Dansk alderspensjon

Dansk alderspension
Her kan du lese om reglene for dansk alderspensjon (folkepension).

I Danmark finnes det flere typer pensjon. Nedenfor kan du lese om den danske alderspensjonen (folkepension). Du kan lese om andre danske pensjoner på siden om pensjonssystemet i Danmark.

Har du rett til dansk alderspensjon?

Du opptjener som hovedregel rett til dansk folkepensjon når du bor eller jobber i Danmark. Hvis du bor i Danmark og jobber i et annet nordisk land, vil du som hovedregel tjene opp rett til trygdeytelser i landet du jobber i. Hvis du jobber i to eller flere land eller er utstasjonert i et annet nordisk land, bør du kontakte myndighetene hvis du er i tvil om hvor du opptjener rett til trygdeytelser. I Danmark skal du kontakte Udbetaling Danmarks kontor for internasjonal sosial sikring.

Hvordan opptjener du rett til dansk pensjon?

Du opptjener rett til dansk pensjon på bakgrunn av den tiden du har bodd i Danmark fra du fylte 15 år til du når folkepensjonsalderen eller blir tilkjent seniorpensjon eller uføretrygd.

Du har rett til full folkepensjon hvis du har hatt 40 boår i opptjeningsperioden. Hvis ikke kan du ha rett til en del av folkepensjonen – også kalt “brøkpensjon”. Din brøkpensjon blir beregnet på bakgrunn av den tiden du har bodd i Danmark i opptjeningsperioden. Er du født 1. juli 1958 eller senere, må du ha bodd i Danmark i 9/10 av tiden fra du fylte 15 år til du når folkepensjonsalderen, for å få rett til full folkepensjon. 

Hvis du har vært medlem i en trygdeordning i utlandet i en periode mens du har bodd i Danmark, teller ikke denne perioden med i beregningen av din danske botid. Du har imidlertid ikke rett til å få dansk folkepensjon hvis din danske opptjeningstid er under 1 år.

Når kan du få utbetalt dansk alderspensjon?

Når du kan gå av med pensjon, avhenger av når du ble født. For tiden er pensjonsalderen mellom 66 og 68 år.

Du har mulighet for å utsette din folkepensjon. Jo lenger du utsetter pensjonen, desto større blir alderspensjonen din.

Hvordan søker du om alderspensjon?

Folkepensjon blir ikke utbetalt automatisk. Du må derfor søke selv. Du kan søke folkepensjon et halvt år før du når folkepensjonsalderen.

Hvis du bor i Danmark

Hvis du bor i Danmark, må du søke om din danske folkepensjon hos Udbetaling Danmark.

Du kan lese mer om dansk folkepensjon og om hvordan du søker, på borger.dk.

Hvis du har opptjent rett til alderspensjon fra ett eller flere andre nordiske land, må du som hovedregel søke om dette i Danmark. Du kan lese om hvordan du søker, og hvilken dokumentasjon du trenger, på borger.dk.

Hvis du bor i et annet nordisk land

Hvis du bor i et annet nordisk land og har opptjent rett til dansk folkepensjon, skal du som hovedregel søke hos myndighetene i landet der du bor.

Andre ytelser

Det finnes en rekke muligheter for supplement til dansk folkepensjon: supplerende pensjonsytelse (eldresjekk), mediesjekk, varmetillegg, helsetillegg (“helbredstillæg”) og personlig tillegg. Dem kan du lese mer om på borger.dk.

Bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte. Det avhenger blant annet av husleie, inntekt, størrelse på boligen og hvor mange som bor i den. Du kan lese mer på borger.dk.

Kan du ta med deg dansk alderspensjon til et annet nordisk land?

Hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Sveits, kan du som hovedregel ta med deg pensjonen din til et annet nordisk land. Du må søke Udbetaling Danmark om å ta med trygden til utlandet.

Du kan ikke ta med deg din danske trygd til Færøyene eller Grønland. I stedet må du søke om færøysk eller grønlandsk trygd.

Du kan lese mer på borger.dk.

Hvordan utbetales alderspensjon ved dødsfall?

Bor du sammen med en ektefelle, registrert partner eller en samboer som også mottar enten uføretrygd, seniorpensjon eller folkepensjon, kan utbetalingen av trygden fortsette i opp til tre måneder etter din død. Det kalles etterlattepensjon (efterlevelsespension).

Dine pårørende skal ikke gjøre noe i forhold til din uføretrygd, seniorpensjon eller alderspensjon når du dør. Udbetaling Danmark og kommunen får beskjed om dødsfallet fra Folkeregistret og tar automatisk stilling til hva som skal skje med ytelsen. Dine pårørende må imidlertid selv ta kontakt med Udbetaling Danmark hvis du bor i utlandet.

Hvordan kan du få opplysninger om du har opptjent pensjon i Danmark?

Hvis du har spørsmål om din danske folkepensjon, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Hvor skal du betale skatt når du får dansk alderspensjon i utlandet?

Du kan få vite mer om beskatning av pensjon i Norden på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.