Svensk alderspension

Svensk alderspension
Læs om reglerne for svensk alderspension.

I Sverige er der forskellige typer af pensioner. På denne side beskrives alderspension (allmän pension). De fleste der arbejder eller har arbejdet i Sverige har også arbejdsmarkedpension fra deres arbejdsgivere, og nogle har også selv sparet op til pensionen.

Alderspensionen er den statslige pension som den svenske pensionsmyndighed, Pensionsmyndigheten, har ansvaret for. Den består af flere forskellige dele som indkomstpension, præmiepension, garantipension, boligtillæg (bostadstillägg), personligt tillæg (äldreförsörjningsstöd) og efterlevelsespension (efterlevandepension.)

Har du ret til svensk alderspension?

Alle der har arbejdet eller boet i Sverige er berettiget til alderspension. Pensionen er baseret på alle indtægter som du har betalt skat for. Dette gælder også for indkomst som arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge eller aktivitetsstøtte (aktivitetsersättning) og barselsdagpenge.

Hvert år trækkes 18,5 procent af din pensionspligtige indkomst, det vil sige løn og andre skattepligtige ydelser op til 7,5 indkomstbasisbeløb (inkomstbasbelopp), til alderspension. Indkomstgrundlaget beregnes af den svenske pensionsmyndighed, men det er den svenske regering der hvert år bestemmer beløbet. Beløbet er blandt andet grundlag for at beregne den højeste pensionsgivende indtægt. Størstedelen af de 18,5 procent går til indkomstpension. Den resterende mindre del går til præmiepensionen.

Har du lav eller ingen indkomst, kan du desuden være berettiget til garantipension hvis du har boet i Sverige.

Du som er selvstændig erhvervsdrivende

Som erhvervsdrivende skal du selv sørge for at du sparer op til din pension. For at du skal få samme pension som hvis du var ansat, skal du tag løn eller overskud ud samt indbetale skat og afgifter. Du skal også kompensere for den manglende arbejdsmarkedspension gennem egne opsparinger.

Se hvor meget du får i pension

Hvis du har et svensk bankID, kan du logge ind på pensionsmyndigheten.se og lave en pensionsprognose for at se hvor meget du får i pension hver måned som pensionist. Prognosen viser alderspension, arbejdsmarkedspension og dine egne pensionsopsparing. Men kun hvis disse pensioner er indtjent i Sverige.

Du modtager også en årsrapport fra Pensionsmyndigheten og fra dine eventuelle arbejdsmarkedspensionsselskaber om hvor meget du har indtjent til din pension årligt. Hvis du er usikker på om du har en arbejdsmarkedspension, kan du kontakte din arbejdsgiver.

Beregning af svensk pension hvis du har boet eller arbejdet i flere lande

Den svenske alderspension beregnes kun ud fra det, du har tjent i Sverige. Hvad angår garantipensionen, kan den påvirkes af både antallet af år, du har arbejdet eller boet i et andet EU/EØS-land, og den pension, du eventuelt modtager fra dette land eller fra et andet land uden for EU/EØS.

Udbetaling af alderspension

Der er ingen fast pensionsalder i Sverige. Det er op til dig at beslutte, i hvilken alder du ønsker at begynde at udtage hele eller en del af din pension (dog ikke tidligere end den måned, du fylder 62 år. Hvis du blev født i 1958 eller tidligere, gælder 61 år). Den tid, du vælger at starte din pensionsudbetaling, har stor indflydelse på, hvor stor din pension bliver. Fra 2020 har du ret til at arbejde indtil du er 68 år, og fra 2023 indtil du er 69 år. Derefter kræves din arbejdsgiver samtykke.

Hvordan søger du om pension fra Sverige og andre nordiske lande når du bor i Sverige?

Hvis du er bosat i Sverige, men har arbejdet i andre lande, skal du søge om pension i de andre lande via Pensionsmyndigheten.se i Sverige eller via en blanket. Hvis du har arbejdet i flere lande, bør du søge seks måneder før du ønsker din første udbetaling. Hvis du kun har arbejdet i Sverige kan du nøjes med at ansøge tre måneder før du ønsker din første udbetaling.

Alderspensionen udbetales så længe du lever.

Hvordan søger du alderspension fra Sverige når du bor i et andet nordisk land?

Bor du i et andet nordisk land og er eller har været social sikret gennem arbejde i det land hvor du bor nu, skal du kontakte pensionsmyndigheden i det land hvor du bor for at ansøge om pension fra Sverige.

