Fluorattujen yhdisteiden terveysvaikutukset maksavat miljardeja euroja vuosittain

14.03.19 | Uutinen
PFASs is large group of substances used in a wide range of industrial applications as well as in consumer products such as winter jackets to make them water- grease- and dirt repellent.

PFASs is large group of substances used in a wide range of industrial applications as well as in consumer products such as winter jackets to make them water- grease- and dirt repellent.

Valokuvaaja
Jumpstory

PFAS-yhdisteillä tarkoitetaan laajaa joukkoa yhdisteitä, joita käytetään hyvin monenlaisissa teollisissa sovelluksissa sekä kuluttajatuotteissa. Esimerkkeinä ovat talvitakeissa käytettävät vettä, rasvaa ja likaa hylkivät aineet.

PFAS-yhdisteitä on nykyisin lähes kaikkien ihmisten kehossa. Uuden pohjoismaisen raportin mukaan yhdisteiden terveysvaikutukset maksavat Pohjoismaille arviolta 2,8–4,6 miljardia euroa ja kaikille Eta-maille arviolta 52–84 miljardia euroa vuodessa.

Per- ja polyfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) – joista käytetään myös nimitystä fluoratut yhdisteet – ovat laaja joukko yhdisteitä. PFAS-yhdisteitä käytetään hyvin monenlaisissa teollisissa sovelluksissa ja kuluttajatuotteissa, koska niillä on vettä, rasvaa ja likaa hylkiviä ominaisuuksia.

Laajaa altistumista

Fluoratut yhdisteet ovat olleet kansainvälisen huomion keskipisteessä jo jonkin aikaa. Ne hajoavat ympäristössä erittäin hitaasti, ja osa niistä on biologisesti kertyviä ja myrkyllisiä. Yhdisteiden rajoittamiseksi onkin solmittu kansainvälisiä sopimuksia ja EU-asetuksia, mutta niille altistutaan yhä.

PFAS-yhdisteiden käyttö on laajaa, ja ne ovat ympäristöön päädyttyään hyvin pysyviä. PFAS-yhdisteitä on nykyisin lähes kaikkien ihmisten kehossa, ja niille altistutaan pääasiassa juomaveden välityksellä. Muitakin altistumislähteitä on. Kun PFAS-yhdisteitä pääsee ympäristöön, riskinä ovat hyvin pitkäkestoiset ongelmat, jotka johtuvat esimerkiksi pinta- ja pohjavesien sekä myöhemmin juomaveden saastumisesta. Tämän vuoksi terveys- ja ympäristöongelmat voivat kasaantua ja jatkua pitkään.

Merkittäviä kustannuksia

Fluoratuille yhdisteille altistumiseen liitetään yhä enemmän terveysvaikutuksia. Löydökset antavat aihetta olettaa, että myös altistumisen kustannukset ovat huomattavat.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on jo käytetty satoja miljoonia euroja juomaveden käsittelymenetelmien päivittämiseen ja fluorattujen yhdisteiden pilaaman maa-aineksen kunnostamiseen. Jos Pohjoismaiden kaikki saastuneiksi arvioidut alueet käsiteltäisiin, se maksaisi 46 miljoonaa–11 miljardia euroa. Eta-alueen vastaava luku on arviolta 17–171 miljardia euroa. Raportin kirjoittajat korostavat, että arvioihin liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella on kuitenkin vahvaa näyttöä siitä, että vähimmäisarviot ylitetään ja että ympäristöön liittyvien kustannusten paras arvio on 10–20 miljardin euron luokkaa koko Eta-alueella.

Tietämyksen lisäämistä

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietämystä kustannuksista ja pitkän aikavälin ongelmista, joita fluorattujen yhdisteiden käyttö voi aiheuttaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Tieto voi toimia kimmokkeena uusille riskienhallintatoimille.

Hankkeen toteuttivat Milieu- ja EMRC-yritysten konsultit, ja sen rahoittivat Pohjoismaiden ministerineuvosto, Ruotsin kemikaalivirasto ja Tanskan ympäristönsuojeluvirasto. Hanketta tukivat lisäksi Norjan ja Islannin ympäristövirastot. 

Muita NordPub-julkaisualustalla olevia PFAS-raportteja: