Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

18.12.19 | Avtal
Avtalet undertecknades den 9 december 1988 och trädde i kraft den 21 december 1989. Den ursprungliga texten har ändrats den 3 juli 2002, och trädde i kraft den 27 juli 2008. Avtalet reglerar rättsställningen för de samnordiska institutionerna och deras anställda.

Information

Signing of agreement
09.12.1988
Effective date for the agreement
21.12.1989
Signing countries
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

Friskrivning

Observera att denna text inte är en officiell version och att texten inte ska användas för juridiska ändamål. Nordiska ministerrådet tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i texten.

___________________

 

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige,

 

vilka är ense om att främja det nordiska samarbetet,

 

vilka konstaterar att det som ett led i detta arbete genom Nordiska ministerrådet har upprättats offentligrättsliga samnordiska institutioner med nordisk anställd personal och förutsätter att sådana också kommer att upprättas i framtiden,

 

vilka finner det önskvärt att få enhetliga regler om dessa institutioners rättsliga ställning, däribland löne- och arbetsvillkor för institutionernas anställda,

 

har ingått följande avtal.

Artikel 1

Varje samnordisk institution som är upprättad och finansierad av Nordiska ministerrådet är ett självständigt rättssubjekt med samma rättsliga handlingsförmåga som andra juridiska personer i det land där institutionen har sitt säte. Således kan den förvärva och avhända sig fast egendom och lösöre samt vara part i en rättssak.

Artikel 2 [1]

Vid anställning av nordiska medborgare i ledande befattningar i den enskilda institutionen skall eftersträvas en rimlig fördelning av befattningar mellan de olika nordiska länderna.

Artikel 3

Nordiska ministerrådet eller den ministerrådet bemyndigar fastställer instruktion och arbetsordning för personalen vid en nordisk institution. Av arbetsordningen skall framgå vilket eller vilka organ som skall anställa personalen vid institutionen.

 

Innan instruktion eller arbetsordning fastställes skall berörda personalorganisationer ges tillfälle att uttala sig.

Artikel 4

Envar av de avtalsslutande staterna förbinder sig att låta tjänstetiden i en institution tillgodoräknas som motsvarande statlig tjänst i hemlandet. Statsanställd personal som får tidsbegränsad anställning vid en institution beviljas tjänstledighet under den tid anställningen varar.

 

Med tidsbegränsad anställning avses sådan anställning som inte överstiger åtta år.

Artikel 5

Anställning vid en nordisk institution sker genom skriftligt avtal mellan Nordiska ministerrådet eller den som ministerrådet har utsett och den anställde. Om ministerrådet inte har beslutat om annat, skall avtalet utformas enligt det normalkontrakt som ministerrådet har fastställt.

 

Ministerrådet fastställer löne- och anställningsvillkor för personalen vid samnordiska institutioner. Allmänna anställningsvillkor för personalen vid en institution fastställs eller ändras efter förhandlingar mellan den statliga myndighet som har arbetsgivaransvar för frågor om allmänna anställnings- och arbetsvillkor för statsanställda i det land där institutionen är belägen och företrädare för berörda personalorganisationer. Innan sådana förhandlingar påbörjas skall frågan behandlas av det nordiska löne- och personalutskottet.

Artikel 6

Varje tjänstgöringsland förbinder sig att ta in anställda vid institutionerna som medlemmar i tjänstgöringslandets statliga pensionsordning på samma villkor som gäller för motsvarande statliga tjänster i tjänstgöringslandet såvida icke annat är avtalat med den anställde.

 

Överenskommelse, som ingåtts eller som kan komma att ingås mellan de nordiska länderna om samordning av rättigheter intjänade i statliga eller motsvarande pensionsordningar, skall även gälla för de anställda vid institutionerna som har pensionsrättigheter i de nordiska länder, vilka tillträtt överenskommelsen.

Artikel 7

Tvist om tolkning eller tillämpning av ett anställningsavtal skall avgöras av en skiljenämnd om parterna inte kommer överens om annat.

 

En skiljenämnd inrättas på begäran av någon av de tvistande parterna och skall bestå av tre ledamöter. Av dessa utser vardera parten en ledamot. De av parterna utsedda ledamöterna utser därefter en tredje ledamot, som skall vara skiljenämndens ordförande. Om de av parterna utsedda ledamöterna icke kan enas om vem som skall vara den tredje ledamoten, skall chefen för arbetsdomstolen i tjänstgöringslandet anmodas att utse denne.

 

Skiljedom skall avfattas skriftligen och undertecknas av skiljenämndens ledamöter.

 

Skiljenämnden fastställer i övrigt själv reglerna för förfarandet.

 

Arvode till skiljenämnden fastställs av Nordiska ministerrådet efter förslag från nämnden.

 

Nämnden beslutar hur kostnaderna för skiljenämndsförfarandet skall fördelas mellan parterna.

Artikel 8

Nordiska ministerrådet kan besluta att avtalet även tillämpas beträffande institutioner som inte finansieras över den nordiska budgeten, men som på annat sätt har en samnordisk offentlig finansiering.

 

Nordiska ministerrådet kan besluta att bestämmelserna i detta avtal endast delvis skall tillämpas beträffande en enskild institution.

Artikel 9

Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande parter har meddelat det norska utrikesdepartementet, att de har godkänt avtalet.

 

Det norska utrikesdepartementet underrättar de övriga avtalsslutande parterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för avtalets ikraftträdande.

 

Vid avtalets ikraftträdande upphör avtalet den 31 januari 1974 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner att gälla.

Artikel 10

En avtalsslutande part kan säga upp avtalet genom ett skriftligt meddelande till det norska utrikesdepartementet, som underrättar de övriga avtalsslutande parterna om mottagandet av sådant meddelande och dess innehåll.

 

En uppsägning gäller endast den part, som har gjort den, och får verkan sex månader efter den dag då det norska utrikesdepartementet mottagit meddelandet om uppsägningen.

Artikel 11

Originaltexten till detta avtal deponeras hos det norska utrikesdepartementet, som tillställer de övriga avtalsslutande parterna bestyrkta kopior därav.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

 

Utfärdat i Stockholm den 9 december 1988 i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska språken, vilka samtliga texter har samma giltighet.

___________________

[1] Ny ordalydelse 2002.