Den udenlandske pensionsmyndighed sender din ansøgning til Pensionsmyndigheten i Sverige som behandler din ansøgning og udbetaler din svenske alderspension. Sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt din ansøgning kommer ind til Pensionsmyndigheten og til du modtager din første pensionsudbetaling er som regel fire måneder, men i visse situationer kan det tage op til seks måneder eller mere.

Pension som du har optjent i Sverige, kan du tage med til udlandet – både din alderspension (din allmänna pension) og din eventuelle arbejdsmarkedspension (tjänstepension).

Bor du i Sverige, kan du være berettiget til svensk garantipension. Du kan også være berettiget til garantipension midlertidigt hvis du bor eller flytter til et andet EU/EØS-land eller Schweiz før den midlertidige lov ophører med at gælde hvis du tidligere har boet i Sverige i mindst tre år før du fyldte 65 år.

Retten til garantipension ved bopæl i EU/EØS eller Schweiz er baseret på en midlertidig lov, der udløber 1. oktober 2022. Hvis du har ret til garantipension når du er bosat i et andet EU-land, EØS-land eller i Schweiz i september 2022, har du ret til at beholde den til og med december 2022.

Husk at informere Pensionsmyndigheten hvis du flytter til en ny adresse.

Kan du tage svensk alderspension med til et andet nordisk land?

Pension som du har optjent i Sverige, kan du tage med til udlandet – både din alderspension (din allmänna pension) og din eventuelle arbejdsmarkedspension (tjänstepension).

Bor du i Sverige, kan du være berettiget til svensk garantipension. Du kan også være berettiget til garantipension midlertidigt hvis du bor eller flytter til et andet EU/EØS-land eller Schweiz før den midlertidige lov ophører med at gælde hvis du tidligere har boet i Sverige i mindst tre år før du fyldte 65 år.

Retten til garantipension ved bopæl i EU/EØS eller Schweiz er baseret på en midlertidig lov, der udløber 1. oktober 2022. Hvis du har ret til garantipension når du er bosat i et andet EU-land, EØS-land eller i Schweiz i september 2022, har du ret til at beholde den til og med december 2022.

 

Hvordan udbetales alderspensionen ved dødsfald?

Hvis en nærtstående dør, kan du modtage efterlevelsespension som en økonomisk støtte. Efterlevelsespension indgår i alderspensionen og består af børnepension (barnpension), en omstillingspension (omställningspension) og enkepension. Hvilken pension du vil være berettiget til, afhænger af om du er yngre end 18 år, ægtefælle/partner eller enke.

Svensk efterlevelsespension er baseret på svenske forhold og tjener som økonomisk sikkerhed til dækning af en del af forsørgelsen som den afdøde bidrog til. Kravet for at have ret til svensk efterlevelsespension er at den afdøde på et tidspunkt har arbejdet eller boet i Sverige.

Efterlevelsespension er helt baseret på den afdødes pensionsgrundlag som han eller hun har tjent i Sverige. Det udbetales ikke ud som et fast beløb der gælder for alle. Hvis afdøde havde et lavt pensionsgrundlag i Sverige, bliver efterlevelsespensionen også lav. Dette gælder uanset om den efterladte har lav eller overhovedet ingen pension i det land hvor han eller hun bor.

Hvor skal du betale skat hvis du modtager svensk alderspension når du bor i udlandet?

Hvis du bor i udlandet og har pension fra Sverige, betaler du normalt en særlig indkomstskat for folk der bor i udlandet (SINK). SINK-skat er enten 0% eller 25% på din indkomst. Skattefradraget beregnes på dit månedlige beløb efter fradrag for et fribeløb. Du betaler kun skat på den del af din pensionsindkomst der overstiger fribeløbet.

Hvilke regler er der for ældre på arbejdsmarkedet?

Du kan begynde at få udbetalt din svenske pension fra den måned, du fylder 62 år. Hvis du blev født i 1958 eller tidligere, gælder 61 år. Du har mulighed for at udtage din svenske alderspension i forskellige dele, 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent. Du har mulighed for at gå på pension og arbejde på samme tid, og hvis du ændrer dig og ønsker at begynde at arbejde på heltid, kan du afbryde din pensionsudtag. Andre regler kan gælde for din arbejdsmarkedspension.

Fra 2020 har du ret til at arbejde indtil du er 68 år, og fra 2023 indtil du er 69 år. Efter dette skal din arbejdsgiver give tilladelse (samtycke) til det.

Senere pension giver lavere skat. Hvis du fortsætter med at arbejde i stedet for at gå på pension, betaler du en lavere skat på din løn end du gjorde i tidligere år. Det gælder fra det år du fylder 66 år.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.