Förklaring om utsläppsfria sjöfartsrutter

03.05.22 | Deklaration
De nordiska klimat- och miljöministrarna antog på sitt möte i Oslo den 3 maj 2022 följande förklaring om utsläppsfria sjöfartsrutter.

Information

Adopted
03.05.2022
Location
Oslo

Vi nordiska klimat- och miljöministrar från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Färöarna, Grönland och Åland

 

påminner om det nordiska samarbetets vision om att vara världens mest hållbara och integrerade region

erkänner behovet av att göra stora ansträngningar för att påskynda transportsektorns gröna omställning och minimera effekterna på klimat och miljö, inbegripet satsningar på fossilfria transporter, vilket även inbegriper utfasning av fossila bränslen inom den nordiska sjöfartssektorn som transporterar människor och varor till, från och mellan våra länder

påminner om Parisavtalets temperaturmål och bekräftandet på COP26 av att fullfölja ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader över förindustriella nivåer och om Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) antagande 2018 av en utgångsstrategi för minskning av växthusgasutsläpp från fartyg samt om det pågående arbetet med att se över strategin och dess utsläppsmål senast 2023

påminner också om deklarationen om utsläppsfri sjöfart senast 2050 som antogs på COP26, där undertecknarna åtog sig att stärka de globala insatserna i bland annat IMO för att uppnå utsläppsfri internationell sjöfart senast 2050

påminner dessutom om Clydebankdeklarationen som antogs på COP26, där undertecknarna gemensamt åtog sig att fortsätta ansträngningarna för att stödja skapandet av minst sex gröna korridorer, vilket innebär utsläppsfria sjöfartsrutter mellan två (eller flera) hamnar före mitten av detta årtionde

noterar de mycket oroande resultaten från IMO:s fjärde växthusgasstudie 2020, där det bedöms att om inga ytterligare åtgärder vidtas förväntas utsläppen från den internationella sjöfarten utgöra 90–130 procent av 2008 års utsläppsnivåer år 2050

är eniga om att en global tillgång till rena marina bränslen, utsläppsfria fartyg, alternativa framdrivningssystem och tillgång till infrastruktur på land för att stödja dessa är absolut nödvändigt för en snabb omställning till ren internationell sjöfart

är också eniga om fördelarna med att det nordiska samarbetet intar en ledande roll i sjöfartssektorns omställning, bland annat genom att stödja utfasningen av fossila bränslen från större delen av den omfattande nordiska färjetrafiken före 2030

är dessutom eniga om att stödja skapandet av utsläppsfria sjöfartsrutter för färjetrafik mellan de nordiska länderna

beslutar att inrätta ett pilotprojekt för att identifiera sådana rutter och intresserade aktörer från sjöfartsnäringen som vill ingå partnerskap för att förverkliga utsläppsfri sjöfart på dessa rutter. Pilotprojektet bör skapa gynnsamma förutsättningar för att skaffa erfarenhet av rena marina bränslen.

 

Espen Barth Eide 

klimat- och miljöminister, Norge

 

Annika Strandhäll

klimat- och miljöminister, Sverige

 

Guðlaugur Þór Þórðarson

miljö-, energi- och klimatminister, Island

 

Lea Wermelin 

miljöminister, Danmark

 

Emma Kari

miljö- och klimatminister, Finland

 

Kalistat Lund

minister för jordbruk, självförsörjning, energi och miljö, Grönland

 

Magnus Rasmussen

ministeriet för miljö, industri och handel, Färöarna

 

Alfons Röblom

utvecklingsminister, Åland