Svensk alderspensjon

Svensk alderspension
Her kan du lese om reglene for svensk alderspensjon. Du finner informasjon om hvordan du søker om å få din svenske pensjon utbetalt, og hva som gjelder hvis du har tjent opp pensjon i flere nordiske land.

I Sverige finnes det forskjellige typer pensjon. På denne siden beskrives alderspensjon (allmän pension). De fleste som jobber eller har jobbet i Sverige, har også tjenestepensjon fra sine arbeidsgivere, og noen har også spart opp til pensjonen selv.

Alderspensjonen er den statlige pensjonen som den svenske Pensionsmyndigheten har ansvaret for. Den består av flere forskjellige deler, som inntektspensjon, premiepensjon, garantipensjon, botillegg (bostadstillägg), personlig tillegg (äldreförsörjningsstöd) og etterlattepensjon (efterlevandepension).

Du kan lese om andre svenske pensjoner på siden om Det svenske pensjonssystemet.

Har du rett til svensk alderspensjon?

Alle som har jobbet eller bodd i Sverige, er berettiget til alderspensjon. Pensjonen er basert på alle inntekter du har betalt skatt for. Dette gjelder også for inntekter som dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger eller uføretrygd (aktivitetsersättning) og foreldrepenger.

Hvert år trekkes det 18,5 prosent av din pensjonspliktige inntekt, det vil si lønn og andre skattepliktige ytelser opp til 7,5 inntektsbasisbeløp (inkomstbasbelopp), til alderspensjon. Inntektsgrunnlaget beregnes av den svenske pensjonsmyndigheten, men det er den svenske regjeringen som hvert år bestemmer beløpet. Beløpet er blant annet grunnlag for å beregne høyeste pensjonsgivende inntekt. Størstedelen av de 18,5 prosentene går til inntektspensjon. Den resterende mindre delen går til premiepensjonen.

Har du lav eller ingen inntekt, kan du dessuten være berettiget til garantipensjon hvis du har bodd i Sverige.

Du som er selvstendig næringsdrivende

Som næringsdrivende må du selv sørge for at du sparer opp til pensjon. For at du skal få samme pensjon som hvis du var ansatt, må du ta ut lønn eller overskudd samt innbetale skatt og avgifter. Du må også kompensere for den manglende tjenestepensjonen gjennom egne oppsparinger.

Se hvor mye du får i pensjon

Hvis du har svensk bankID, kan du logge inn på pensionsmyndigheten.se og lage en pensjonsprognose for å se hvor mye du får i pensjon hver måned som pensjonist. Prognosen viser alderspensjon, tjenestepensjon og din egen pensjonsoppsparing. Men bare hvis disse pensjonene er opptjent i Sverige.

Du mottar også en årsrapport fra Pensionsmyndigheten og fra dine eventuelle tjenestepensjonsselskaper om hvor mye du har tjent opp til pensjonen årlig. Hvis du er usikker på om du har en tjenestepensjon, kan du kontakte arbeidsgiveren din.

Beregning av svensk pensjon hvis du har bodd eller jobbet i flere land

Den svenske alderspensjonen beregnes bare ut fra det du har tjent i Sverige. Hva angår garantipensjonen, kan den påvirkes av både antallet år du har jobbet eller bodd i et annet EU/EØS-land, og pensjonen du eventuelt mottar fra dette landet eller fra et andet land utenfor EU/EØS.

Utbetaling av alderspensjon

Det er ingen fast pensjonsalder i Sverige. Du kan selv bestemme når vil pensjonere deg, og i hvilken alder du ønsker å få hele eller en del av pensjonen din utbetalt. Fra 2023 kan du imidlertid tidligst få den svenske pensjonen din utbetalt når du har fylt 63 år, noe som påvirker deg som er født i 1961 eller 1962.

Tidspunktet du velger å starte din pensjonsutbetaling, har stor innflytelse på hvor stor pensjonen din blir. Fra 2023 har du rett til å jobbe til du er 69 år. Hvis du vil jobbe lenger, må arbeidsgiveren din gi samtykke til det.

Hvordan søker du om pensjon fra Sverige og andre nordiske land når du bor i Sverige?

Hvis du er bosatt i Sverige, men har jobbet i andre land, må du søke om pensjon i de andre landene via Pensionsmyndigheten.se i Sverige eller via en blankett. Hvis du har jobbet i flere land, bør du søke seks måneder før du ønsker din første utbetaling. Hvis du bare har jobbet i Sverige, kan du nøye deg med å søke tre måneder før du ønsker din første utbetaling.

