Avtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om rettsstilling for samnordiske institusjoner og deres ansatte

18.12.19 | Avtale
Avtalen ble undertegnet 9. desember 1988 og trådte i kraft 21. desember 1989. Den opprinnelige teksten ble endret 3. juli 2002, og endringene trådte i kraft 27. juli 2008. Avtalen regulerer de samnordiske institusjonenes og deres ansattes rettsstilling.

Informasjon

Signing of agreement
09.12.1988
Effective date for the agreement
21.12.1989
Signing countries
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

Ansvarsfraskrivelse

Vær oppmerksom på at denne teksten ikke er en offisiell versjon, og at den ikke skal brukes i juridisk sammenheng. Nordisk ministerråd tar ikke ansvar for eventuelle feil i teksten.

___________________

 

Regjeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

 

som er enige om å fremme det nordiske samarbeidet,

 

som konstaterer at det som et ledd i dette arbeidet gjennom Nordisk Ministerråd er opprettet offentlig- rettslige samnordiske institusjoner med nordisk ansatt personale, og forutsetter at slike vil bli opprettet i fremtiden,

 

som finner det ønskelig å få ensartede regler om disse institusjoners rettsstilling, herunder lønns- og arbeidsvilkår for institusjonenes ansatte,

 

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Hver samnordisk institusjon som er opprettet og finansiert av Nordisk Ministerråd er et selvstendig rettssubjekt med samme rettslige handleevne som andre juridiske personer i det land hvor institusjonen har sitt sete. Således kan den erhverve og avhende fast eiendom og løsøre samt være part i en rettssak.

Artikkel 2 [1]

Ved ansettelser av nordiske statsborgere i ledende stillinger i den enkelte institusjon, skal man søke å oppnå en rimelig fordeling av stillinger mellom de nordiske land.

Artikkel 3

Nordisk Ministerråd eller den Ministerrådet bemyndiger fastsetter arbeidsinstruks og reglement for personalet ved en nordisk institusjon. Av reglementet skal det fremgå hvilket eller hvilke organer som er ansettelsesmyndighet for institusjonen.

 

Før instruks eller reglement fastsettes, skal vedkommende personalorganisasjoner gis anledning til å uttale seg.

Artikkel 4

Hver av de kontraherende stater forplikter seg til å la tjenestetiden i en institusjon medregne som tilsvarende statstjeneste utført i hjemlandet. Statsansatt personale som får tidsbegrenset ansettelse i en institusjon gis tjenestefrihet i den tid ansettelsen varer.

 

Med tidsbegrenset tjeneste forstås ansettelse som ikke overstiger åtte år.

Artikkel 5

Ansettelse ved en nordisk institusjon skjer ved skriftlig avtale mellom ministerrådet eller den som ministerrådet har utsett og den ansatte. Dersom ministerrådet ikke har fattet vedtak om noe annet, skal avtalen utformes i overensstemmelse med den normalkontrakt som ministerrådet har fastsatt.

 

Ministerrådet fastsetter lønns- og ansettelsesvilkår for personalet ved samnordiske institusjoner. Almenne ansettelsesvilkår som ikke dekkes herav fastsettes eller endres etter forhandlinger mellom den statlige myndighet som har arbeidsgiveransvar for spørsmål om almenne ansettelses- og arbeidsvilkår for statsansatte i det land der institusjonen er beliggende og representanter for berørte personalorganisasjoner. Før man starter slike forhandlinger skal spørsmålet behandles av det nordiske lønns- og personalutvalget.

Artikkel 6

Hvert tjenesteland forplikter seg til å ta ansatte ved institusjonene inn som medlemmer i den statlige pensjonsordning i tjenestelandet på samme vilkår som gjelder for tilsvarende stillinger i statens tjeneste i tjenestelandet såfremt ikke annet er avtalt med den enkelte ansatte.

 

Overenskomst som er eller måtte bli inngått mellom de nordiske land om samordning av rettigheter opptjent i de statlige eller tilsvarende pensjonsordninger, skal også gjelde for de ansatte ved institusjonene som har pensjonsrettigheter i de nordiske land som har tiltrådt overenskomsten.

Artikkel 7

Tvister om fortolkning eller anvendelse av en ansettelsesavtale skal avgjøres av en voldgiftsnemnd, dersom partene ikke kan bli enige om noe annet.

 

Opprettelse av en voldgiftsnemnd skjer på begjæring av en av de tvistende parter. Voldgiftsnemnden skal ha tre medlemmer. Av disse oppnevner hver av de tvistende parter et. De av partene oppnevnte medlemmer oppnevner den tredje, som blir voldgiftsnemndens formann. Dersom de av partene oppnevnte medlemmer ikke blir enige om hvem som skal være det tredje medlemmet, skal formannen for arbeidsretten i tjenestelandet anmodes om å utpeke dette.

 

Voldgiftskjennelsen skal avgis skriftlig og undertegnes av medlemmene i voldgiftsnemnden.

 

Voldgiftsnemnden fastsetter ellers selv sine prosedyreregler.

 

Voldgiftsnemndens honorar fastsettes av Nordisk Ministerråd etter innstilling fra nemnden.

 

Nemnden bestemmer hvordan omkostningene ved voldgiftsprosedyren skal fordeles mellom partene.

Artikkel 8

Nordisk Ministerråd kan beslutte at avtalen også anvendes ved institusjoner som ikke finansieres over det nordiske budsjett, men som på annen måte har en samnordisk offentlig finansiering.

 

Nordisk Ministerråd kan beslutte at bestemmelsene i denne avtale bare delvis skal anvendes ved en bestemt institusjon.

Artikkel 9

Denne avtale trer i kraft tretti dager etter den dag samtlige kontraherende parter har gitt det norske utenriksdepartement meddelelse om deres godkjenning av avtalen.

 

Det norske utenriksdepartement underretter de øvrige kontraherende parter om mottakelsen av disse meddelelser og om tidspunktet for avtalens ikrafttreden.

 

Ved ikrafttreden av avtalen oppheves avtale av 31. januar 1974 om avtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om de ansattes rettsstilling ved nordiske institusjoner.

Artikkel 10

En avtalepart kan si opp avtalen ved skriftlig meddelelse om dette til det norske utenriksdepartement, som underretter de øvrige kontraherende parter om mottakelsen av meddelelsen og om dens innhold.

 

En oppsigelse gjelder bare for den part som har avgitt den og blir gyldig seks måneder etter den dag det norske utenriksdepartement mottok meddelelsen om oppsigelsen.

Artikkel 11

Originalteksten til denne avtale deponeres i det norske utenriksdepartement som tilstiller de øvrige avtaleparter bekreftede kopier av denne.

 

Til bekreftelse av dette har undertegnede befullmektigede representanter undertegnet denne avtale.

 

Utferdiget i Stockholm den 9. desember 1988 i ett eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, som alle har samme gyldighet.

___________________

[1] Ny ordlyd 2002