioner. Här kan du läsa om den allmänna pensionen. De flesta som arbetar eller har arbetat i Sverige har även tjänstepension från sin arbetsgivare och en del har även ett eget sparande till pensionen.

Allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Den består av flera olika delar som inkomstpension, premiepension, garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och efterlevandepension.

Du kan läsa om andra svenska pensioner på sidan Det svenska pensionssystemet.

Har du rätt till svensk allmän pension?

Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning.

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, det vill säga lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, till allmän pension. Inkomstbasbeloppet beräknas av Pensionsmyndigheten, men det är regeringen som fastställer det årligen. Det ligger till grund för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen.

Om du har haft låg eller ingen inkomst och bott i Sverige kan du dessutom få garantipension.

Du som är egenföretagare

Som egenföretagare måste du själv ansvara för att du sparar till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Se hur mycket du får i pension

Om du har ett svenskt bank-id kan du logga in på pensionsmyndigheten.se och göra en pensionsprognos för att se hur mycket du får i pension varje månad som pensionär. Prognosen visar allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande. Men du kan bara se pensioner som tjänats in i Sverige.

Du får också årsbesked från Pensionsmyndigheten och från dina eventuella tjänstepensionsbolag om hur mycket du har tjänat in till pension varje år. Om du är osäker på om du har en tjänstepension kan du kontakta din arbetsgivare.

Beräkning av svensk pension om du har bott eller arbetat i flera länder

Den svenska allmänna pensionen beräknas endast utifrån det du tjänat in i Sverige. Garantipensionen kan påverkas av både antalet år du har arbetat eller bott i ett annat EU-/EES-land och den pension du eventuellt får från det landet eller från ett annat land utanför EU/EES.

Utbetalning av allmän pension

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige. Du kan själv bestämma när du vill gå i pension och vid vilken ålder du vill att hela eller delar av din pension ska betalas ut. Från 2023 kan du dock tidigast börja ta ut din svenska pension när du fyller 63, vilket påverkar dig som är född 1961 och 1962.

Den tidpunkt du väljer för att börja ta ut din pension har stor betydelse för hur stor din pension blir. Från 2023 har du rätt att arbeta tills du är 69 år. Om du vill arbeta längre måste din arbetsgivare gå med på det.

Hur ansöker du om pension från Sverige och andra nordiska länder när du bor i Sverige?

Om du är bosatt i Sverige men har jobbat i andra länder kan du ansöka om pension från de andra länderna via svenska pensionsmyndigheten.se eller via blankett. Om du har jobbat i flera länder rekommenderar vi dig att ansöka sex månader innan du vill ha din första utbetalning. Om du bara har jobbat i Sverige räcker det att du ansöker tre månader innan du vill ha din utbetalning.

 

Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever.

Hur ansöker du om allmän pension från Sverige när du bor i ett annat nordiskt land?

Bor du i ett annat nordiskt land och är eller har varit försäkrad genom arbete i det land du bor i nu, ska du kontakta pensionsmyndigheten i det landet för att ansöka om svensk pension.

Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige, som utreder och betalar ut din svenska allmänna pension. Handläggningstiden från det att din ansökan kommit in till Pensionsmyndigheten tills du får din första utbetalning är normal omkring fyra månader, men det kan i vissa fall dröja upp till ett halvår eller mer.

Pension som du har tjänat in till i Sverige kan du ta med dig utomlands, både din allmänna pension och din eventuella tjänstepension.

Du kan ha rätt till svensk garantipension om du har haft liten eller ingen arbetsinkomst och bor i Sverige. Om du flyttar utomlands upphör rätten till garantipension och utbetalningen stoppas.

Kom ihåg att anmäla till Pensionsmyndigheten om du flyttar.

Kan du ta med din svenska allmänna pension till ett annat nordiskt land?

Pension som du har tjänat in till i Sverige kan du ta med dig utomlands, både din allmänna pension och din eventuella tjänstepension.

Du kan ha rätt till svensk garantipension om du har haft liten eller ingen arbetsinkomst och bor i Sverige. Om du flyttar utomlands upphör rätten till garantipension och utbetalningen stoppas.

Hur betalas allmän pension ut vid dödsfall?

Om en nära anhörig dör kan du få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension. Vilken du får beror på om du är yngre än 18 år, make/maka/sambo eller änka.

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med. Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne vid något tillfälle har arbetat eller bott i Sverige.

Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige. Den betalas inte ut med något schablonbelopp som gäller för alla. Om den avlidne har ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Var ska du betala skatt om du får svensk allmän pension när du bor utomlands?

Om du bor utomlands och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK). SINK-skatten är antingen 0 procent eller 25 procent av din inkomst. Skatteavdraget beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag för ett fribelopp. Du betalar skatt endast på den del av din pensionsinkomst som överstiger fribeloppet.

Vilka regler finns det för äldre på arbetsmarknaden?

Du kan börja ta ut din svenska pension från den månad du fyller 63 år. Du har möjlighet att ta ut din svenska allmänna pension i olika delar: 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent. Du har möjlighet att ta pension och jobba samtidigt, och om du ändrar dig och vill börja jobba på heltid så kan du avbryta ditt pensionsuttag. Andra regler kan gälla för din tjänstepension.

Från 2023 har du rätt att arbeta tills du är 69 år. Om du vill arbeta längre måste din arbetsgivare gå med på det.

Senare pension ger lägre skatt. Om du fortsätter att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från det år du fyller 67 år.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.