Alderspensjonen utbetales så lenge du lever.

Hvordan søker du alderspensjon fra Sverige når du bor i et annet nordisk land?

Hvis du bor i et annet nordisk land og er eller har vært omfattet av trygdesystemet gjennom arbeid i landet du bor i nå, må du kontakte pensjonsmyndigheten i landet der du bor, for å søke om pensjon fra Sverige.

Den utenlandske pensjonsmyndigheten sender søknaden din til Pensionsmyndigheten i Sverige, som behandler søknaden og utbetaler din svenske alderspensjon. Saksbehandlingstiden fra tidspunktet da søknaden kommer inn til Pensionsmyndigheten, og til du mottar din første pensjonsutbetaling, er som regel fire måneder, men i enkelte situasjoner kan det ta opptil seks måneder eller mer.

Pensjon du har tjent opp i Sverige, kan du ta med deg til utlandet – både alderspensjonen (allmänn pension) og eventuell tjenestepensjon.

Du kan være berettiget til svensk garantipensjon hvis du har hatt en liten eller ingen arbeidsinntekt og bor i Sverige. Flytter du til utlandet, opphører retten til garantipensjon og utbetalingen stoppes.

Husk å informere Pensionsmyndigheten hvis du flytter til en ny adresse.

Kan du ta med deg svensk alderspensjon til et annet nordisk land?

Pensjon du har tjent opp i Sverige, kan du ta med deg til utlandet – både alderspensjonen (allmänn pension) og eventuell tjenestepensjon.

Du kan være berettiget til svensk garantipensjon hvis du har hatt en liten eller ingen arbeidsinntekt og bor i Sverige. Flytter du til utlandet, opphører retten til garantipensjon og utbetalingen stoppes.

Hvordan utbetales alderspensjonen ved dødsfall?

Hvis en av dine nærmeste dør, kan du motta etterlattepensjon som en økonomisk støtte. Etterlattepensjon inngår i alderspensjonen og består av barnepensjon (barnpension), omstillingspensjon (omställningspension) og enkepensjon. Hvilken pensjon du vil være berettiget til, avhenger av om du er yngre enn 18 år, ektefelle/partner eller enke.

Svensk etterlattepensjon er basert på svenske forhold og tjener som økonomisk sikkerhet til å dekke en del av forsørgelsen som den avdøde bidro til. Kravet for å ha rett til svensk etterlattepensjon er at den avdøde på et tidspunkt har jobbet eller bodd i Sverige.

Etterlattepensjon er helt basert på den avdødes pensjonsgrunnlag som han eller hun har tjent opp i Sverige. Det utbetales ikke som et fast beløp som gjelder for alle. Hvis avdøde hadde et lavt pensjonsgrunnlag i Sverige, blir etterlattepensjonen også lav. Dette gjelder uansett om den etterlatte har lav eller slett ingen pensjon i landet der han eller hun bor.

Hvor skal du betale skatt hvis du mottar svensk alderspensjon når du bor i utlandet?

Hvis du bor i utlandet og har pensjon fra Sverige, betaler du normalt en særskilt inntektsskatt for folk som bor i utlandet (SINK). SINK-skatt er enten 0 % eller 25 % av inntekten din. Skattetrekket beregnes av ditt månedlige beløp etter fradrag for et fribeløp. Du betaler bare skatt på den delen av pensjonsinntekten som overstiger fribeløpet.

Hvilke regler er det for eldre på arbeidsmarkedet?

Du kan begynne å få utbetalt din svenske pensjon fra den måneden du fyller 63 år. Du har mulighet for å ta ut din svenske alderspensjon i forskjellige deler, 25 prosent, 50 prosent, 75 prosent eller 100 prosent. Du har mulighet for å motta pensjon og jobbe på samme tid, og hvis du ombestemmer deg og ønsker å begynne å jobbe på heltid, kan du avbryte pensjonsuttaket. Andre regler kan gjelde for tjenestepensjonen din.

Fra 2023 har du rett til å jobbe inntil du er 69 år. Hvis du vil jobbe lenger, må arbeidsgiveren din gi samtykke til det.

Senere pensjon gir lavere skatt. Hvis du fortsetter å jobbe i stedet for å gå av med pensjon, betaler du lavere skatt på lønnen din enn du gjorde tidligere år. Det gjelder fra det året du fyller 67 år.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.