Øger ambitionerne i det nordiske havsamarbejde

30.10.19 | Nyhed
De nordiske klima- og miljøministrene

De nordiske klima- og miljøministrene nyter svanemerket kake på miljøministermøtet i anledning Svanemerkets 30-årsjubileum. Fra venstre: Krista Mikkonen, Finland, Gudmundur Ingi Gudbrandsson, Island, Lea Wermelin, Danmark, Helgi Abrahamsen, Færøyene, Ola Elvestuen, Norge og Isabella Lövin, Sverige.

Photographer
Magnus Fröderberg

De nordiske klima- og miljøministre nyder en svanemærket kage på miljøministermødet i anledning af Svanemærkets 30-års jubilæum. Fra venstre: Krista Mikkonen, Finland, Gudmundur Ingi Gudbrandsson, Island, Lea Wermelin, Danmark, Helgi Abrahamsen, Færøerne, Ola Elvestuen, Norge og Isabella Lövin, Sverige.

De nordiske klima- og miljøministre har underskrevet en ny erklæring for at sikre bæredygtige nordiske havområder, styrke nordisk havøkonomi og minimere effekterne af klimaforandringerne.

Norden er omgivet af hav, og de nordiske lande har en fælles interesse i at sikre vores dyrebare omgivelser.

Særligt udsatte

Havet sørger ikke kun for vigtige fødevareressourcer og vedvarende energi – det er også med til at bremse klimaforandringerne ved at optage overskudsvarme og CO2. Samtidig ved vi, at klimaforandringerne og havforsuring påvirker havene fundamentalt, og at Nordens havområder og Arktis er særligt udsatte.

Den seneste særrapport fra FN's klimapanel (IPCC) om hav og kryosfære (klodens frosne elementer, blandt andet indlandsis, havis, isbjerge, permafrost og sne) er klar i mælet: Klimaforandringerne i havet er i fuld gang lige foran os, og hvis vi ikke handler nu, kan skaderne få meget alvorlige konsekvenser.

Deling af viden

Det er stadig muligt at bremse den globale opvarmning og konsekvenserne af klimaforandringerne, men en omstilling vil kræve en stor indsats fra verdenssamfundet på kort tid.

– Alle verdens have er forbundet. Det betyder, at effektive tiltag for at bremse de igangværende ændringer i havet kræver et øget regionalt samarbejde. Hvis vi vil opfange de ændringer, der finder sted, er vi nødt til at overvåge miljøtilstanden i havområderne. Deling af viden og øget koordinering i Norden vil være både effektivt og ressourcebesparende og gøre os bedre i stand til at iværksætte de nødvendige tiltag, siger Islands minister for miljø og naturressourcer, Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Ministererklæring

Norges klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, har taget initiativ til et øget nordisk samarbejde om hav og klima. På onsdagens ministermøde underskrev de nordiske klima- og miljøministre en ny ministererklæring, som styrker samarbejdet yderligere. Havet er også et højt prioriteret område i det islandske formandskab i Nordisk Ministerråd med fokus på forurening fra plast og mikroplast.

I erklæringen udtrykker klima- og miljøministrene dyb bekymring for konklusionerne i FN's nyeste særrapport, og de understreger vigtigheden af, at vi øger ambitionerne i det globale samarbejde om klima og bæredygtig forvaltning af havene. 

Havet som kulstoflager

Ministrene understreger også vigtigheden af at reducere udledningen af drivhusgasser fra havindustrien og fremme havbaseret vedvarende energi. Desuden fremhæver de behovet for at værne om de marine økosystemer, som fungerer som naturlige kulstoflagre, og de fremhæver, at etablering af sammenhængende marine beskyttede områder og økosystembaseret forvaltning er vigtige præmisser for at kunne styrke de marine økosystemers modstandsdygtighed over for klimaforandringer og havforsuring.

Klimasamarbejde og cirkulær økonomi er dele af løsningen

En forudsætning for succes er, at verdens lande bremser udledningen af drivhusgasser. Tre af det nordiske samarbejdes vigtigste politiske tiltag "The Declaration on Nordic Carbon Neutrality", som de nordiske statsministre underskrev i Helsingfors i januar 2019, den nye nordiske vision om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige region og samarbejdserklæringen mellem de nordiske statsministre og Nordic CEOs for a Sustainable Future, har derfor et stærkt klimafokus.

En konkret og grundig opfølgning af disse var også et centralt punkt på onsdagens ministermøde.      

Desuden diskuterede klima- og miljøministrene cirkulær økonomi som en del af løsningen på klimaproblematikken, og hvilke økonomiske gevinster det kan give i Norden. Ministrene besluttede at iværksætte en undersøgelse, som skal vurdere potentialet og de påkrævede tiltag for at realisere det.

Nordisk Råd er det officielle organ for samarbejde mellem de nordiske parlamenter. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.
Contact information