Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om den retlige stilling for fællesnordiske institutioner og deres ansatte

18.12.19 | Aftaler
Aftalen blev undertegnet den 9. december 1988 og trådte i kraft den 21. december 1989. Den oprindelige tekst blev ændret den 3. juli 2002 og trådte i kraft den 27. juli 2008. Aftalen regulerer retsstillingen for de fællesnordiske institutioner og deres ansatte.

Information

Aftalens underskriftsdato
09.12.1988
Ikrafttrædelsesdato for aftalen
21.12.1989
Lande, som har underskrevet aftalen
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk at denne tekst ikke er en officiel version, og at teksten ikke skal bruges til juridiske formål. Nordisk Ministerråd påtager sig ikke ansvaret for eventuelle fejl i teksten.

___________________

 

Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer,

 

som er enige om at fremme det nordiske samarbejde,

 

som konstaterer, at der som et led i dette arbejde gennem Nordisk Ministerråd er oprettet offentligretlige fællesnordiske institutioner med nordisk ansat personale og forudsætter, at sådanne også vil blive oprettet i fremtiden,

 

som finder det ønskeligt at få ensartede regler om disse institutioners retsstilling, herunder løn- og arbejdsvilkår for institutionernes ansatte,

 

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Hver fællesnordisk institution, der er oprettet og finansieret af Nordisk Ministerråd, er et selvstændigt retssubjekt med samme retlige handleevne som andre juridiske personer i det land, hvor institutionen har sit sæde. Således kan den erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre samt være part i en retssag. ​​​​​

Artikel 2 [1]

Ved ansættelse af nordiske statsborgere i ledende stillinger i den enkelte institution skal der søges at opnå en rimelig fordeling af stillingerne mellem de nordiske lande.

Artikel 3

Nordisk Ministerråd eller den Ministerrådet bemyndiger, fastsætter arbejdsinstruks og reglement for personalet ved en nordisk institution. Af reglementet skal det fremgå, hvilket eller hvilke organer, der er ansættelsesmyndighed for institutionen.

 

Før instruks eller reglement fastsættes, skal der gives vedkommende personaleorganisationer lejlighed til at udtale sig.

Artikel 4

Hver af de kontraherende stater forpligter sig til at lade tjenestetiden i en institution medregne som tilsvarende statslig tjeneste udført i hjemlandet. Statsansat personale, som får tidsbegrænset ansættelse ved en institution, bevilges tjenestefrihed i den tid ansættelsen varer.

 

Ved tidsbegrænset ansættelse forstås ansættelse, der ikke overstiger otte år

Artikel 5

Ansættelse ved en nordisk institution sker ved skriftlig aftale mellem Nordisk Ministerråd eller den, som Ministerrådet udpeger, og den ansatte. Dersom Ministerrådet ikke har truffet beslutning om andet, skal aftalen udformes i overensstemmelse med den normalkontrakt, som ministerrådet har fastsat.

 

Ministerrådet fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for personalet ved fællesnordiske institutioner. Almindelige ansættelsesvilkår, der ikke er omfattet af foranstående, fastsættes eller ændres efter forhandlinger mellem den statslige myndighed, der har arbejdsgiveransvar for spørgsmål vedrørende almindelige løn- og ansættelsesvilkår for statsansatte i det land, hvor institutionen er beliggende, og repræsentanter for vedkommende personaleorganisationer. Inden sådanne forhandlinger påbegyndes, skal spørgsmålet behandles af det nordiske løn- og personaleudvalg.

Artikel 6

Hvert tjenesteland forpligter sig til at optage ansatte ved institutionerne som medlemmer i den statslige pensionsordning i tjenestelandet på de samme vilkår, som gælder for tilsvarende stillinger inden for statens tjeneste i tjenestelandet, såfremt ikke andet er aftalt med den ansatte.

 

Overenskomster, som er eller måtte blive indgået mellem de nordiske lande om samordning af rettigheder indtjent i statslige eller tilsvarende pensionsordninger, skal også gælde for de ansatte ved institutionerne, som har pensionsrettigheder i de nordiske lande, der har tiltrådt overenskomsten.

Artikel 7

Tvister om fortolkning eller anvendelse af en ansættelsesaftale skal afgøres af et voldgiftsnævn, dersom parterne ikke kan blive enige om andet.

 

Nedsættelse af et voldgiftsnævn sker på begæring af en af de tvistende parter. Voldgiftsnævnet skal bestå af 3 medlemmer. Af disse udnævner hver af de tvistende parter eet. De af parterne udnævnte medlemmer udnævner derefter det tredie medlem, der bliver voldgiftsnævnets formand. Dersom de af parterne udnævnte medlemmer ikke kan blive enige om, hvem der skal være det tredie medlem, skal formanden for arbejdsretten i tjenestelandet anmodes om at udpege dette.

 

Voldgiftskendelsen skal afgives skriftligt og undertegnes af voldgiftsnævnets medlemmer.
Voldgiftsnævnet fastsætter i øvrigt selv sine procedureregler.

 

Voldgiftsnævnets honorar fastsættes af Nordisk Ministerråd efter indstilling fra nævnet.
Nævnet bestemmer, hvorledes omkostningerne ved voldgiftsproceduren skal fordeles mellem parterne.

Artikel 8

Nordisk Ministerråd kan beslutte, at aftalen også bringes i anvendelse ved institutioner, der ikke finansieres over det nordiske budget, men som på anden måde har en fællesnordisk offentlig finansiering. 

 

Nordisk Ministerråd kan beslutte, at bestemmelserne i denne aftale kun delvis skal anvendes ved en bestemt institution. 

Artikel 9

Aftalen træder i kraft 30 dage efter den dag, da samtlige kontraherende parter har givet det norske udenrigsministerium meddelelse om deres godkendelse af aftalen. 

 

Det norske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende parter om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for aftalens ikrafttrædelse. 

 

Ved aftalens ikrafttrædelse bortfalder aftale af 31. januar 1974 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om de ansattes retsstilling ved nordiske institutioner. 

Artikel 10

En kontraherende part kan opsige aftalen ved skriftlig meddelelse herom til det norske udenrigsministerium, som underretter de øvrige kontraherende parter om modtagelsen af meddelelsen og om dens indhold. 

 

En opsigelse gælder kun den part, som har afgivet den, og den får virkning seks måneder efter den dag, da det norske udenrigsministerium har modtaget meddelelsen om opsigelsen. 

Artikel 11

Originalteksten til denne aftale deponeres i det norske udenrigsministerium, der tilstiller de øvrige kontraherende parter bekræftede genparter heraf. 

 

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede repræsentanter undertegnet denne aftale. 
Udfærdiget i Stockholm den 9. december 1988 i et eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme gyldighed. 

___________________

[1] Ændret ordlyd 2002