Fortsatt nordiskt stöd till medieutveckling för de ryskspråkiga i Baltikum

20.04.17 | Nyhet
Rådhuset i Pärnu, Estland
Photographer
Johannes Jansson
Största delen av den ryskspråkiga befolkningen i Estland, Lettland och Litauen är helt beroende av nyheter och aktualiteter från de statligt styrda tv-bolagen i Ryssland. En förutsättning för att främja demokratiutvecklingen i de baltiska länderna är kvalitativ och oberoende medieproduktion också på ryska. Nordiska samarbetskommittén beslöt på sitt möte i Tallinn den 20. april att gå in som huvudfinansiär i ett program för att stödja medieproduktion och ett mediekritiskt förhållningssätt i Baltikum.

Nordiska ministerrådet genomförde under åren 2014-16 ett program som omfattade både medieproduktion, mediekunskap och mediekritik för den ryskspråkiga minoriteten i de baltiska länderna. Programmet var en framgång och väckte stort intresse både på mediefältet och politiskt. Det nya programmet har som sin målsättning att fortsätta stödja och konsolidera verksamheten inom de oberoende ryskspråkiga medierna i Estland, Lettland och Litauen.

- Det tidigare mediesamarbetsprojektet visade att detta är ett område där de nordiska erfarenheterna verkligen kommer till nytta, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten. Vi utgår från att det nya programmet kommer att bekräfta detta, fortsätter han.

I programmet ingår bland annat ett produktionsstöd till journalister som jobbar med medieproduktioner som uttryckligen har som sin målsättning att inkludera både rysk- och polskspråkiga minoriteterna i den politiska och samhälleliga debatten.

Fokus ligger också på fortbildning av journalister, bland annat gällande etik och ekonomi  inom journalistiken, och gällande juridiska spörsmål. En juridisk handbok för journalistarbete kommer att tas fram. Handboken skall fungera som ett praktiskt hjälpmedel för journalister i frågor som berör lagstiftningen på medieområdet.

Direkt utvecklings- och produktionsstöd kommer också att utbetalas till den ryskspråkiga tv-kanalen ETV+ i Estland och till radioproduktioner i Lettland. Dessutom kommer Eastern Europe Studies Centre att koordinera produktion av program om de ryska och polska minoriteterna i Litauen.

En viktig del av programmet är att sprida ökad kunskap om medie- och källkritik, både till journalister, lärare och mediekonsumenter.

Programmet genomförs under åren 2017 och 2018 i samarbete mellan ministerrådets kontor i länderna och lokala partners. Totalsumman för programmet är ca 4,8 miljoner DKK, och det finansieras till drygt 80% av Nordiska ministerrådet.