Norden och Baltikum visar vägen i den digitala utvecklingen

08.12.17 | Nyhet
Arbetet med att skapa ett gränslöst digitalt Norden och Baltikum står på dagordningen när nordiska och baltiska ministrar träffas för första gången i ett eget ministerråd för digitalisering i Oslo.

– Vi ska följa upp de ambitiösa målen som fastställdes under ministerkonferensen ”Digital North” i april. Vi ska göra det lättare för invånarna i Norden att få tillgång till digitala tjänster över nationsgränserna. Bland annat ska vi bana vägen för att nordiska medborgare kan använda sina egna säkra inloggningslösningar, såsom personnummer och elektronisk legitimation, oavsett var de är, säger kommunal- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den 8 december, träffar kommunal- och moderniseringsministern sina nordiska och baltiska (Lettland, Litauen och Estland) ministerkolleger med ansvar för den digitala politiken. Ministerrådsmötet har fått namnet MR-Digital. Samarbetet skall främja digitalisering av offentliga tjänster över nationsgränserna och digitalisering i näringslivet samt stärka utvecklingen av en inre marknad i regionen.Målen och åtgärderna kommer att ge ett övergripande digitalt lyft på regional nivå, vilket också kommer att stödja EU:s arbete. – Det är ett erkännande av Norges målinriktade och ambitiösa digitala satsning att det under vårt ordförandeskap förhandlades fram en gemensam deklaration som banar vägen för att folk kan delta i det digitala samhället i vår nordliga region, oavsett var de bor, säger Sanner. Eftersom deklarationen antogs i Oslo i april har länderna, under ledning av Norge och i dialog med Nordiska ministerrådet, lagt grunden för uppföljningen. Arbetet fokuserar på två huvudområden: utvecklingen av gemensam nordisk digital identifiering (e-id) och en strategi för utbyggnaden av femte generationens mobilteknik (5G) i Norden och Baltikum.Under ministermötet i Oslo kommer Sverige att ta över ledningen för den fortsatta utvecklingen av 5G. Norge får ledarrollen i det fortsatta arbetet med e-id.  – En gemensam nordisk lösning för digital identifiering för alla nordbor är målet vi strävar efter. E-id kan vara den enskilt viktigaste åtgärden, sedan den nordiska passfriheten, för att förenkla vardagen för invånarna i Norden när de flyttar till ett annat nordiskt land. Att de baltiska länderna också är med är en styrka för Norden, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Stödjer den europeiska agendan

De nordiska och baltiska länderna har 2017 gjort sig kända i ett större internationellt sammanhang. Globala företag som Google och Amazon har uttryckt sig positivt om ministerdeklarationen. Det visar på regionens ambitionsnivå och är ett uttryck för regionens digitala ledarposition. Samtidigt har både Tyskland och Irland satt den nordisk-baltiska digitaliseringen på agendan. Estland är också ett viktigt land att samarbeta med, och Norge har också formellt blivit inbjudet som medspelare till Estlands konferens i Bryssel den 14 december, som markerar avslutningen på landets ordförandeskap i EU.– Tillsammans ska vi se till att digitaliseringsarbetet också ger mervärde för Europa, den inre marknaden och det internationella samarbetet i övrigt. Att också länder som Estland stödjer den nordisk-baltiska digitala agendan är viktigt, säger Sanner.Det är Sverige som tar över ordförandeskapet efter Norge från och med nyåret 2018. Sverige har ambitiösa planer för hur man kommer att gå vidare med det digitala samarbetet.