Fluorerade ämnen förorenar för miljarder euro varje år

14.03.19 | Nyhet
PFASs is large group of substances used in a wide range of industrial applications as well as in consumer products such as winter jackets to make them water- grease- and dirt repellent.

PFASs is large group of substances used in a wide range of industrial applications as well as in consumer products such as winter jackets to make them water- grease- and dirt repellent.

Photographer
Jumpstory

PFAS är en stor grupp av fluorerade ämnen som finns både i ett flertal produkter inom industrin och i konsumentprodukter, bland annat i vinterjackor för att göra dem vatten-, fett- och smutsavvisande.

Nästan alla människor har i dag så kallade PFAS-ämnen i kroppen. I en ny nordisk rapport uppskattas de årliga hälsorelaterade kostnaderna till 2,8–4,6 miljarder euro för de nordiska länderna och 52–84 miljarder euro för samtliga EES-länder.

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), även kända som fluorerade alkylsubstanser eller fluorerade ämnen, är en stor grupp av ämnen som finns både i ett flertal produkter som används inom industrin och i konsumentprodukter, bland annat i vinterjackor för att göra dem vatten-, fett- och smutsavvisande.

Utbredd användning

Fluorerade ämnen har länge legat överst på den internationella dagordningen. Ämnena bryts ner ytterst långsamt i miljön och några av dem är bioackumulerande och toxiska. Man har därför ingått internationella avtal och antagit EU-förordningar, men exponeringen fortsätter.

Användningen av PFAS är utbredd och ämnena är mycket persistenta i miljön. Nästan alla människor har i dag PFAS i kroppen. Exponeringen sker främst genom förorening av dricksvatten, men det finns också andra exponeringsvägar. När dessa ämnen släpps ut i miljön finns det en risk för långsiktiga problem på grund av förorening av t.ex. yt- och grundvatten och i ett senare skede förorening av dricksvatten. Det kan därför uppstå långvariga hälso- och miljöproblem.

Betydande kostnader

Allt fler negativa hälsoeffekter har kopplats till exponeringen av fluorerade ämnen. Resultaten visar att kostnaderna är betydande.

I Europa och USA har hundratals miljoner euro redan använts för att uppgradera dricksvattenrening och sanering av mark som förorenats av fluorerade ämnen. Om man skulle sanera alla områden i Norden som uppskattas vara förorenade skulle det kosta mellan 46 miljoner och 11 miljarder euro. Motsvarande siffra för EES uppskattas till 17–171 miljarder euro. Rapportens författare understryker att det finns en ganska stor osäkerhet i uppskattningarna. Litteraturgenomgången utgör dock en god grund för slutsatsen att de lägre uppskattningarna kommer att överskridas och att 10–20 miljarder euro för hela EES är en rimlig uppskattning av de miljörelaterade kostnaderna.

Att öka kännedomen

I studien görs en bedömning som är avsedd att användas till att öka kännedomen om kostnader och långsiktiga problem som användningen av fluorerade ämnen kan orsaka för miljön och människors hälsa. Uppgifterna kan ligga till grund för det fortsatta arbetet med riskhantering av fluorerade ämnen.

Projektet genomfördes av konsulter från företagen Milieu och EMRC och finansierades av Nordiska ministerrådet, Kemikalieinspektionen i Sverige och Miljøstyrelsen i Danmark. Projektet fick också stöd av Miljødirektoratet i Norge och Islands miljömyndighet Umhverfisstofnun. 

Fler PFAS-rapporter på NordPub: