Ökade ambitioner i det nordiska havssamarbetet

30.10.19 | Nyhet
De nordiske klima- og miljøministrene

De nordiske klima- og miljøministrene nyter svanemerket kake på miljøministermøtet i anledning Svanemerkets 30-årsjubileum. Fra venstre: Krista Mikkonen, Finland, Gudmundur Ingi Gudbrandsson, Island, Lea Wermelin, Danmark, Helgi Abrahamsen, Færøyene, Ola Elvestuen, Norge og Isabella Lövin, Sverige.

Photographer
Magnus Fröderberg

De nordiska klimat- och miljöministrarna avnjuter svanmärkt tårta på miljöministermötet med anledning av Svanmärkets 30-årsjubileum. Från vänster: Krista Mikkonen, Finland, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Island, Lea Wermelin, Danmark, Helgi Abrahamsen, Färöarna, Ola Elvestuen, Norge och Isabella Lövin, Sverige.

De nordiska klimat- och miljöministrarna har undertecknat en ny förklaring för att säkra hållbara nordiska hav, förstärka nordisk havsekonomi och minimera effekterna av klimatförändringarna.

Norden omges av hav och det är av gemensamt intresse för de nordiska länderna att säkra våra dyrbara omgivningar.

Speciellt utsatt

Havet sörjer inte bara för viktiga matresurser och förnybar energi - det bidrar också till att bromsa klimatförändringarna genom att ta upp överskottsvärme och koldioxid. Samtidigt vet vi att klimatförändringarna och havsförsurning påverkar haven fundamentalt och att Nordens havsområden och Arktis är speciellt utsatta.

Den senaste specialrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) om haven och kryosfären (glaciärer, snötäcken, tjäle, permafrost, havsis och isbelagda insjöar) är tydlig i sitt budskap: Klimatförändringar i havet sker redan, rakt framför våra ögon och om världen inte handlar nu, kan skadeomfånget ge mycket allvarliga konsekvenser.

Kunskapsdelning

Det är fortfarande möjligt att bromsa global uppvärmning och effekter av klimatförändringarna, men en omställning kräver en stor insats av världssamhället på kort tid.

- Alla världens hav är sammankopplade. Det betyder att effektiva åtgärder för att bromsa de pågående förändringarna i havet kräver ökat regionalt samarbete. Om vi ska fånga upp vilka förändringar som sker, måste vi övervaka miljöns tillstånd i havsområdena. Delning av kunskap och ökad samordning i Norden är både effektivt och resursbesparande och gör oss bättre i stånd att vidta nödvändiga åtgärder, säger Islands minister för miljö och naturresurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Ministerförklaring

Norges klimat- och miljöminister Ola Elvestuen har tagit initiativ till ökat nordiskt samarbete om hav och klimat. På onsdagens ministermöte undertecknade de nordiska klimat- och miljöministrarna en ny ministerförklaring som ytterligare förstärker samarbetet. Havet är också ett högt prioriterat område för det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet i år, med fokus på föroreningar från plast och mikroplast.

I sin förklaring uttrycker klimat- och miljöministrarna djup oro på grund av fynden i FN:s nyaste specialrapport och de understryker vikten av ökade ambitioner i det globala samarbetet om klimat och hållbar förvaltning av haven. 

Havet som koldioxidlager

Ministrarna betonar även vikten av att reducera klimatgasutsläpp från havsindustrin och främja havsbaserad förnybar energi. Vidare framhäver de behovet av att tillvarata marina ekosystem som fungerar som naturliga koldioxidlager och pekar på att etablering av sammanhängande marina skyddsområden och ekosystembaserad förvaltning är viktiga premisser för att kunna förstärka marina ekosystems robusthet mot klimatförändringar och havsförsurning.

Klimatsamarbete och cirkulärekonomi delar av lösningen

En förutsättning för att lyckas är att världens länder bromsar utsläppen av klimatgaser. Tre av det nordiska samarbetets viktigaste politiska dokument «The Declaration on Nordic Carbon Neutrality» som de nordiska statsministrarna skrev under i Helsingfors i januari 2019, den nya nordiska visionen som säger att Norden ska bli världens mest hållbara region och samarbetsdeklarationen mellan de nordiska statsministrarna och Nordic CEOs for a Sustainable Future, har därför ett starkt klimatfokus.

En konkret och grundlig uppföljning av dessa var också en central punkt på onsdagens ministermöte.      

Därtill diskuterade klimat- och miljöministrarna cirkulär ekonomi som en del av lösningen på klimatproblematiken och vilka ekonomiska vinster det kan ge i Norden. Ministrarna beslöt att sätta igång en utredning som värderar potentialen och vilka åtgärder som krävs för att realisera den.

Nordiska rådet är det officiella organet för samarbetet mellan de nordiska parlamenten. Rådet har 87 medlemmar som kommer från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.
Contact information