Stärkt samarbete om hållbar energi i Norden

12.11.14 | Nyhet
Sammandrag av de nordiska energiministrarnas möte på Island den 12 november 2014

De nordiska energiministrarna möttes i Keflavik på Island den 12 november 2014. Det var den isländska industri- och handelsministern, Ragnheiður Elín Árnadóttir, som stod värd för mötet.

I Norden är förnybar energi en större del av energiförbrukningen än i de flesta andra länder, men när det gäller energi till transport och sjöfart står Norden i likhet med andra länder inför stora utmaningar. Ministrarna är eniga om att det nordiska samarbetet om ökad användning av förnybar energi till transport, däribland sjöfart och lufttrafik, ska stärkas, så att de nordiska länderna kan nå sina energi- och klimatmål.

Utveckling av rena tekniklösningar och ett stärkt samarbete när det gäller kunskaper är nödvändigt i den gröna omställningen, sade ministrarna på mötet, där de också uttryckte stor tillfredsställelse med Nordisk Energiforsknings nya strategi, som har fokus på nya energitekniker och hållbara energilösningar.  

Ministrarna framhävde det givande samarbetet om den nordiska elmarknaden. Det är grunden för att uppnå en effektiv och välfungerande elmarknad till gagn för näringslivet och medborgarna i Norden. Ministrarna fäster därför vikt vid den fortsatta utvecklingen i den gemensamma nätplaneringen, som har fokus på nordisk nytta. Även systemhantering och integration av mer förnybar energi i näten prioriteras högt. Ministrarna fäster också vikt vid att samarbetet om ytterligare integrering av den nordiska elmarknaden fortsätter och att samarbetet om den europeiska inre marknaden vidareutvecklas. Ministrarnas närmare beslut om den samnordiska elmarknaden kan ses under rekommendationer för utvecklingen av den nordiska elmarknaden från den nordiska elmarknadsgruppen.

Energiministrarna var överens om att EU:s nyligen antagna energi- och klimatstrategi fram till 2030 kommer att spela en stor roll för energipolitiken i de nordiska länderna och i Europa och att EU:s ram för 2030 kommer att sätta press på de andra aktörerna inför COP21 i Paris nästa år.

Den danska klimat-, energi- och byggnadsministern Rasmus Helveg Pedersen slog fast att Danmark i under sitt ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2015 kommer att följa samma spår som det isländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2014 och titta på möjligheterna att använda biobränslen till transport, i synnerhet sjöfart och lufttransport. Därutöver kommer nordisk nytta i nätplaneringen och inpassning av vindkraft i elnäten att prioriteras. Energilagring och andra energitekniker till de glest befolkade områdena, i synnerhet Grönland och Färöarna, kommer också att få hög prioritet.