Dansk uføretrygd

Dansk førtidspension
Her kan du lese om dansk uføretrygd.

Hvis du har fylt 40 år og arbeidsevnen din er varig og så vesentlig nedsatt at du ikke kan arbeide i en vanlig jobb eller i en fleksjobb, kan du ha rett til uføretrygd (førtidspension).

Kan du få dansk uføretrygd?

Uføretrygd kan være en mulighet hvis du har fylt 40 år og arbeidsevnen din er varig og så vesentlig nedsatt at du ikke kan arbeide i en vanlig jobb eller i en fleksjobb. Hvis du er under 40 år, kan du bare i helt spesielle tilfeller få innvilget uføretrygd.

Du er ikke berettiget til uføretrygd hvis du bare mister arbeidsevnen i en periode, eller hvis du kan forbedre arbeidsevnen gjennom aktivering, behandling eller lignende.

Hvis du bor i Danmark, er det kommunen din som vurderer om du har rett til uføretrygd. Du må som utgangspunkt ha deltatt i et ressursforløp først. I vurderingen ser kommunen på en rekke forhold, for eksempel utdanning, erfaring fra arbeidsmarkedet og helsen din.

For å vurdere arbeidsevnen din lager kommunen en rehabiliteringsplan i samarbeid med deg. Planen beskriver blant annet ressursene og mulighetene dine i forhold til krav som stilles på arbeidsmarkedet.

Du må kontakte kommunen din hvis du vil vite mer om uføretrygd.

Hvis du bor utenfor Danmark, er det Udbetaling Danmark som vurderer om du har rett til uføretrygd. For å søke om dansk uføretrygd må du kontakte pensjonsmyndigheten i landet du bor i.

For å vurdere din arbeidsevne utarbeider Udbetaling Danmark en ressursprofil ut fra forholdene og omstendighetene som kan opplyses av den utenlandske myndigheten og av deg selv. Udbetaling Danmark foretar en vurdering av ressursene og mulighetene dine i forhold til kravene som stilles på arbeidsmarkedet etter danske regler svarende til at du er bosatt i Danmark.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark hvis du vil vite mer om dansk uføretrygd.

Hvordan opptjener du rett til dansk uføretrygd?

Du opptjener som hovedregel rett til danske trygdeytelser når du bor eller jobber i Danmark. Hvis du bor i Danmark og jobber i et annet nordisk land, vil du som hovedregel tjene opp rett til trygdeytelser i landet du jobber i. Hvis du jobber i to eller flere land eller er utstasjonert i et annet nordisk land, bør du kontakte myndighetene hvis du er i tvil om hvor du opptjener rett til trygdeytelser. I Danmark skal du kontakte Udbetaling Danmarks kontor for internasjonal sosial sikring.

Du har rett til full uføretrygd hvis du har bodd i Danmark i minst 4/5 av tiden fra du fylte 15 år til du begynner å motta uføretrygd, og du ikke har opptjent pensjon i et annet land i samme periode. Hvis du ikke oppfyller betingelsene for full uføretrygd, blir uføretrygden din fastsatt etter forholdet mellom din botid og 4/5 av tiden fra du fylte 15 år til tidspunktet du får uføretrygd innvilget fra. Er du født 1. juli 1958 eller senere, må du ha bodd i Danmark i 9/10 av tiden fra du fylte 15 år til du blir innvilget uføretrygd, for å få rett til full uføretrygd.

Du har ikke rett til dansk uføretrygd hvis din danske opptjeningstid er under 1 år.

Du kan lese mer og se et eksempel på beregning på borger.dk.

Hvordan søker du om uføretrygd?

Hvis du bor i Danmark, er det kommunen din som behandler din sak om uføretrygd.

Hvis du har opptjent rett til uføretrygd fra ett eller flere andre nordiske land, vil Udbetaling Danmark sørge for å sende søknad videre til behandling i de andre nordiske landene. Du kan lese om hvordan du søker, og hvilken dokumentasjon du trenger, på borger.dk.

Hvis du bor i et annet nordisk land og har opptjent rett til trygdeytelser i Danmark, skal du som hovedregel søke uføretrygd hos myndighetene i landet der du bor.

Hva må du være oppmerksom på hvis du søker uføretrygd fra to forskjellige land?

Hvis du har jobbet eller bodd i flere nordiske land, er det viktig at du er oppmerksom på at landene kan ha forskjellige betingelser for uføretrygd. Du kan kontakte myndighetene i landene du har bodd og jobbet i, for nærmere opplysninger.

