Efterlevandepension i Sverige

Familie som går på et fortov
Photographer
Karl Edwards / Unsplash
Som efterlevande maka/make eller sambo kan du ha rätt till omställningspension i Sverige. Här kan du läsa om de svenska reglerna för ekonomiskt stöd vid dödsfall, om änkepension och om barnpension. Du kan också läsa om när och hur du ska ansöka om att få stöd utbetalt från den svenska pensionsmyndigheten när en närstående avlider.

I Sverige kan du få efterlevandepension som ekonomiskt stöd när en närstående avlider. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidna bidrog med.

Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension. Vilken du får beror på om du är yngre än 18 år, make/maka/sambo eller änka.

Efterlevandepension om du bor i Sverige

När Pensionsmyndigheten får uppgift från Skatteverket om att någon som bor i Sverige har avlidit utreder Pensionsmyndigheten om det finns efterlevande som har rätt till någon typ av efterlevandepension. Om en nära anhörig till dig har dött och du är efterlevande skickar Pensionsmyndigheten ett beslut till dig om du har rätt till efterlevandepension.

I vissa fall måste Pensionsmyndigheten be dig om kompletterande uppgifter innan de kan besluta om du har rätt till efterlevandepension. Pensionsmyndigheten skickar ett brev till dig och ber om att få de uppgifter som saknas.

Efterlevandepension består av följande ersättningar till anhöriga

Det finns tre olika ersättningar inom efterlevandepensionen. Beroende på om du är yngre än 18 år, gift/registrerad partner eller änka kan du ha rätt till ekonomisk ersättning när en nära anhörig dör.

Barn kan ha rätt till barnpension

Ett barn kan få efterlevandepension om en eller båda föräldrarna avlidit. Som barn räknas även 18–20-åringar som studerar på grund- eller gymnasieskola. Barnpension betalas ut till minst 18 år.

Är du make/maka/sambo kan du ha rätt till omställningspension

Omställningspension kan du som ännu inte har fyllt 66 år få om din make, maka eller registrerade partner som du bor ihop med dör. Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller om ni förut varit gifta eller registrerade partner. Omställningspensionen betalas ut under ett år. Rätten till omställningspension förlängs om du har vårdnad av minderåriga barn.

Är du änka kan du ha rätt till änkepension

Änkepension kan du som är kvinna som var gift med din make den 31 december 1989 få. Om du är född 1945 eller senare och ni varit gifta hela tiden fram till dödsfallet kan du få änkepension om du tjänat mindre än maken.

Är du yngre än 66 år får du i första hand omställningspension. Du kan ha rätt till änkepension livet ut, men ofta minskas änkepensionen med delar av din allmänna pension när du fyller 66 år eller tidigare om du väljer att ta ut din allmänna pension.

Arbetsrelaterat dödsfall

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Fler pensioner som du som anhörig kan ha rätt till

Förutom den allmänna pensionen har många även andra pensioner. Du som anhörig kan även ha rätt till ekonomiskt stöd från avtals- eller tjänstepension från den avlidnes arbetsgivare. Kontakta dem för mer information.

En del har privata pensionsförsäkringar där efterlevandeskydd många gånger ingår. Det innebär att du då kan få ersättning från den avlidnes pensionsförsäkring.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige.

Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige. Den betalas inte ut med något schablonbelopp som gäller för alla. Om den avlidne har ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Om du bor utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om den efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Pensionsmyndigheten kan ge dig mer information om du eller den avlidne bor eller arbetar i ett annat nordiskt land eller om du och den avlidne bodde i två olika länder.

Efterlevandeguiden för dig som förlorat någon nära

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har Pensionsmyndigheten i Sverige gjort en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon närstående.

Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd för dig som har förlorat en närstående. I den beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta de närmaste månaderna och åren därefter till exempel när det gäller bodelning, arv, dödsbo och sorgearbete.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.