Deklaration om hållbar råmaterialförsörjning i de nordiska länderna

14.09.21 | Deklaration
Vi vill säkerställa en hållbar råmaterialförsörjning i de nordiska länderna

Information

Vedertaget
16.09.2021
Plats
Helsingfors

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, bekräftar i sin senaste rapport att klimatförändringen redan är här och de negativa effekterna ökar. Ambitionsnivån behöver öka snabbt världen över och de nordiska länderna ska vara ledande i omställningen mot hållbara cirkulära och klimatneutrala samhällen. Bekämpningen av klimatförändringen och den gröna omställningen förutsätter en kraftig elektrifiering av samhället. Det finns tekniska lösningar men det behövs viktiga metaller och mineral för att genomföra dem. Den globala undantagssituationen har visat att samhället är beroende av teknologikritiska råmaterial som sällsynta jordartsmetaller, av vidareförädlingen av dem och produkternas värdekedjor. Samtidigt måste hanteringen i alla led säkerställa att även andra miljömål beaktas.

 

Den 25 juni 2020 presenterade statsminister Sanna Marin Finlands initiativ till nordiskt samarbete kring försörjningsberedskap för sina statsministerkolleger. Finland kommer att utveckla försörjningsberedskapen och beredskapsarbetet i egenskap av ordförande för de flesta nordiska samarbetsformer 2021. En hållbar och ansvarsfull råmaterialförsörjning är en av grundpelarna i ett tryggt samhälle.

 

De nordiska forskningsorganisationerna har samlat information om mineralreserverna, produktionen och behovet av råmaterial nationellt. Även potentialen hos sekundära råmaterialkällor har identifierats. På detta sätt identifieras såväl informationsbehoven som behoven inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Vi vill att de nordiska länderna satsar på samarbete och dialog samt på insamling av förutseende information för att de nordiska ländernas råmaterialförsörjning ska vara stabil, spårbar och ansvarsfull. Man ska också kunna förbereda sig på eventuella utmaningar i rätt tid. De nordiska ländernas olika organisationer har stark kompetens och utnyttjandet av kompetensen i olika former av samarbete främjar hållbara lösningar och tillvägagångssätt. De nordiska länderna har möjlighet att vara föregångare och främja även globala standarder och certifieringssystem.

 

Det globala råmaterialbehovet kommer enligt prognoser att fördubblas till år 2060, och hållbar råmaterialförsörjning är samtidigt beroende av främjandet av cirkulär ekonomi. Norden ska tänka cirkulärt. Vi bör uppfylla våra behov resurseffektivt, och förbruka mindre för att uppnå mer.

 

En hållbar och cirkulär mineralekonomi förutsätter en kontinuerlig dialog mellan den privata och den offentliga sektorn och på olika organisationsnivåer. Nordiska ministerrådets generalsekreterare får i uppdrag att säkerställa att dialogen och informationsutbytet mellan de nordiska länderna också sker målinriktat och långsiktigt inom ramen för ministerrådet.