Jorma Ollila ska stärka det nordiska energisamarbetet

25.01.16 | Nyhet
Jorma Ollila
Jorma Ollila, tidigare chef för Nokia, har fått i uppdrag att göra en strategisk genomlysning av energisamarbetet i Norden. Målet är att stärka och utveckla det nordiska energipolitiska samarbetet. Uppdragsgivare är Nordiska ministerrådet.

Syftet med genomlysningen är att klargöra hur det nordiska energisamarbetet borde utformas på möjligast effektiva sätt i ett 5-10 års perspektiv. Tanken är att rapporten ska utmynna i 10-15 konkreta samarbetsförslag som kan utgöra grund för Nordiska ministerrådets framtida satsningar inom energisektorn.

- Energisektorn står inför stora förändringar i framtiden när branschen ska ställa om till mer hållbara energikällor. Norden hör till de världsledande regionerna på hållbar energi och är föregångare på energisamarbete, och för att kunna hålla den positionen är det väldigt viktigt att ringa in de områden där det lönar sig att satsa i framtiden. Jag är glad över att få vara med och hjälpa de nordiska länderna på det området, säger Jorma Ollila.

Jorma Ollila är ett mycket tungt namn inom det internationella näringslivet. Han var bland annat koncernchef och styrelseordförande för mobiltillverkaren Nokia när företaget nådde en världsledande position under 1990- och 2000-talet. Han var också styrelseordförande för Shell åren 2006-2015. För närvarande är Ollila bland annat styrelseordförande för stålkoncernen Outokumpu.

Energisektorn står inför stora förändringar i framtiden när branschen ska ställa om till mer hållbara energikällor. Norden hör till de världsledande regionerna på hållbar energi och är föregångare på energisamarbete, och för att kunna hålla den positionen är det väldigt viktigt att ringa in de områden där det lönar sig att satsa i framtiden.

Dagfinn Høybråten, generalsekreterare vid Nordiska ministerrådet, är mycket nöjd med att Jorma Ollila tar sig an uppdraget. Energisektorn har hög prioritet i det nordiska samarbetet och den strategiska genomlysningen är ytterligare ett sätt att sätta fokus på energisamarbetet. Hållbar energi är nyckelord i Norden, som redan nu enligt Internationella energirådet IEA är 25 år före resten av världen vad gäller CO2-intensitet i elproduktionen.

-  Jag är både stolt och förväntansfull inför den här satsningen, inte minst eftersom arbetet ska ledas av Jorma Ollila, ett av de tyngsta namnen inom näringslivet i Norden och en person med ett brett internationellt kontaktnät. Han kan utmana och stärka det täta nordiska samarbetet så att vi kan stå ännu bättre rustade inför framtiden, säger Dagfinn Høybråten.

Fokus på EU

Målet är att Jorma Ollila ska vara klar med sin rapport i början av 2017. Genomlysningen ska inte enbart beakta det interna nordiska samarbetet utan också se till regionala och internationella aspekter. Fokus ska bland annat ligga på samarbete inom EU.

- De kommande åren innebär en rad nya möjligheter och utmaningar för det nordiska energipolitiska samarbetet, bland annat med tanke på EU:s planer på en energiunion. Därför är det ytterst relevant att nu genomföra en strategisk genomlysning, säger Finlands Näringsminister Olli Rehn, som detta år är ordförande för energiministerrådet i det nordiska samarbetet.

Den strategiska genomlysningen av energisamarbetet är ett led i Nordiska ministerrådets reformprojekt, som bland annat syftar till att göra ministerrådets arbete mer effektivt. Tidigare har ministerrådet låtit göra strategiska genomlysningar också inom hälsosektorn, som utmynnade i den så kallade Könberg-rapporten, och inom försvars- och säkerhetspolitik, den så kallade Stoltenberg-rapporten. Som bäst görs en strategisk genomlysning inom arbetslivssektorn.

Det energipolitiska samarbetet i Norden är ett levande och långvarigt samarbete. År 2015 firades 100-årsjubileum för den första elkabeln mellan Sverige och Danmark. 2015 innebar också 20-årsjubileum för ”Louisiana-deklarationen”, där de nordiska energiministrarna drog upp visionen om en fri och öppen elmarknad med effektiv handel mellan länderna.

Energisamarbetet har genom åren gett stort mervärde för medlemsländerna och de självstyrande områdena.  Det är ett samarbete som energiministrarna ytterligare vill utveckla. Vid ett möte den 10 november 2015 i Köpenhamn slog energiministrarna fast att det nordiska energisamarbetet fortsättningsvis ska bygga på förtroende och solidaritet samt satsningar på klimatvänlig grön tillväxt. Ministrarna uttryckte sitt stöd för att fortsätta harmonisera och stärka den nordiska elmarknaden, men betonade också att de vill utveckla samarbetet med EU:s energiunion.