Hvis du bor i Danmark, har du mulighet for å få supplerende økonomisk hjelp til uføretrygden hvis den er så lav at du ikke kan klare deg selv. Hvis du bor i utlandet, kan du som hovedregel ikke få supplerende økonomisk hjelp fra Danmark, men må søke hjelp i landet der du bor.

Tillegg og enkeltytelser

Hvis du mottar dansk uføretrygd etter reglene som gjaldt inntil 1. januar 2003, kan du ha rett til varmetillegg, helsetillegg (“helbredstillæg”) eller personlig tillegg. Du kan lese mer på borger.dk.

Hvis du mottar uføretrygd etter reglene som gjelder fra onsdag 1. januar 2003, og bor i Danmark, kan du søke kommunen din om økonomisk hjelp til for eksempel medisin eller uforutsette enkeltutgifter hvis du ikke har mulighet for å betale for utgiftene.

Bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte. Det avhenger blant annet av husleie, inntekt, størrelse på boligen og hvor mange som bor i den. Du kan lese mer på borger.dk.

Kan du ta med deg dansk uføretrygd til et annet nordisk land?

Hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et EU- eller EØS-land, kan du som hovedregel ta med deg ytelsen til et annet nordisk land. Du må søke Udbetaling Danmark om å ta med trygden til utlandet.

Du kan ikke ta med deg din danske trygd til Færøyene eller Grønland. I stedet må du søke om færøysk eller grønlandsk trygd.

Du kan lese mer på borger.dk.

Kan du arbeide mens du mottar uføretrygd?

Du og din ektefelle/samboer kan gjerne arbeide når du får uføretrygd, men det kan ha betydning for hvor mye du kan få i uføretrygd og tillegg. Du må opplyse Udbetaling Danmark om endringer i dine økonomiske forhold, for eksempel om du har begynt å jobbe, og du må være oppmerksom på at din uføretrygd vil bli tatt opp til fornyet gjennomgang hvis du har yrkesmessig beskjeftigelse. Det kan bety at din uføretrygd kan gjøres hvilende eller frakjennes.

Se reglene under overskriften “Må jeg eller min ægtefælle/samlever arbejde, mens jeg får førtidspension?” på borger.dk.

Hvordan utbetales uføretrygd ved dødsfall?

Bor du sammen med en ektefelle, registrert partner eller en samboer som også mottar enten uføretrygd, seniorpensjon eller folkepensjon, kan utbetalingen av trygden fortsette i opp til tre måneder etter din død. Det kalles etterlattepensjon (efterlevelsespension). Når de tre månedene har gått, vil ektefellens, den registrerte partnerens eller samboerens pensjon være tilpasset satsene og reglene som gjelder for enslige.

Dine pårørende skal ikke gjøre noe i forhold til din uføretrygd, seniorpensjon eller alderspensjon når du dør. Udbetaling Danmark og kommunen får beskjed om dødsfallet fra Folkeregistret og tar automatisk stilling til hva som skal skje med ytelsen. Dine pårørende må imidlertid selv ta kontakt med Udbetaling Danmark hvis du bor i utlandet.

Supplerende tjenestepensjon

Supplerende tjenestepensjon (Supplerende Arbejdsmarkedspension – SUPP) er en pensjon som du kan velge å betale til hvis du er uføretrygdet. Hvis du betaler til SUPP, får du en ekstra utbetaling hver måned når du blir alderspensjonist.

Obligatorisk pensjonsordning

Når du mottar uføretrygd, innbetaler staten et pensjonsbidrag til deg. Bidraget avhenger av din ytelse. I 2020 innbetaler staten et bidrag som tilsvarer 0,3 prosent av din uføretrygd. Bidraget vil stige hvert år fram til 2030, da staten innbetaler 3,3 prosent.

Du skal ikke betale til Obligatorisk pensjon selv. Det er staten som automatisk innbetaler bidragene til din pensjonsordning. Du vil derfor ikke oppleve at pensjonen blir trukket fra uføretrygden din.

Du kan lese mer på borger.dk.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du bor i Danmark og har spørsmål om dansk uføretrygd, må du kontakte kommunen din.

Hvis du bor i utlandet og har spørsmål om dansk uføretrygd, må du kontakte Udbetaling Danmark, International Pensjon.

Hvis du bor i Danmark og har spørsmål om utenlandsk uføretrygd, må du kontakte Udbetaling Danmark, Udenlandsk Pension.

Hvor skal du betale skatt når du får dansk uføretrygd i utlandet?

Du kan få vite mer om beskatning av pensjon i Norden på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.