Norden och Baltikum med ambitiösa mål för artificiell intelligens

14.05.18 | Nyhet
Digitaliseringsministrene i Stockholm
Fotograf
Ninni Andersson /Regjeringskanseliet
Norden och Baltikum utökar samarbetet för att bevara sin position som Europas ledande region inom digitalisering. Länderna i regionen stärker samarbetet kring utveckling och samhällsnyttig användning av artificiell intelligens.

Redan 2017 beslutade ministrarna att den nordisk-baltiska regionen ska vara ledande inom digitalisering. EU:s deklaration är helt i linje med det nordisk-baltiska målet.

Artificiell intelligens (AI) kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar och göra stor nytta på ett antal områden. Potentialen ligger delvis i att implementera dagens tekniska lösningar och kunskap för att öka effektiviteten och skapa värde, delvis i att fortsätta utvecklingen där AI som verktyg blir mer användbar och tillgänglig, och på lång sikt mer avancerad och anpassad till fler områden.

– Det är viktigt att vi blir bättre på att utnyttja data och artificiell intelligens för att skapa innovation och utveckla lösningar på stora samhällsutmaningar. Det gäller inte minst när det gäller hållbart utnyttjande av naturresurser och ökad effektivisering inom transportsektorn. Det är också viktigt att det sker med respekt för den digitala integritet som vi har i Norden. Om data är Nordens olja så är tillit Nordens guld, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

De nordisk-baltiska ministrarna menar att fokus måste ligga på att utveckla och främja användningen av AI för att tjäna människor bättre. Detta ska de uppnå genom att

  • förbättra möjligheterna till kompetensutveckling för att myndigheter, företag och organisationer ska använda AI i större utsträckning
  • stärka tillgången till data för att AI ska kunna användas till att ge bättre service till invånarna i Norden och Baltikum
  • utveckla etiska och transparenta riktlinjer, standarder, normer och principer som kan vägleda kring när och hur AI-program bör användas
  • arbeta för internationella standarder för infrastruktur, hårdvara, program och data för att säkerställa tillvaratagandet av driftskompatibilitet, integritet, säkerhet, tillit, användbarhet och mobilitet.

Ministrarna betonar potentialen som finns i de nordiska och baltiska länderna genom att använda AI i näringslivet och offentlig verksamhet. En omfattande användning av AI kan fördubbla den ekonomiska tillväxten jämfört med en begränsad användning av AI.

– AI kommer att revolutionera näringslivet och den offentliga sektorn. Använt på rätt sätt kan det skapa ökad livskvalitet för invånarna i Norden och Baltikum För att kunna vara en aktör att räkna med behöver vi samla krafterna i vår region. Det gläder mig att vi nu är överens om ett närmare samarbete mellan våra länder, säger Sveriges digitaliseringsminister Peter Eriksson.