Fluorerte stoffer forurenser for milliarder av euro hvert år

14.03.19 | Nyhet
PFASs is large group of substances used in a wide range of industrial applications as well as in consumer products such as winter jackets to make them water- grease- and dirt repellent.

PFASs is large group of substances used in a wide range of industrial applications as well as in consumer products such as winter jackets to make them water- grease- and dirt repellent.

Photographer
Jumpstory

PFASer er en stor gruppe stoffer som brukes i omfattende grad i industri og forbrukerprodukter som for eksempel vinterjakker for å gjøre dem vann-, fett- og skittavstøtende.

Nesten alle mennesker har såkalte PFAS-stoffer i kroppen i dag. En ny nordisk rapport anslår de årlige helserelaterte kostnadene til 2,8–4,6 milliarder euro for de nordiske landene og 52–84 milliarder euro for alle EØS-land.

Perfluoralkyl- og polyfluoralkylforbindelser (PFASer), også kjent som fluoralkylstoffer (eller fluorerte stoffer), er en stor gruppe stoffer som brukes i omfattende grad i industri og i forbrukerprodukter som skal være vann-, fett- og skittavstøtende.

Utbredt

Fluorerte stoffer har stått øverst på den internasjonale dagsordenen en stund. Stoffene brytes ned veldig langsomt i miljøet, og noen av dem er bioakkumulative og giftige. Internasjonale avtaler og EU-reguleringer har derfor blitt innført, men eksponering forekommer fortsatt.

Bruken av PFASer er utstrakt, og disse stoffene er svært persistente i miljøet. Nesten alle mennesker har PFASer i kroppen i dag. Eksponering skjer primært gjennom forurensning av drikkevann, men også via andre kanaler. Når disse stoffene blir sluppet ut i miljøet, kan det føre til langsiktige problemer på grunn av forurensning av for eksempel overflate- og grunnvann og på et senere stadium forurensning av drikkevann. Helse- og miljøproblemer kan derfor bygge seg opp og vare lenge.

Betraktelige kostnader

Et økende antall helseeffekter har blitt koblet til eksponering for fluorerte stoffer. Funnene indikerer at kostnadene er av vesentlig størrelse.

Last ned rapporten Cost of Inaction Report her

I Europa og USA har man allerede bukt flere hundre millioner euro på oppgradering av drikkevannsrensingen og sanering av jord som er forurenset med fluorerte stoffer. Hvis alle de anslått forurensede områdene skulle behandles, ville kostnadene beløpe seg til mellom 46 millioner og 11 milliarder euro for de nordiske landene. Forfatterne bak rapporten understreker at det er knyttet ganske stor usikkerhet til anslagene. Men basert på gjennomgangen av tilgjengelig forskning er det solid grunnlag for å konkludere med at de lavere estimatene vil bli overskredet, og at et beste estimat i størrelsesorden 10–20 milliarder euro er plausibelt for miljørelaterte kostnader.

For økt bevissthet

Denne studien presenterer et anslag som skal øke bevisstheten om kostnadene og de langsiktige problemene bruken av fluorerte stoffer kan forårsake for miljøet eller menneskers helse. Informasjonen kan brukes i arbeidet med videre risikohåndtering av fluorerte stoffer.

Prosjektet ble utført av konsulenter fra selskapene Milieu og EMRC og finansiert av Nordisk ministerråd, den svenske Kemikalieinspektionen og den danske Miljøstyrelsen. Det norske Miljødirektoratet og islandske Umhverfisstofnun har også støttet arbeidet med dette prosjektet. 

Flere PFAS-raporter på NordPub: